Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om ny detaljplan för Rudboda centrum

En ny detaljplan för Rudboda centrum ställs nu ut för samråd. Mellan den 8 maj och 5 juni kan du som Lidingöbo lämna synpunkter på förslaget. Samrådsmöte hålls i stadshuset den 22 maj, välkommen!

3D-modell som schematiskt visar planförslagets volymer. Bild: Marcus Sandbäck, Lidingö stad.

Staden har tagit ett nytt grepp för Rudboda centrum och föreslår en betydligt mer småskalig utveckling än tidigare.

—Rudboda centrum ska utvecklas till en trygg och attraktiv plats för boende och besökare, präglat av grönska, småskalighet och hög kvalitet på gestaltning och arkitektur. Det finns också möjlighet att bygga ut ICA och utrymme för en mindre lokal för café eller handel, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden.

Det äldre flerbostadshuset och den före detta förskolebyggnaden ersätts med 16 radhus, som får vara i två våningar med inredd vind. Den befintliga livsmedelsbutiken får möjlighet att bygga ut med ytterligare cirka 200 kvadratmeter i markplan och en påbyggnad om 250 kvadratmeter.

Ett mindre torg planeras framför livsmedelsbutiken. På torget finns utrymme för bänkar, en skulptur, träd och planteringar och en mindre lokal för café eller handel.

Bättre gång- och cykelstråk

Gång- och cykeltunneln under Nilstorpsvägen, som förbinder skolan och centrum, kopplas samman med ett gång- och cykelstråk bakom radhusen. Det blir ett bilfritt stråk för gående från övergångsstället vid Norra Kungsvägen/Bosövägen längs med de nya radhusen och vidare via torget mot gångtunneln.

Vid gång- och cykeltunneln skapas en nedsänkt gräsyta för att åtgärda problemen med att vatten blir stående där vid skyfall. Värdefulla träd och parkmarken mot Norra Kungsvägen och Nilstorpsvägen bevaras.

Parkeringsplatser ska finnas vid livsmedelsbutiken, på radhusens uppfarter och vid en mindre gemensam parkeringsplats för radhusen.

Samråd 8 maj-5 juni

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april att ställa ut förslaget till ny detaljplan på samråd mellan den 8 maj och 5 juni 2024. Planhandingarna visas under tiden i stadshusets entréhall, Lejonvägen 15 och finns digitalt, via länken nedan. Under samrådet får Lidingöbor och myndigheter tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Skicka dina synpunkter senast den 5 juni via e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller posta dem till: Lidingö stad, miljö- och stadsbyggnadskontoret, 181 82 Lidingö.

Öppet hus 22 maj

Den 22 maj, klockan 16.30-18.30 bjuder vi in till öppet hus i stadshuset, Lejonvägen 15, lokal Storholmen. Välkommen att träffa och ställa frågor till de tjänstemän som varit med och tagit fram samrådsförslaget.

Vad händer sen?

Efter samrådet justeras planförslaget vid behov, bland annat utifrån inkomna synpunkter. Under hösten 2024 planeras en anbudstävling för att hitta en byggaktör till radhusen. Gransking av planförslaget beräknas kunna ske i början av 2025 och beslut om den nya detaljplanen fattas under 2025/2026. Först därefter kan projektering och en ombyggnation av området påbörjas.

Bakgrund

De nuvarande byggnaderna i Rudboda centrum uppfördes i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Flera av byggnaderna är i dåligt skick och ska rivas för att ge plats åt ny bostadsbebyggelse. En anbudstävling för att hitta byggaktörer pågick under våren 2022, men processen avbröts för att Lidingöborna först skulle få möjlighet att lämna synpunkter om ett nytt förslag till detaljplan.

Till toppen av sidan