Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Säkerhet och krishantering

Lidingö är en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Vi arbetar ständigt med förebyggande insatser för ökad trygghet. Staden har ett stort ansvar för att hantera eventuella kriser och genom att förbereda dig tar du själv ansvar för din säkerhet.

Illustration av en kris

Telefonnummer vid olyckor, kris, fara

  • Ring 112 vid akut fara, SOS Alarm
  • Ring 113 13 för information vid allvarliga olyckor och kriser, SOS Alarm
  • Ring 114 14 vid icke-akuta brott, Polisen
  • Ring 1177 för råd om vård och hälsa, Vårdguiden

Ett tryggt och säkert Lidingö

Lidingö är en av Sveriges tryggaste och säkraste kommuner. När det gäller våldsbrott ligger vi lågt i statistiken i förhållande till jämförbara kommuner och vi har varit förskonade från större kriser. Staden arbetar kontinuerligt förebyggande för att minska risken för olyckor, oönskade händelser, brott, skador och andra påfrestningar. Vi har också beredskap dygnet runt om en kris blir verklighet.

Sårbart samhälle

Vårt samhälle är sårbart, inte minst på grund av vårt beroende av elektricitet. Utan el fungerar inte leveransen av matvaror till affärer, bankomater slutar att fungera liksom internet, mobiltelefoner, bensinpumpar, vatten, värme med mera.

Hot och risker inte tar hänsyn till geografiska gränser. Vattenbrist, terrorhot eller extremväder är exempel på allvarliga händelser som vi måste kunna hantera om de inträffar. Lidingö är en del av Storstockholmsregionen vilket ställer höga krav på samordning och samverkan vid kriser, både inom staden och med andra berörda aktörer.

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt, utan måste prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid. Planera för att kunna klara dig på egen hand i minst en vecka, men gärna lite längre.

Förbered dig för en kris

Stadens ansvar vid kris

Lidingö stad har ett ansvar för alla som befinner sig inom stadens geografiska område vid en kris, ett så kallat geografiskt områdesansvar. Det betyder att staden också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt här.

I ansvaret ligger att samverka och samordna planering och förberedelser, att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas och samordna informationen till allmänheten. Vi ansvarar för samhällsviktiga funktioner, exempelvis äldreomsorg, skola, vattenförsörjning och fjärrvärme. Staden ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Krishanteringen styrs av tre principer

Utöver geografiskt områdesansvar styrs svensk krishantering av tre principer:

Ansvarsprincipen

Innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Detta betyder att förändringar inte ska bli mer omfattande än vad situationen kräver och verksamheten ska också, så långt det är möjligt, skötas på samma plats och på samma sätt som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser.

Sevesoanläggningar

På Lidingö finns en så kallad Seveso-anläggning och det är Stockholm Exergi Lidingöverket (tidigare Fortum). Inom anläggningen hanteras eldningsolja 5, vilken är miljöfarlig och hälsoskadlig. Om allmänheten behöver varnas vid fara kommer detta ske via varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Följ alltid de
anvisningar räddningstjänstens lämnar i samband med händelsen.

Alla kommuner ansvarar för att tillgängliggöra information om anläggningar och verksamheter som hanterar större mängder farliga kemikalier inom kommunen.

Seveso-lagen, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen är skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats vid en olycka samt se till att allmänheten blir informerad. Detta görs av Storstockholms brandförsvarsförbund. Inom Storstockholms brandförsvars område finns verksamheter som omfattas av två olika kravnivåer; lägre respektive högre.

Verksamheter som omfattas av Sevesolagen, Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats.

Krisstöd

Psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM

Om det sker en allvarlig händelse eller kris har Lidingö stad möjlighet att aktivera en resursgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM-gruppen består bland annat av representanter för kommunen, räddningstjänsten, polisen, primärvården och kyrkan. Vid en större olycka eller katastrof i kommunen eller där kommuninvånare är berörda fungerar POSOM-gruppen som styrgrupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade och deras anhöriga.

Sveriges medlemsskap i Nato

Sedan den 7 mars 2024 är Sverige medlem i Nato. Här finns länkar till mer information om Nato.

Regeringen har samlat information om Nato på sin webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en webbaserad utbildning om Nato samt frågor och svar.

Försvarsmakten har information om vad Natomedlemskapet innebär.

Information anpassad för barn om Nato och Sveriges medlemsskap finns på webbplatsen lillalillakrisinfo.se

Till toppen av sidan