Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingös elever trotsar PISA

Skolresultaten sjunker runtom i Sverige, men det gäller inte för ön. Tvärtom visar mätningarna att våra elever har blivit ännu starkare i både läsning och matte.

Landets skolresultat sjunker – men inte på Lidingö. Den negativa trend som syns i de nationella PISA-testerna gäller inte här. Tvärtom kan man se att kunskaperna i såväl läsförmåga som matematik ökar på Lidingö.

Läsförmågan utvecklas - mäts med AI

Lidingö stads kommunala skolor arbetar aktivt med läsning, från förskolan och ända upp i gymnasiet. För att analysera elevers läsförmåga använder stadens egna grundskolor screeningverktyget Lexplore. Verktyget mäter läsförmåga genom att spela in ögonrörelsemönster som analyseras av AI. Vi använder det redan från lågstadiet och uppåt, och verktyget kan också ge läsrekommendationer.

Mätresultaten visar en positiv trend. Antalet starka läsare i årskurs 8 har gått från 11 procent (läsåret 2020/2021) till hela 38 procent (läsåret 2023/2024). Under samma period har andelen svaga läsare minskat från 31 till 9 procent, vilket motsvarar en minskning på hela 71 procent.

– Läsförståelse är grunden för att lära sig andra ämnen i skolan, det är därför det är så viktigt att satsa på det. Att utmana eleverna så att de går vidare i sin kunskapsutveckling är en mycket viktig uppgift för skolan, säger Stefan Anderman, verksamhetschef för Lidingö stads kommunala grundskolor.

Höga matteresultat

Flera av stadens skolor arbetar med utmanargrupper i matte redan i låg- och mellanstadiet för elever som har kommit mycket långt i sin utveckling. Det, liksom stöd för de som är svagare i ämnet, har visat sig ge positiva effekter.

Kunskaperna i matematik går att analysera genom resultaten i de nationella proven. Där ser vi att trenden är uppåtgående för de senaste fyra åren bland Lidingös niondeklassare.

Det genomsnittliga betygspoänget var för Lidingö 15 poäng, att jämföra med riket på strax under 12 poäng.

Mätningarna på Lidingö visar alltså att kunskapsresultaten i våra skolor på Lidingö ökar, tvärtemot vad de svenska resultaten från senaste PISA-undersökningen visar.

Även Skolinspektionen är nöjd

Förutom PISA blev det fina vitsord för Lidingös kommunala grundskolor efter Skolinspektionens granskning under höstterminen 2023.

‌Skolinspektionen håller i löpande granskning och tillsyn av grundskolor i hela Sverige. Sex av stadens kommunala skolor blev rutinmässigt inspekterade av Skolinspektionen under hösten med mycket goda resultat. Vi har en god undervisning, utbildning av hög kvalitet och en trygg miljö, enligt Skolinspektionen.

‌Skolinspektionen har tillsynsansvar och granskar och utvärderar i vilken utsträckning skolan uppfyller kriterier inom områdena Undervisning, Trygghet och studiero, Rektors ledarskap samt Bedömning och betygssättning. Innan Skolinspektionen väljer vilka skolor som de ska se närmare på gör de regelbundna uppföljningar, bland annat tittar de på den brukarundersökning som årligen går ut till elever, vårdnadshavare och personal, och därefter väljer man ut skolorna som man vill granska närmare.

Skolinspektionens inspektion genomfördes i sex grundskolor som staden är huvudman för: Bo skola, Bodals skola, Högsätra skola, Käppala skola, Torsviks skola och anpassad grundskola.

Skolinspektionens beslut av tillsynen och kvalitetsgranskningarna är genomgående positiva och visar på goda resultat, och vi är stolta att kunna konstatera att kvaliteten i Lidingös kommunala skolor är hög.

Vad är PISA?

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. PISA står för Programme for International Student Assessment. OECD är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. Där sker utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst de 38 OECD-medlemsländerna.

Till toppen av sidan