Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grönområden och parker

På Lidingö har du aldrig långt till parker och natur. I våra stadsdelar finns grönområden där du kan promenera, ha picknick eller bara koppla av.

Anlagd damm i Torsvik.

I stort sett ingen på Lidingö har längre än 300 meter till ett grönområde. Totalt finns det 85 parker på Lidingö. De har skiftande karaktär och kan vara allt från lekparker till mer vildvuxna områden.

Plocka frukt

Du som privatperson får plocka frukt, fallfrukt och bär från träd och buskar på stadens mark, men inte från träd och buskar som står på förskole- eller skolområden, den frukten är reserverad för skolverksamheten. Du får inte heller använda det du plockar för kommersiellt bruk.

Röjning på stadens mark

Lidingö stad har riktlinjer för hur våra träd ska skötas och hur vi värderar dem. Vi är mycket restriktiva med att fälla friska träd, enda anledningen får inte vara att löv eller barr blåser in från kommunal mark på privat fastighetsmark eller att de ger oönskad skugga eller skymmer utsikt.

Om du har önskemål om nedtagning av träd eller röjning av vegetation på stadens mark, som inte är akut, kan du använda blanketten: Röjning av vegetation på stadens mark, ansökan.

Röjning av vegetation på stadens mark, e-tjänst ansökan Länk till annan webbplats.

På hösten ska önskemålet skickas in senast den 15 september för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande vår. På våren ska önskemålet skickas in senast den 15 mars för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande höst.

Blomsterurnor året runt

Staden har blomsterurnor med årstidsanpassade blomsterarrangemang som du kan njuta av på olika platser på ön, bland annat i Lidingö centrum och på stadsdelstorgen i Torsvik, Baggeby, Larsberg och på Källängstorget och Breviks torg.

Skötsel och underhåll

Lidingö stad anlitar entreprenörer som sköter och underhåller våra parker och skogar. Staden upphandlar, kontrollerar och följer upp entreprenaderna. Du kan hjälpa oss i vårt arbete genom att anmäla fel och brister eller meddela oss dina synpunkter.

Du gör enklast en felanmälan via vårt formulär. För att underlätta hanteringen av din felanmälan ber vi dig att beskriva felet mycket tydligt, bifoga ett foto och markera platsen så exakt som möjligt i kartan.

Felanmälan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Grönplan

Grönplanen ska ge en överblick av grönstrukturen som helhet och är ett verktyg för planering och förvaltning av Lidingös grönområden.

Grönplanen har tre mål:

  1. Lidingöborna har en god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur.
  2. Lidingö har en långsiktig fungerande grön infrastruktur med rikt och livskraftigt växt- och djurliv.
  3. Lidingö har en stark identitet och attraktionskraft genom sina gröna kulturmiljöer och sin landskapskaraktär.

Grönområden omfattar både kommunal och privat mark vad gäller landområden inom kommungränsen.

Grönplan 2014 Pdf, 6.4 MB.

Grönplanens åtgärdsförslag Pdf, 1.1 MB.

Inventeringar och utredningar

Ett antal inventeringar och utredningar har genomförts i samband med grönplanen. Vi har genom dessa skapat oss kunskap om de ekologiska värdena och om vilka platser som är viktiga för lidingöborna. Länkar till utförda inventeringar och analyser hittar du här nedan.

Landskapsanalys Pdf, 3.9 MB.
Grod och kräldjursinventering Pdf, 2.2 MB.
Gröna kulturmiljöer Pdf, 59.7 MB.
Sociotopkarta Pdf, 22.4 MB.
Mölna kvarndamm Pdf, 11.2 MB.
Breviksdammen Pdf, 9.5 MB.
Rudbodakärret Pdf, 6.5 MB.
Västra långängskärret Pdf, 1.8 MB.
Lavar och svampar på jätteträd av ek Pdf, 20.7 MB.
Fladdermusinventering Pdf, 5.2 MB.

Trädplan

Staden har tagit fram en trädplan som ger förslag på skötsel och förnyelse av stadens alléer, träd i torgmiljö och fruktträd bland annat.

Trädplan Lidingö 2017 Pdf, 12.8 MB.

Skötselplan för Lidingös naturmark

Skötselplanens syfte och mål är att bevara, stärka och utveckla Lidingös naturvärden och upplevelsevärden nu och för framtiden. Planen utgör ett praktiskt stöd i det löpande arbetet med drift och skötsel av den mark som staden äger och förvaltar.

Skogsvården miljömärkt

Lidingö stad har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat som har licensnummer FSC C006219.

Nyckelbiotoper i skogen

Nyckelbiotoper kallas områden i skogsmark med särskilt höga naturvärden där du kan hitta sällsynta så kallade rödlistade arter eller signalarter. Det finns 17 nyckelbiotoper på Lidingö och dessutom ytterligare fyra naturvärdesobjekt. Nyckelbiotoperna redovisas i Lidingös översiktsplan.

Parkprogram

Lidingö stad har den högsta andelen grönyta av alla Sveriges tätorter – 72 procent av markytan – och äger sin egen naturmark. I stort sett har alla Lidingöbor minst ett grönområde inom 300 meter från sin egen bostad.

Syftet med parkprogrammet är att få en samlad bild av Lidingös parker och genom övergripande strategier kunna säkerställa både en god parktillgång med hög kvalité och en hållbar skötselekonomi.

Målet är att programmets strategier och dess genomförande bidrar till:

1. God tillgång till en variation av inbjudande parker

2. Värna, bevara, förstärka befintliga parkmiljöer och vid behov nyskapa parkmiljöer

3. En grön hållbar skärgårdsö

Kontakt
Till toppen av sidan