Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Frågor och svar om avgiftskontrollen

Varför genomför ni denna kontroll?

Det är viktigt ur en rättvise- och rättssäkerhetsaspekt att alla betalar rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet och behandlas lika utifrån sina förutsättningar. Avgiftskontrollen kvalitetssäkrar att alla betalar rätt avgift för sin plats.

Det är lika viktigt för staden att betala tillbaka pengar som att kräva in pengar. Avgiftskontrollen kvalitetssäkrar att alla betalar rätt avgift för sin plats. Staden kommer att genomföra avgiftskontrollen varje år från och med 2020.

Hur genomförs kontrollen?

Vi hämtar dina taxeringsuppgifter från skatteverket och delar hushållets årsinkomster med 12 och får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Inkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till staden. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg och vi gör en ny beräkning av avgiften.

Vi kontrollerar att familjeförhållanden är rätt anmälda. Du som vårdnadshavare ansvarar för att anmäla rätt inkomst och familjeförhållanden till staden så att avgiften för ditt hushåll blir rätt. I hushållet räknas den vuxna du är folkbokförd med oavsett om personen är vårdnadshavare eller inte till barnet. Vi kontrollerar också att de familjer som redan fått en justerad avgift har betalat rätt i relation till den inkomst de anmält och den taxerade inkomsten de har. Om du kryssar i att du accepterar maxtaxa när du anmäler din inkomst deltar du inte i inkomstkontrollen. 

Varför kontrollerar ni så långt bakåt i tiden?

Skatteverkets slutskattebesked släpps två år efter det år slutskattebeskedet gäller.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du måste själva anmäla rätt inkomst och familjeförhållande via Skolwebben och uppdatera dessa vid förändring. Tänk på att om annan vuxen person är folkbokförd på samma adress som dig så måste även den personen anmäla sin inkomst. Detta oavsett om personen är vårdnadshavare till barnet eller inte. Detta då avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst. Om du kryssar i att du accepterar maxtaxa när du anmäler din inkomst deltar du inte i inkomstkontrollen. 

Varför kan jag få en faktura?

Avgiften du betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet är en preliminär avgift. Lidingö stad beräknar avgiften med hjälp av de uppgifter om hushållets gemensamma inkomst som du lämnat till Lidingö stad. Om du inte lämnat några uppgifter om inkomst beräknas avgiften på maxtaxa.

Din slutliga avgift beräknas i efterhand när Skatteverkets slutskattebesked för året är klart. Om det då visar sig att du hade lägre inkomst än de du anmält till staden kommer du få en återbetalning. Visar det sig i stället att du hade en högre inkomst än du anmält till staden blir du skyldig att retroaktivt betala det belopp du betalt för lite.

För avvikelser på 600 kronor på årsbasis genomförs ingen återbetalning/efterdebitering. Om du har oreglerade skulder till staden kommer en eventuell återbetalning att justeras gentemot skuldbeloppet.

Vid delad faktura

Det är viktigt att du uppger så korrekt inkomst som möjligt eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. I avgiftskontrollen kan resultatet då bli att man får en faktura då någon av vårdnadshavarna har angivit för låg eller för hög inkomst.

Vad har jag gjort för fel om jag får en faktura?

Det vanligaste felet är att du inte har anmält en aktuell inkomst till staden. Ett annat vanligt fel är att du inte räknat med alla skattepliktiga inkomster i månadsinkomsten. Många fakturamottagare har inte angett sina korrekta familjeförhållanden enligt reglerna för avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Din familj består av sammanboende vuxen som är folkbokförd på samma adress som dig. Oavsett om den vuxna är vårdnadshavare till barnet eller inte.

Hur beräknas avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet?

Avgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst per år. Månadsinkomsten beräknas genom att hushållets gemensamma beräknade bruttoinkomst per år fördelas på tolv månader.

Det yngsta barnet i familjen som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg räknas som barn 1 och står för den högsta avgiften. Avgiften minskar sedan för varje syskon barnet får, som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg och är folkbokförd med barnet.

Kommer alla få en faktura?

Nej, bara de som avgiftskontrollen visar har betalat för lite i avgift till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet kommer att få en faktura.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalt för mycket avgift?

Om du har haft för hög inkomst registrerad i vårt system mot vad slutskattebeskedet anger kommer du att få pengar tillbaka. Om du har skulder till staden kommer pengarna som ska återbetalas kvitteras mot dessa först och du får tillbaka det återstående beloppet.

När får jag min faktura?

Fakturan kommer någon gång mellan mars och december det aktuella året.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av avgiften?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte till exempel studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduktionsersättning för flyktningar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Vart ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Skicka ett mejl till oss så skickar vi ett underlag till din folkbokföringsadress.

E-post: avgifter.lkf@lidingo.se

Fakturan kan inte stämma – vart ska jag vända mig?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan genom att mejla och då ange vilken faktura du bestrider och på vilka grunder. Det är viktigt att du noga beskriver vad det är du inte tycket stämmer så gör vi en utredning och återkommer till dig.

E-post: avgifter.lkf@lidingo.se

Jag kan inte betala min faktura i tid, var ska jag vända mig?

Du kontaktar oss via mejl, så tittar vi på möjligheten till anstånd.

E-post: avgifter.lkf@lidingo.se

Jag kan inte betala min faktura, var ska jag vända mig?

Du kontaktar oss via mejl, så tittar vi på möjligheten till en avbetalningsplan.

E-post: avgifter.lkf@lidingo.se

Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Om du inte betalar fakturan kommer du få ett inkassokrav. Betalar du inte inkassokravet riskerar du att ärendet skickas till kronofogden.

Var skickas fakturan?

Fakturan skickas till din folkbokföringsadress.

Vi har separerat, vem ska betala fakturan?

Fakturamottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som stod som fakturamottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att bli fakturerad. Lidingö stad fakturerar bara fakturamottagaren och fördelar inte avgiften på flera personer. Om ni har separerat efter kontrollåret ansvarar ni för att dela betalningen mellan er.

Hur får jag information om eventuell återbetalning?

Information om eventuell återbetalning skickas i första hand till den e-postadress du har angivit på Skolwebben. Får staden ingen återkoppling från dig, skickas informationen med papperspost till din folkbokföringsadress.

Kontakt
Till toppen av sidan