Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Detaljplanen för Rävviken Bjälbo godkänd i nämnden

Den nya detaljplanen godkändes i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 augusti. Slutgiltigt antagande beräknas ske i kommunfullmäktige den 23 oktober, 2023.

flygfoto där en del av området markerats med röd linje.

Flygfoto över området Rävviken Bjälbo.

På den nordöstra delen av Lidingö ligger Rävviken och Bjälbo. I dag finns områdesbestämmelser som omfattar bebyggelsen. De reglerar dock inte bebyggelsens storlek och utformning eller antalet fastigheter i området. Några fastigheter har till exempel styckats av sedan områdesbestämmelserna togs fram. Den nya detaljplanen ska se till att reglera detta för framtiden.

Reglera och bevara

Planens syfte är att reglera byggrätter, byggnadernas höjd, tillåtet antal huvudbyggnader, tillåtet antal lägenheter per fastighet och fastighetsstorlekar. Detaljplanen ska också ta hänsyn till och reglera det kulturhistoriska värdet i området. Kulturvärdena bevaras genom införande av skyddsbestämmelser på de fastigheter som har höga värden. På alla fastigheter regleras byggnadernas storlek, utformning och placering. Detaljplanen hindrar avstyckning i området.

– Bevarandet av Elfvikslandets natur är viktig. Vi vill undvika ytterligare förtätning och även skydda det stora kulturhistoriska värdet som området har. Detta gör vi genom att nu införa skyddsbestämmelser, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanens syfte är även att upphäva strandskyddet inom de områden där det finns särskilda skäl för det. Birgitta Sköld fortsätter:

– Ny- och ombyggnationer i området ska fortsättningsvis göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Hänsyn ska även tas till innerskärgårdens villabyggnadstradition och bebyggelsemönster med luftiga tomter.

Kommunalt vatten och avlopp

I samband med planläggningen har områdets vatten- och avloppsförsörjning utretts. Ledningar för dricks- och spillvatten kommer läggas i Bjälbovägen och Rävviksvägen. Det innebär att de fastigheter som saknar anslutning till det kommunala VA-nätet nu får det.

Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft i november, efter slutgiltigt antagande av kommunfullmäktige den 23 oktober 2023. Detta förutsatt att detaljplanen inte överklagas.

Till toppen av sidan