Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Köldmedier och kylaggregat

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser (HFC), eller HCFC.

Återkommande läckagekontroll

För varje köldmedieinstallation ska det föras register över genomförda periodiska läcksökningar, påfyllning eller avtappning av köldmedium, vem som genomfört åtgärderna och övriga ingrepp som berör köldmediekretsen.

Varje utrustning ska vara märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Utrustningen ska dessutom vara försedd med noggranna och lättförståeliga drifts- och skötselinstruktioner på svenska.

För att säkerställa att köldmedieutrustningen är i bra skick krävs kontroller.

Hur ofta ska din anläggning kontrolleras?

För att räkna fram koldioxidekvivalenten (CO2e) för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).

Tabell över köldmediers GWP-faktor och koldioxidekvivalenter, Allt om f-gas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din anläggning innehåller:

  • 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter - minst en gång om året eller, om ett läckagervarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter - minst en gång var sjätte månad eller, om ett läckagervarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer - minst en gång var tredje månad eller, om ett läckagervarningssystem är instal­lerat, minst var sjätte månad.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo köldmedia måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

Årlig rapportering

Senast den 31 mars ska du rapportera in de kontroller som du låtit genomföra under föregående kalenderår. Det gäller om din anläggning innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedier eller mer.

Undvik miljösanktionsavgift

Om kontrollrapporten lämnas för sent, om du inte uppfyller kraven på journalföring eller inte anmäler nyinstallation, är miljö- och stadsbyggnadskontoret skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift enligt Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Dessutom tillkommer miljö- och stadsbyggnadskontorets avgift för handläggning av miljösanktionsavgiften.

Årsrapport

Köldmedierapporten ska ha kommit in senast den 31 mars.

Vanliga brister som ger miljösanktionsavgift:

  • Försenad rapportering (1 000 kr)
  • Överskridna kontrollintervaller (5 000 kr per aggregat)
  • Inget certifikat (5 000 kr per aggregat)
  • Ej kontrollerade aggregat / Ej inkommen rapportering (5 000 kr per aggregat)
  • Ingen uppföljande kontroll inom 1 månad efter läckage (5 000 kr per aggregat)
  • Ingen föranmälan innan installation för > 14 ton CO2e (5 000 kr per aggregat)

Begäran om komplettering

Skickas ut vid behov.

Förslag till beslut

Efter att ett förslag till besluts tagits fram ges du möjlighet att komma in med synpunkter och komplettering inom två veckor.

Beslut om miljö­sanktions­avgift

Mottagningskvitto / bekräftelse om att beslutet mottagits ska skickas tillbaka.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor.

Miljö­sanktions­avgift betalas

Miljösanktionsavgift ska betalas till staten (Kammarkollegiet). Avgiften ska betalas senast 30 dagar efter delgivning.

Informera om nyinstallation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ska informeras före installation av ny utrustning (aggregat), som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer. Det är den enskilda utrustningens köldmediemängd och inte den totala köldmediemängden som styr kravet på information.

Oavsett mängd behöver dock din utrustning märkas så att det framgår vilken köldmedietyp och mängd den innehåller. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Köpa ny utrustning

När du köper ny utrustning behöver du ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Du behöver ta hänsyn till vilken typ av köldmedium utrustningen använder och vilken mängd som krävs av denna och även hur mycket el den förbrukar.

Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium, till exempel koldioxid. Det är viktigt att du överväger ett sådant alternativ. Kontakta gärna en certifierad kylfirma som hjälper dig med detta. Installation eller andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Förbud att installera CFC och HCFC

Köldmedierna CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet idag att installera utrustning med CFC eller HCFC.

Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt.

Regler från och med 2020

Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller köldmedium med ett GWP > 2500. Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A).

Till toppen av sidan