Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om nytt kulturmiljöprogram

Ett förslag till nytt kulturmiljöprogram, som pekar ut särskilt värdefulla kulturmiljöer på Lidingö, ställs nu ut på samråd. Mellan den 21 mars och 7 maj kan du lämna synpunkter och påverka innehållet.

Radhusområdet vid Canadastigen, uppfört 1907-1908.

Det tidiga radhusområdet på Canadastigen, 1700-talsmiljöerna i Långängen, Ekholmsnäs och Hustegaholm, koloniområdet i Grönsta och Lidingö villastad i Hersby. Det är några av de områden som är särskilt skyddsvärda och ingår i förslaget till ett nytt kulturmiljöprogram.

Lidingö har ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer som utgör en viktig del av stadens identitet och vårt gemensamma kulturarv. Kulturmiljöerna berättar öns historia, om hur de människor som bott på Lidingö tänkt, levt och utformat Lidingös karaktärsdrag.

Under det senaste året har det nuvarande programmet från 1990 setts över för att bedöma vilka områden som fortsatt är särskilt värdefulla och om nya behöver läggas till. Arbetet har resulterat i nya beskrivningar och värderingar som föreslås ersätta det tidigare programmet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 mars att ställa ut förslaget på samråd.

Experter och referensgrupp

– Externa bebyggelseantikvarier har gjort en inventering av särskilt värdefulla kulturmiljöer på Lidingö. De har också beaktat tidigare gjorda inventeringar. I programmet beskrivs också hur dessa skyddsvärda miljöer ska beaktas i olika stadsbyggnadsprocesser och samspela med övriga intressen. Nu vill vi höra vad Lidingöborna tycker om förslaget, säger Birgitta Sköld, (LP), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

En referensgrupp har medverkat i arbetet. Där ingår representanter från Hembygds-föreningen, Centrala Lidingö Villaägareförening, Lidingövillor – Villaägarföreningar i samverkan och fastighetsbolaget John Mattson.

Vad innehåller programmet?

Kulturmiljöprogrammet består av två delar. Dels en handledning för fastighetsägare och beslutsfattare, där lagar och regler för detaljplaner, bygglov och processer finns sammanfattande. Här beskrivs vad det innebär att äga en fastighet inom ett särskilt kulturhistoriskt område, vad som är tillåtet att göra och inte. Det finns konkreta råd till husägare som vill vårda de unika miljöerna och utveckla dem varsamt.

Den andra delen är den inventering som gjorts och som resulterat i en bebyggelsehistorisk beskrivning. Lidingös 14 stadsdelar presenteras och deras särskilt värdefulla miljöer beskrivs. Fördjupade texter kommer finnas på stadens webbplats och i webbkartan på lidingo.se

Kulturmiljöprogrammet presenterar kulturhistorisk särskilt värdefulla områden, och inte enskilda byggnader. En sådan inventering kan komma att göras i ett senare skede.

Samråd 21 mars–7 maj

Under perioden 21 mars–7 maj 2024 är förslaget till nytt kulturmiljöprogram ute på samråd. Då kan alla Lidingöbor, föreningar och myndigheter lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 7 maj 2024. Förslaget finns utställt i Lidingö stadshus, entréhallen och digitalt via länken nedan.

Skicka dina synpunkter, märkta LS 2023/120, via e-post till: kmp2024@lidingo.se

Eller via brev:
Lidingö stad
Miljö-och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Efter samrådet kan förslaget komma att revideras, bland annat utifrån inkomna synpunkter. Det nya kulturmiljöprogrammet beräknas antas i kommunfullmäktige under hösten 2024.

En gul och en tegelröd byggnad, bostadshus.

Det enhetligt gestaltade utställningsområdet Bygge och bo från 1925.

Till toppen av sidan