Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Klart vem som bygger förskolan i Islinge

Nu står det klart vilka som får uppföra och driva en ny förskola i Islinge. Hoivatilat har utsetts till vinnare i markanvisningstävlingen och Raoul Wallenbergskolorna kommer att driva den nya förskolan.

Illustration på ett stort brunt hus med spröjsade fönster, en man med barn går mot huset, trädgård runtom.

Visionsbild på den nya förskolan i Islinge. Illustration: Metropolis Arkitekter.

Markanvisningstävlingen för att uppföra och driva en ny förskola i Islinge är nu avgjord. Tre anbud lämnades in. Av dessa står Hoivatilat AB för det förslag som bäst lever upp till de kriterier som staden efterfrågar. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny förskola med plats för upp till 110 barn. Verksamhetsutövare för den nya förskolan blir Raoul Wallenbergskolorna AB.

—Förutom att den nya förskolan ger en ökad valfrihet så är placeringen perfekt, alldeles intill naturområden och med stora lekytor utomhus. Samtidigt är det nära Norra Kungsvägen så att vårdnadshavarna kan komma både med buss och bil för att lämna och hämta barn, säger Christer Mohlin (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Motivering till det vinnande förslaget

Förtroendevalda och tjänstemän från stadens olika verksamheter har utvärderat samtliga anbud. Extra vikt har lagts vid långsiktighet, erfarenhet och kompetens att planera, bygga och driva förskola, beskrivningen av den pedagogiska verksamheten, gårdsmiljön och omgivningen samt hur byggnaden är tänkt att anpassas till fastigheten. Även hållbarhet och bra lösningar för dagvattenhantering har haft stor betydelse i bedömningen.

"Hoivatilats förslag är starkt och övertygande. Byggnaden, i klassisk gestaltning, är utformad efter funktion och läge, med en flexibel och effektiv planlösning. Byggnadsvolymen är väl avvägd och proportionerlig och den välplanerade förskolegården speglar omkringliggande natur.

Verksamhetsutövaren Raoul Wallenbergförskolan har gedigen erfarenhet av att bedriva förskoleverksamhet med hög omsorgskvalitet. Barngrupperna är små och pedagogiken fokuserar på goda studieresultat och trygga barn. Förslaget är i sin helhet välutvecklat och sammanhållet.”

Så kan förskolan komma att se ut

Förskolebyggnaden, i två våningsplan, kommer att vara i trä och utformad i klassisk stil för att på ett naturligt sätt smälta in i den omgivande miljön och bebyggelsen. Byggnaden är tänkt att placeras i fonden av förskolans blivande parkering och busshållplatsen vid Kalvhagsvägen. Utemiljön, som ska vara stimulerande och pedagogisk, delas in i tre zoner med olika karaktär, för olika typer av aktiviteter.

Vad händer nu?

Staden och Hoivatilat jobbar nu vidare tillsammans för att genomföra projektet och teckna ett markanvisningsavtal. Genom avtalet får Hoivatilat under en begränsad tid och givna förutsättningar ensamrätt att förhandla om ett tomträttsavtal och genomförandeavtal med staden. Byggstart kan ske först när alla avtal har tecknats och ett bygglov har beviljats. Om allt löper enligt plan skulle förskolan kunna börja byggas 2024 och öppna under 2025.

Bakgrund

För att möta efterfrågan på förskoleplatser beslutade kommunstyrelsen i mars 2022 att genomföra en markanvisningstävling för en ny förskola på stadens mark, inom fastigheten Lidingö 7:252 i Islinge. Fastigheten är sedan tidigare planlagd som förskola och ska upplåtas med tomträtt. En inbjudan att lämna förslag på verksamhet, utformning och genomförande annonserades mellan den 30 juni och 26 september 2022.

Den nya förskolan ska ersätta den förskola i Islinge som revs sommaren 2022, då det tillfälliga bygglovet för paviljongen hade löpt ut. Enligt tidigare beslut ska den nya förskolan drivas i privat regi.

Till toppen av sidan