Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brädgården och Båtbyggaren

Staden tar fram en ny detaljplan för kvarteret Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren. Syftet är att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen är ute på granskning mellan 1 mars och 29 mars 2023.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 12 januari och 9 februari 2022. Inkomna synpunkter har gåtts igenom. Fördjupade utredningar och mer noggranna ritningar tagits fram. Exempelvis har en riskanalys upprättats, där man planerar hur nybyggnation ska utföras för att inte orsaka skador på omgivande fastigheter.

Granskningen innebär en ny remissrunda där sakägare och allmänhet får lämna synpunkter och kommentarer på förslaget. I samband med granskningen publiceras också en samrådsredogörelse som innehåller inkomna synpunkter vid samrådet och stadens svar på dessa.

Markbostäder och verksamhetsområde sida vid sida

Syftet med detaljplanen Brädgården och Båtbyggaren är att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde och övrig omgivande bebyggelse. Nya byggnader ska utföras med höga gestaltningsambitioner och utformas i enlighet med gestaltningsprogram.

Området ska utvecklas med friliggande villor samt radhus/parhus. Detaljplanens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgång till promenadstråket längs med Kyrkviken samt att stärka det gröna sambandet längs strandlinjen, vilket gynnar växt- och djurliv.

Gamla Brädgårdstomten föreslås omvandlas till villafastigheter som grupperas kring ett litet torg. Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår. Kvarteret Båtbyggaren har ett antal väletablerade marinanknutna verksamheter. Stadens ambition är att de marinanknutna verksamheterna ska kunna disponera den södra delen av kvarteret Båtbyggaren mer effektivt så att den norra delen av kvarteret kan bebyggas med radhus.

Försäljning av villatomter och markanvisningstävling om radhusområdet beräknas till år 2024-2025.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

Kvartal 1, 2020

Samråd

12 januari – 9 februari 2022

Granskning

1 mars - 29 mars 2023

Antagande

Kvartal 3, 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Planarkitekt: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan