Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Rudboda centrum

En ny detaljplan har tagits fram för att göra det möjligt att utveckla Rudboda centrum. Detaljplanen var utställd för samråd under tiden 8 maj–5 juni 2024.

Flygfoto över Rudboda med aktuellt planområde markerat med röd markering

Syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla Rudboda centrum till en trygg och attraktiv plats för boende och besökare. Några av de befintliga byggnaderna är i dåligt skick och kommer rivas för att ge plats åt ny bostadsbebyggelse. Den befintliga livsmedelsbutiken ska ges möjlighet att bygga ut.

Området ska ges en småskalig karaktär och präglas av grönska. Det ska utformas med hög gestaltningsambition, hög kvalitet på arkitektur och materialval och väl utformade detaljer. Detaljplanen möjliggör 16 radhus, en livsmedelsbutik om cirka 1250 kvm bruttoarea, parkmark, en ny gata, cykelväg och ett torg. Parkering kommer finnas vid livsmedelsbutiken, på uppfarten till radhusen och vid en mindre gemensam parkeringsplats för radhusen.

I planförslaget möjliggörs ett mindre torg framför livsmedelsbutiken. Där finns utrymme för bänkar, en skulptur, träd och planteringar samt en mindre lokal för till exempel handel eller café.

Gång- och cykeltunneln under Nilstorpsvägen, som förbinder skolan och centrum, är en fortsatt viktig passage för oskyddade trafikanter. Kopplingen mellan tunneln och Rudbodaparken förstärks genom ett tydligare sammankopplat gång- och cykelstråk bakom radhusen i sydväst. Ett bilfritt stråk för gående skapas också från övergångsstället vid Norra Kungsvägen/Bosövägen längs med de nya radhusen och vidare via torget mot gångtunneln.

I planförslaget bevaras värdefulla träd och parkmarken mot Nilstorpsvägen. En nedsänkt gräsyta skapas för att åtgärda Rudboda centrums problem med instängda lågpunkter, där vatten blir stående vid skyfall.

Återvinningsstationen som finns i området i dag kommer att finnas kvar.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

 

Förslag till struktur

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd under tiden 8 maj – 5 juni 2024. Nu sammanställs alla yttranden och detaljplanearbetet fortsätter.

Ny anbudstävling

Stadens avsikt är att efter samråd återigen gå ut med en anbudstävling för att hitta en aktör som kan bygga radhus med höga gestaltningsambitioner på platsen. Efter anbudstävlingen kan granskning av planförslaget ske.

Handlingar och underlag

Förfas

Samråd

Utredningar

Följande utredningar kan beställas via mejl till charlotta.parkvall@lidingo.se:

  • PM - Planeringsunderlag, geoteknik, Rejlers, 2023-11-22
  • Kompletterande miljöteknisk markundersökning, 2023-11-23
  • Dagvattenutredning, Sweco, 2024-01-26
Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2 december 2019

Anbudstävling

Inbjudan våren 2022 (avbruten)

Samråd

8 maj - 5 juni 2024

Ny tävling

kvartal 3, 2024

Granskning

kvartal 2, 2025

Antagande

2026

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Projektledare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten. Planarkitekt: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan