Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Zetterbergsdammen rustas upp

Förberedande arbeten har startat för att förbättra den biologiska mångfalden och skapa en mer hållbar dagvattenlösning i och runt Zetterbergsdammen.

Renoveringen av dammen ska bidra till en bättre och säkrare livsmiljö för de grod- och kräldjur som lever i den. Samtidigt ska dammen säkras från läckage och bli mer attraktiv som besöks- och utflyktsmål. Arbeten kommer att pågå till och med 2023.

Förberedande ledningsarbete

Inledningsvis dras nya ledningar för att leda dagvattnet från en del av Zetterbergsvägen till Zetterbergsdammen. Detta görs för att öka tillflödet till dammen och minska flödena i dagvattensystemet nedströms dammen. Arbetet påverkar under en kort period framkomligheten något på vägen, i höjd med dammen.

Tidigare har dammen fyllts av regn- och smältvatten från ett intilliggande skogsområde. Under somrarna har vattnet inte räckt för att bibehålla en vattenspegel i dammen, så även dricksvatten har använts. Efter renoveringen av dammen kommer behovet att fylla på med dricksvatten att minska kraftigt. Omkopplingen av dagvattnet till dammen sker först när dammen är upprustad.

Träd fälls, nya planteras

Under våren fälls vissa träd så att dammen ska nås av mer solljus från söder och väster. På så sätt kommer vattnet i dammen att värmas upp fortare på våren, vilket gynnar grod- och kräldjur och det övriga akvatiska livet i dammen. Nya träd kommer senare att planteras främst norr och öster om dammen.

Även en kompletterande inventering av grod- och kräldjur i dammen ska göras.
—Vi vill se vilka arter som använder dammen idag. Olika arter utvecklas i olika takt och använder dammen olika länge under hösten. Det påverkar när vi kan börja rusta upp dammen, eftersom vi inte vill skada grod- och kräldjuren, säger Staffan Tapper, landskapsarkitekt, Lidingö stad.

Ny utformning av dammen

Upprustningen av själva dammen är tänkt att starta i början av december 2022. Den biologiska aktiviteten är då som lägst i dammen och dess invånare ligger i ide. Dammen kommer få ett nytt tätskikt, samt nytt inlopp och utlopp. Flacka vegetationsbeklädda slänter kommer att ersätta den träspont som finns runt dammen idag, vilket kommer att göra det lättare för grod- och kräldjuren att ta sig till och från dammen. I och med att slänterna blir flacka tas även staketet runt dammen bort.

—Vi planerar att anlägga en brygga utmed Zetterbergsdammens norra kant mot Zetterbergsvägen och en ny gångstig runt dammen. För att stärka den biologiska mångfalden ska även livsmiljön i närområdet förbättras för de fullvuxna grod- och kräldjuren som främst lever på land, säger Staffan Tapper.

Så kallade faunadepåer skapas av dödved som staplas på hög och långsamt får förmultna. Stammar och större grenar från de träd som fällts används till detta och även som inredning till ett nytt amfibiehotell, där grod- och kräldjuren kan övervintra.

Bakgrund

En renovering av Zetterbergsdammen med omgivande park har utretts och projekterats i flera omgångar. Olika alternativ har studerats grundligt men varit för kostsamma. Nu har staden landat i ett alternativ som är ekonomiskt hållbart. En renovering behöver göras över två kalenderår, med hänsyn till grod- och kräldjuren i dammen.

Skiss över Zetterbergsdammen med park. Trärd buskar, faunadepå, amfibiehotell, äng, stenar och gångstig runt dammen är utmärkta.
Till toppen av sidan