Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny näringslivspolicy beslutad i fullmäktige

Nu har kommunfullmäktige beslutat om en ny näringslivspolicy. Lidingö stad ska verka för ett gott företagsklimat. Näringslivspolicyn är ett verktyg för att förverkliga mål och genomföra fattade beslut.

Det finns flera anledningar till att fullmäktige nu beslutat om en ny näringslivspolicy. Den tidigare sträckte sig till 2025, med flertalet av de uppsatta målen redan uppfyllda. Därtill har både omvärlden och Lidingöpolitiken förändrats, exempelvis har digitaliseringen och AI till del förändrat förutsättningarna för både kommunens och näringslivets arbete.

Policyn rymmer först en övergripande vision, sedan en analys av utgångsläget, och därefter en rad indikatorer för att nå målen. Policyn ska vägleda kommunens tjänstemän i det dagliga arbetet – men ska också kunna tjäna som inspiration i olika samtal om Lidingös framtid.

- Näringslivet är en förutsättning för både Sveriges och Lidingös välstånd. Därför är företagsklimatet en av våra viktigaste frågor. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag på Lidingö, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

I näringslivschefens roll ligger att skapa arenor för samverkan mellan Lidingö stad och det lokala näringslivet på olika plan. Det sker genom formella nätverk, som Lidingö näringslivskommitté, eller genom mer informella forum som företagarfrukostar, företagsbesök, marknadsdialoger eller mässor.

- I arbetet med ny policy har det lokala näringslivet varit starkt bidragande. Det har skett genom enkäter till ett antal företagare och intervjuer med företagarorganisationer. En viktig arena är också Näringslivskommittén, som är en direktkanal för dialog, information och återkoppling mellan företag och politik, säger stadens näringslivschef Malin Rosenqvist.

Mer information
Till toppen av sidan