Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brädgården och Båtbyggaren

Staden tar fram en ny detaljplan för kvarteret Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren. Syftet är att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde.

Informationsmöte om riskanalys kring byggnation

Nu bjuder Lidingö stad in till ett digitalt informationsmöte som riktar sig till grannar som bor kring aktuellt detaljplaneområde för kvarteret Brädgården och Båtbyggaren.

På mötet presenterar vi den riskanalys som upprättats för den pågående detaljplanen för kvarteret. Riskanalysen redovisar hur nybyggnation ska utföras för att undvika skador och störningar för omgivande fastigheter. På mötet deltar också tjänstemän från det närliggande projektet Inre Kyrkvikens dagvattenrening. Under mötet är ni välkomna att ställa frågor och lyfta era funderingar.

Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams, den 6 december 2022 klockan 17.30–19.00.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 12 januari och 9 februari 2022. Inkomna synpunkter har gåtts igenom. Nu tas fördjupade utredningar samt mer noggranna ritningar fram innan detaljplanen går ut på granskning.

Nya byggnader ska utföras med höga gestaltningsambitioner och utformas i enlighet med gestaltningsprogram. Detaljplanens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till promenadstråket längs med Kyrkviken samt att stärka det gröna sambandet längs strandlinjen för att gynna växt- och djurliv.

Efter att ett byggvaruhus flyttade sin verksamhet från kvarteret Brädgården 2015 sanerades marken. Kvarteret består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en tegelbyggnad. I kvarteret Båtbyggaren finns vattenanknuten verksamhet som båtvarv och båtbyggeri.

Markbostäder och utvecklad verksamhet

Syftet med projektet är att utveckla kvarteren Brädgården och Båtbyggaren till bostadsområden som på ett bra sätt samverkar med de befintliga verksamheterna.

Kvarteret Brädgården har ett attraktivt läge för bostäder och föreslås planläggas med villor. Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår. Kvarteret Båtbyggaren har ett antal väletablerade verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Stadens ambition är att verksamheterna ska kunna disponera den södra delen av kvarteret Båtbyggaren mer effektivt så att den norra delen av kvarteret kan bebyggas med radhus.

Försäljning av villatomter och markanvisningstävling om radhusområdet beräknas till år 2023-2024.

Efter samrådet

Planförslaget var ute på samråd mellan den 12 januari och 9 februari 2022. Inkomna synpunkter har gåtts igenom.

Nu tas fördjupade utredningar samt mer noggranna ritningar fram innan detaljplanen går ut på granskning. Bland annat ska en riskanalys upprättas, där man planerar hur nybyggnation ska utföras för att inte ska orsaka skador på omgivande fastigheter.

Granskningen innebär en ny remissrunda där sakägare och allmänhet får lämna synpunkter och kommentarer på förslagen. Då publiceras också en samrådsredogörelse som innehåller inkomna synpunkter vid samrådet, och stadens svar på dessa.

Handlingar och underlag

Utredningar och underlag har tagits fram inför och under planarbetet. Slutsatserna är samlade i planbeskrivningen. Om du vill ta del av en särskild utredning eller underlag (listade på sidan 5 i planbeskrivningen) är du välkommen att mejla oss.

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

Kvartal 1, 2020

Samråd

12 januari – 9 februari 2022

Granskning

Kvartal 1, 2023

Antagande

Kvartal 2, 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Planarkitekt: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan