Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brädgården och Båtbyggaren

Staden tar fram en ny detaljplan för kvarteret Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren. Syftet med detaljplanen är att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde.

Nya byggnader ska utföras med höga gestaltningsambitioner och utformas i enlighet med gestaltningsprogram. Detaljplanens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till promenadstråket längs med Kyrkviken samt att stärka det gröna sambandet längs strandlinjen för att gynna växt- och djurliv.

Efter att ett byggvaruhus flyttade sin verksamhet från kvarteret Brädgården 2015 sanerades marken. Kvarteret består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en tegelbyggnad. I kvarteret Båtbyggaren finns vattenanknuten verksamhet som båtvarv och båtbyggeri.

Markbostäder och utvecklad verksamhet

Syftet med projektet är att utveckla kvarteren Brädgården och Båtbyggaren till bostadsområden som på ett bra sätt samverkar med de befintliga verksamheterna.

Kvarteret Brädgården har ett attraktivt läge för bostäder och föreslås planläggas med villor. Närmst Kyrkvikens vatten föreslås en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår. Kvarteret Båtbyggaren har ett antal väletablerade verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Stadens ambition är att verksamheterna ska kunna disponera den södra delen av kvarteret Båtbyggaren mer effektivt så att den norra delen av kvarteret kan bebyggas med radhus.

Försäljning av villatomter samt markanvisningstävling om radhusområdet beräknas till år 2023.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Projekt-pm antogs: kvartal 1, 2020
Samråd: Kvartal 1, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 1, 2023
Planen vinner laga kraft: tre veckor efter antagandet, om antagandebeslutet inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Projekt-pm Pdf, 692 kB. (Pdf, 692 kB)

Projektledare: Åsa Dahlgren, plan- och exploateringsenheten
Planarkitekt: Maria Nästesjö, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan