Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om Brädgården och Båtbyggaren

Där brädgården tidigare låg vid inre Kyrkviken planeras nya bostäder. Nu går det att tycka till om planen för fastigheterna. Mellan den 12 januari och 9 februari hålls samråd, med ett digitalt samrådsmöte den 27 januari.

Staden tar fram en ny detaljplan för kvarteret Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren vid inre Kyrkviken. Mellan den 12 januari och 9 februari är planförslaget ute på samråd, med digitalt samrådsmöte torsdagen den 27 januari klockan 18.00.

Bostäder på gammal industrimark

Syftet med detaljplanen är att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde med friliggande villor och radhus/parhus som på ett bra sätt samverkar med och smälter in i det befintliga verksamhetsområdet. Detaljplanens syfte är också att se till att allmänheten även framöver har god tillgång till promenadstråket längs med Kyrkviken och att stärka grönområdet invid strandlinjen, vilket är bra för växt- och djurlivet på platsen.

Området har varit bebyggt för industri- och verksamhetsändamål sedan tidigt 1900-tal. Efter att ett byggvaruhus flyttade sin verksamhet från kvarteret Brädgården år 2015 sanerades marken. Fastigheten består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en äldre tegelbyggnad. Kvarteret har ett attraktivt läge för bostäder och föreslås att planläggas med villor.

I kvarteret Båtbyggaren finns ett antal väletablerade verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Stadens ambition är att de vattenanknutna verksamheterna ska kunna disponera den södra delen av kvarteret Båtbyggaren mer effektivt så att den norra delen av kvarteret kan bebyggas med radhus.

Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en ny mindre park där strandpromenaden ingår.

Staden kommer att lägga stor vikt vid att de nya byggnaderna utformas på ett sätt som gör att de smälter väl in i området, med höga gestaltningsambitioner och i enlighet med ett gestaltningsprogram. Staden kommer också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till promenadstråket längs med Kyrkviken och stärka det gröna sambandet längs strandlinjen för att gynna växter och djur.

Samråd 12 januari till 9 februari, med samrådsmöte den 27 januari

Vi ställer nu ut förslaget till ny detaljplan för samråd för att få in synpunkter. Samrådet hålls mellan den 12 januari och 9 februari.

Staden bjuder in till digitalt samrådsmöte torsdagen den 27 januari kl 18.00-19.30. Då finns möjlighet att ställa frågor till staden.

För att delta behöver du anmäla dig senast den 25 januari, så att vi kan skicka dig en länk till mötet. Du behöver även ha Teams på din dator, telefon eller läsplatta för att kunna se och höra mötet.

Här anmäler du dig till samrådsmötet: Samråd för detaljplan Brädgården och Båtbyggaren

Under samrådet får myndigheter och Lidingöbor tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Skicka synpunkterna till:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Till toppen av sidan