Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Tillståndsguide

Vår tillståndsguide riktar sig till företag, organisationer och föreningar. Här samlar vi information om tillstånd och slussar dig rätt.

Boka ett En-väg-in möte

Ofta berör företagsärenden fler än ett myndighetsområde. Du som företagare har möjlighet att träffa ansvariga tjänstemän som berör just ditt ärende vid ett och samma tillfälle. Utgångspunkt är att undersöka möjligheterna att genomföra företagets idéer i ett tidigt skede.

Välkommen att boka ett möte.

Checklista för att starta företag

På verksamt.se samlar myndigheter information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Där kan du skapa en personlig checklista för vad du behöver göra när du ska starta ett företag. Du besvarar några frågor och får anpassad information utifrån dina val. När du uppger att du ska bedriva din verksamhet på Lidingö får du länkar till vår information och e-tjänster.

Gör anpassad checklista på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Avfall och återvinning

En avfallspåse i papper med
utsorterat matavfall.

För dig som driver en verksamhet eller ett företag gäller särskilda bestämmelser för avfallshanteringen.

Avfall och återvinning – företag och verksamheter 

Använda offentlig plats

Bild på loppisbord och två personer som tittar på sakerna

Du behöver tillstånd för att använda en offentlig plats, det kan vara en väg, en gata, trottoar, park, ett torg eller liknande. En plats som allmänheten använder. Det är polisen som utfärdar tillstånd, efter remiss till staden. Ta gärna kontakt med oss innan du söker tillstånd hos polisen så kan vi diskutera vilken som är den bästa platsen för din aktivitet.

Kontakt: 08-731 30 00, knappval 4.

Det finns tre olika tillstånd

 1. Tillstånd för användning av offentlig plats
  Exempelvis byggen, handel, skyltar, filminspelning, insamling eller uteservering.
 2. Tillstånd för offentlig tillställning
  Exempelvis idrottsarrangemang, valborgsmässofirande, festival, mässa eller marknad.
 3. Tillstånd för allmän sammankomst
  Exempelvis demonstrationer, konserter eller teater.

Ansöka om tillstånd, polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift

Polisens ansökningsavgift är 870 kronor, för användning av offentlig plats och tillställning, och 320 kronor för ansökan om tillstånd för allmän sammankomst. Först efter att polisen fått in betalningen handlägger de din ansökan, så kom i håg  att betala ansökningsavgiften.

Utöver polisens ansökningsavgift tillkommer det en hyra för att använda stadens mark. Hyran beror på aktivitet och yta.

Lidingö stads taxor och aktuella avgifter för hyra av offentlig plats

Skolklasser, barn- och ungdomsföreningar

För enklare försäljning  av exempelvis bröd och bullar eller en mindre loppmarknad i Lidingö centrum krävs inget polistillstånd. Däremot krävs ett avgiftsfritt tillstånd från Lidingö stad. Kontakta stadens kundcenter på 08-731 30 00, knappval 4.

Bassängbad

Du som ska starta ett bassängbad eller en verksamhet där det finns en badanläggning måste först anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmäl i god tid

Anmälan ska vara skriftlig, ritningar ska bifogas och anmälan ska inkomma senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret redan när anläggningen planeras.

Egenkontroll

Verksamheten ska i samband med start upprätta ett egenkontrollprogram. I programmet ska de risker som finns i verksamheten framgå, samt hur de förebyggs. Det ska finnas rutiner för vattenrening, provtagning, rengöring med mera. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och kunna visas upp för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Avgift

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan och även en årlig avgift för återkommande tillsyn.

Miljösanktionsavgift

Anmäl nya verksamheter i god  tid. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljö- och stadsbyggnadskontoret, kan en miljösanktionsavgift tas ut.

Har du alla tillstånd som krävs?

Kom ihåg att det ibland kan krävas mer än en anmälan till kommunen till exempel bygglov/bygganmälan eller till andra myndigheter, till exempel räddningstjänsten. Om du ska ha annan verksamhet, till exempel solarium, café,värmepump, tänk på att även det är anmälningspliktigt till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Svensk författningssamling

Bygglov

En person som mäter på en ritning. Vi ser även en linjal och miniräknare. 

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Båtklubbar

Hamn med båtar på Lidingö

En båtklubb, fritidsbåtshamn, är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det innebär bland annat ett ansvar för en godkänd avfallshantering, att kemikalier inte läcker ut till omgivningen och att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar. Genom att minska fritidsbåtars miljö- och hälsopåverkan skyddas de känsliga miljöer som finns längs våra kuster. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsyn över båtklubbarnas miljöfarliga verksamhet.

Båtbottenfärger

Båtbottenfärger läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. De kan innehålla olika bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt av till exempel havstulpaner och alger och kan skada andra organismer i vattenmiljön och människor. Båtbottenfärger som innehåller tributyltenn (TBT) är förbjudna. Transportstyrelsen har rekommendationer om hur man kan sanera bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen från fritidsbåtsskrov på ett säkert sätt.

Båttvätt

Vid tvätt av båtskrov som är målade med giftiga färger finns stora risker för spridning av föroreningar. Därför ska man alltid använda en spolplatta med avancerad rening. Det är inte tillåtet att tvätta båtar som har målats med giftiga färger på mark eller över vatten utan att tvättvattnet tas om hand.

Välj mekaniska metoder som:

 • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att båtar målade med en antifoulingfärg oavsett om det är en mjuk polerande färg eller en hård kemiskt verkande färg inte får tvättas i borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
 • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
 • Andra metoder som båtlyft, flytande skrovduk, pontoner med flera.

Avfall från fritidsbåtar

Sedan den 1 maj 2023 gäller Transportstyrelsens nya regler för mottagning av avfall från fritidsbåtar. Fritidsbåtshamnar, med mer än 25 båtar, ska ha mottagningsanordningar för avfall med rätt kapacitet, vara rätt placerad och kunna repareras utan dröjsmål om den går sönder. Fritidsbåtshamnarna ska ta fram en avfallsplan och skicka till kommunen för godkännande. Senast den 1 januari 2024 ska avfallsplanen vara godkänd av miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kontakta staden om du har frågor eller behöver stöd.

Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras och tas om hand på ett säkert sätt. Det ska inte finnas någon risk att avfallet sprids till land eller vatten. Farligt avfall vid båtvård kan exempelvis vara olika typer av lösningsmedel, oljor, oljefilter och färg-, lack- och limrester.

Toalettavfall

Det är förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet. Det finns kostnadsfria toatömningsstationer som är tillgängliga både för båtklubbar och enskilda fritidsbåtsägare. Det är viktigt att medlemmarna vet var anläggningarna finns.

Djurhållning

Flera ryttare på hästar i en hästhall

Om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp eller håller många djur, förvarar eller utfodrar djur, till exempel i en zoo-butik, på ett hunddagis eller i en ridskola, behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen. Du kan också behöva registrera dina djur hos Jordbruksverket. Mer information kan du hitta på Jordbruksverkets hemsida.

Anmälan om tillstånd, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Djur, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial (tidigare Anmälan djurhållning) Länk till annan webbplats.

Evenemang

Utomhusbio, åskådare som tittar på en film.

Vi välkomnar evenemang på Lidingö. Oftast krävs tillstånd från polisen och markupplåtelse från markägaren för att få arrangera ett evenemang. Du kan också behöva tillstånd för mat, dryck och exempelvis scenbygge. Sök tillstånd i god tid. Det kan ta flera månader att få alla tillstånd.

Vill du ha hjälp att planera ditt evenemang, och få svar på vilka tillstånd som gäller för just ditt evenemang? Då har Verksamt.se tagit fram en bra checklista.

Checklista för evenemang på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Ansökningar som kan vara aktuella

Tänk på det här

 • Ska du ordna ett evenemang måste det vara säkert.
 • Närboende ska informeras i god tid om evenemanget, och evenemanget ska skötas så att omkringboende inte störs mer än nödvändigt.
 • Ljudnivån, från musik och högtalaranläggningar, får inte överskrida 100 dBA ekvivalent nivå och 115 dBA maximalnivå, med hänsyn till risken för hörselskador. Barn under 13 år får inte utsättas för ljudnivåer över 97 dBA ekvivalent nivå och 110 dBA maxnivå.
 • Tillräckligt antal toaletter ska finnas i anslutning till evenemanget.

Kontakt: 08-731 30 00, knappval 5 , miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Fastighetsägare

Person som skriver på en vit tavla. 

Som fastighetsägare har du många olika ansvarsområden som kräver regelbunden tillsyn. Det gäller oavsett om du är privat fastighetsägare eller företrädare för en bostadsrättsförening.

Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken och förordningen om egenkontroll förebygga att risk för olägenhet på människors hälsa uppstår. Egenkontroll innebär att du fortlöpande planerar och kontrollerar din verksamhet för att förebygga problem.

Mer information för dig som är fastighetsägare

Anmälningsplikt för kyltorn

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn, enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024 och innebär att verksamheter blir skyldiga att anmäla kyltorn till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

 • Påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska anmäla kyltornet senast den 31 december 2024.
 • Påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn efter den 1 februari 2024 ska anmäla kyltornet senast den 1 augusti 2024.

Kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) behöver inte anmälas.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Nu införs anmälningsplikt för kyltorn, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Uppställning av container

Den som beställer en container är ansvarig för att söka tillstånd för markupplåtelse hos polisen. Utöver polisens ansökningsavgift på 870 kronor tillkommer det en hyra för att få använda stadens mark. Första veckan är avgiftsfri, därefter kostar det 122 kronor per dygn.

Tillståndsansökan för markupplåtelse, polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Foodtruck

Uppställd turkos food truck

När du ska sälja mat från en foodtruck behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedels­verksamhet. Det gör du till den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Livsmedelsanmälan (försäljning av mat), E-tjänst Länk till annan webbplats.

För att enkelt få reda på vilka tillstånd som gäller för just ditt koncept så har verksamt.se tagit fram en bra checklista.

Checklista för foodtruck på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Om du önskar stå på en särskild plats längre tid behöver du särskilt tillstånd från polisen. Hör med oss innan för att ta reda på om ditt förslag är möjligt.

Kontakta oss på 08-731 30 00, knappval 4.

Hygienisk verksamhet

Person som får ansiktsbehandling 

Verksamheter med behandlingar som kan innebära en smittorisk är anmälningspliktiga. Syftet med anmälan är att avgöra om den valda lokalen är lämplig samt säkerställa att kraven ur hälsoskyddssynpunkt uppfylls.

Om fler än en verksamhetsutövare delar lokal, ska alla göra en enskild anmälan, även om det är samma typ av verksamhet.

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över ett kafé, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel, måste du först anmäla detta till Lidingö stad. Registreringen måste göras senast två veckor innan verksamheten planerar att starta, annars riskerar du att behöva betala en sanktionsavgift.

Driva och registrera livsmedelsverksamhet

Tänk på att...

 • Ombyggnationer, ändringar av lokalen eller dess användningsområde kan kräva bygglov och/eller bygganmälan.
 • Köldmedieanläggning med sammanlagd köldmediefyllning över 14 ton CO2e ska anmälas.
 • Installation av gas till exempel i spisar kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
 • Ny-, om- eller tillbyggnad av livsmedelslokal kan kräva installation av fettavskiljare.

För vidare hjälp kontakta kundservice:
Telefon: 08-731 30 00

Buffé med tre skålar mat

Miljöfarlig verksamhet

Nio symboler av olika typer av varningar

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Miljöfarlig verksamhet

Receptfria läkemedel

En hylla med mediciner mot förkylning samt del av reklamskylt över där det står Krya på dig. 

Om du säljer receptfria läkemedel ska du anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

E-tjänst för anmälan, Läkemedelverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift för varje försäljningsställe. Avgiften är 1600 kronor per kalenderår och faktureras vid anmälan.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) kontrollerar att de som driver en verksamhet efterlever lagstiftningen. Eventuella brister rapporteras till Läkemedelsverket. Avgiften för en kontroll är 3 125 kronor per år, och 2 500 kronor om verksamheten även säljer folköl eller tobak.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00
Webbplats: lakemedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Serveringstillstånd, folköl och provsmakning

Mat på tallrik och en hand som häller rött vin i ett vinglas. 

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska sälja och servera starköl, vin och sprit. Även om du bara säljer folköl ska du anmäla försäljningen. Det är Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) som sköter dessa frågor för Lidingö stad.

Tillståndsenheten
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor i Täby
Telefon: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se

E-tjänster för serveringstillstånd, SRMH webbplats Länk till annan webbplats.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, webbplats Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för serveringstillstånd

 • Sökande får inte vara yngre än 20 år.
 • Lagad mat ska serveras i lokalen.
 • Serveringstider inomhus är klockan 11.00–01.00, och om närboende inte störs till klockan 03.00.
 • Serveringstider utomhus är klockan 11.00–22.00, och om närboende inte störs till klockan 00.00.
 • Remiss kommer att skickas till citypolisen för prövning.

Undantag

Man behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda:

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Ett ytterligare undantag är:

 • Servering till boende och besökare på vård- och omsorgsboenden.
Avgifter i ansökningsärende

Stadigvarande tillstånd

Kostnad

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap, inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte.

13 000:-

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment

2 000:-

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta.

5 000:-

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta

5 000:-

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent.

10 000:-


Tillfälliga tillstånd

Kostnad

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd.

6 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd.

3 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap.

1 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment.

1 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid inom normaltiden klockan 11.00-01.00.

2 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden.

4 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta.

2 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta.

2 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.

2 000:-


Tillsynsavgifter

Fast del

Kostnad

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten.

3 000:-

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap

2 000:-


Tillägg till fast del baserat på serveringstid

Kostnad

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till och med klockan 22.00.

0:-

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol efter klockan 22.00.

2 000:-


Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd

Kostnad

Krav på vakter i gällande tillstånd

4 000:-

Skyltar

Montage av fyra skyltar, Konditori, Fotvård, Choklad och frisör

Det krävs oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar. Som skylt räknas en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande där syftet är att förmedla reklam eller information.

Skyltar och bygglov

Om skylten ska uppföras på kommunal mark krävs ett godkännande av Lidingö stad, en så kallad markupplåtelse, utöver själva bygglovet. Ansökan görs via polisen som i sin tur skickar ärendet till staden på remiss.

Ansökan om markupplåtelse, polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift

Utöver polisens ansökningsavgift på 870 kronor tar staden ut en avgift för att använda marken.

Lidingö stads taxor för hyra av offentlig plats

Sotning och brandskydd

Brandsläckare på en vägg.

Foto: Piotr Chrobot, Unsplash

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand.

Om du hanterar brandfarliga varor i din verksamhet kan du behöva söka tillstånd hos Storstockholms brandförsvar. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Tillstånd, Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstad, Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd och regler för pyrotekniska varor

Du kan behöva tillstånd från polisen för att få använda pyrotekniska varor så som till exempel fyrverkerier. Detta gäller både om de ska användas utomhus, inomhus eller i samband med ett evenemang.

Tillstånd för fyrverkerier, Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Starta skola eller förskola

Ett klassrum med barn och en lärare som skriver på en grön tavla. 

Vill du starta och/eller driva och få rätt till bidrag för skola med tillhörande fritidsverksamhet vänder du dig till Skolinspektionen.

Starta och driva skola och fritidshem, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

När det gäller att driva förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet är det istället Lidingö stad som vill ha din ansökan. Handläggningstiden är cirka fyra månader, beräknat på en komplett ansökan.

Starta och driva verksamhet inom barn och utbildning

E-tjänst: Starta ny eller ändra befintlig skola, anmälan Länk till annan webbplats.

Om lokalen som du planerar att bedriva verksamheten i tidigare inte inrymt en pedagogisk verksamhet behöver du ansöka om bygglov.

Bygglov

När du har en lokal, gör du en anmälan om ny förskola till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Detta för att vi ska kunna granska om exempelvis lokalerna, inredningen och ventilationen är lämpliga i enlighet med kraven i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation.

Ansöka om bygglov, E-tjänst Länk till annan webbplats.

Om du ska servera mat behöver du anmäla det till staden. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag.

Anmäla livsmedelsanläggning, E-tjänst Länk till annan webbplats.

Tillstånd för schakt och trafikanordning

Grävmaskin.

Foto: Abdul Zreika, Unsplash

För gräv- och schaktarbeten krävs schakttillstånd och berör det gator, vägar eller gång- och cykelvägar behövs dessutom en godkänd trafikanordningsplan. Ansökan måste komma till oss senast två veckor innan arbetet påbörjas.

Schakt och trafikanordningsplaner, ansökan

Nyttja offentlig plats

Tobak, e-cigaretter och nikotinfria produkter

Ett cigarettpaket med en uppstickande cigarett 

Om du säljer tobaksvaror och/eller e-cigaretter behöver du anmäla detta till  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SMRH) som sköter dessa frågor för Lidingö stad. Från 1 juli 2022 måste du som säljer e-cigaretter med e-vätskor innehållande nikotin även söka tillstånd hos Länsstyrelsen (tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter).

Nya bestämmelser vid försäljning av e-cigaretter och e-vätskor, Länsstyrelsens pdf Länk till annan webbplats.

E-tjänster för tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter,SMRH:s webbplats Länk till annan webbplats.

Från den 1 augusti 2022 ska alla försäljningsställen som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter anmäla sin försäljning till kommunen. Vill du sälja dessa produkter eller läsa mer om reglerna vänder du dig till SRMH.

Regler för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, SRMH:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tillståndsenheten
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor i Täby
Telefon: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift för ansökan

Typ av ansökan

Avgift

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (detaljhandel)

8 750:-

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (partihandel)

10 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak

7 500:-


Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Årlig tillsynsavgift

Typ av försäljning

Avgift

Tobak

6 250:-

Tobak och serveringstillstånd enligt alkohollagen

2 500:-

Tobak och folköl/receptfria läkemedel

3 750:-

Elektroniska cigarretter

3 125:-

Elektroniska cigarretter och folköl/receptfria läkemedel

2 500:-


Avgiften för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och betalas i förskott.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan