Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kvalitet och utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och kvalitet för att förbättra servicen i våra verksamheter. Du har möjlighet att jämföra service och ta del undersökningar och arbetsmetoder.

Kvalitet och utveckling, Lidingö stad, service. Undersökningar, Jämförelser, utvärdering. Vuxen lutar sig över axel på barn som sitter ned och ska äta något. 

Lidingös medborgarundersökning 

Statistiska centralbyrån (SCB) undersöker medborgarnas upplevelser av kommunal service. Undersökningen görs i många andra kommuner vilket gör att du kan jämföra resultaten. På Lidingö genomförs undersökningen vartannat år. Den senaste undersökningen gjordes hösten 2021. Undersökningen är omarbetatad för 2021 vilket gör att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år.

Enkäten består av 128 frågor och berör områden inom Skola och omsorg, Boende och boendemiljö, Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, Samhällsservice, Resor och kommunikationer, Bibliotek, kulturliv och mötesplatser, Idrott, motion och friluftsliv, Underhåll av den offentliga miljön, Trygghet i samhället, Klimat- och miljöarbete, Bemötande, information och inflytande, Jämlikhet och integration, Förtroende, Allmänna frågor om kommunen

Lidingöborna är generellt sett mycket nöjda och hela 99 procent tyckte 2021 att Lidingö är en bra plats att leva och bo på. Resultatet för Stockholm och övriga landet är 91 respektive 92 procent. 85 procent tycker också att de kan rekommendera andra att flytta till Lidingö. För Stockholm och riket i övrigt är motsvarande siffra 62 procent

Lidingöborna tycker också att det fungerar väl att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter. Andelen positiva på Lidingö är 76 procent, för Stockholm och övriga riket är siffran 68 procent. Lidingöborna har också ett större förtroende för politiken än i landet för övrigt. På frågan om kommunens politiker arbetar för kommunens bästa svarar 54 procent positivt. För Stockholm är motsvarande siffra 41 procent, för hela riket 43 procent.

85 procent av Lidingöborna känner sig mycket eller ganska trygga då det är mörkt ute och dagtid är motsvarande siffra 98 procent.

76 procent av Lidingöborna anser att kommunens bemötande, service och invånarnas möjlighet till inflytande är gott. Siffran för Stockholm och riket i övrigt är 68 procent.

Hela undersökningsresultatet där man också kan jämföra kommuner finns via tjänsten Kolada. Länk till annan webbplats.

Jämför med andra kommuner (KKiK)

Lidingö stad deltar varje år i mätningen där staden kan jämföra sina resultat med andra kommuner utifrån ett 40-tal mått som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med kommunerna har kommit fram till är extra viktiga att ha koll på. Det rör nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar stadens värde relativt landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och röd för de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat.

Jämför kommuners kvalitet, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan