Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grönt ljus för detaljplan i Kyrkviken

Den 29 augusti godkändes den nya detaljplanen för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken, där villor och radhus planeras, i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Planen beräknas antas slutgiltigt i kommunfullmäktige den 23 oktober 2023.

Området ligger vid Canadaängen i inre Kyrkviken, där det tidigare fanns en brädgård. Sedan den flyttade har marken hägnats in och sanerats.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde. Gamla Brädgårdstomten omvandlas till villafastigheter som grupperas kring ett litet torg och radhus ska byggas på den norra delen av kvarteret Båtbyggaren. Närmast Kyrkvikens vatten ska en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår. 

Vi ställer höga krav på att de nya bostäderna ska samverka bra med det befintliga verksamhetsområdet och bebyggelsen omkring. Promenadstråket längs Kyrkviken ska även framöver vara tillgängligt för allmänheten och stärka det gröna sambandet längs strandlinjen, något som också gynnar växt- och djurlivet, säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Stärka de gröna och rekreativa värdena

Fördjupade utredningar har gjorts och mer noggranna ritningar tagits fram. Planen har ställts ut för samråd och granskning, då allmänheten kunnat komma med synpunkter. De synpunkter som kommit in har sammanställts och planförslaget därefter reviderats något.

Flera samrådsyttranden har varit positiva till att det är låghus i form av villor och radhus som planeras och att gestaltningsprogrammet innehåller fina ambitioner som passar för området. Den geotekniska stabiliteten har undersökts och visat sig vara tillfredsställande. Riskanalyser för vibrationer och buller under byggnationstiden har tagits fram, vilka blir riktlinjer under byggnationen. Stor hänsyn kommer att tas till Canadastigens kulturminnesmärkta radhus.

Parkmarken har utökats från det ursprungliga förslaget, för att stärka de gröna och rekreativa värdena.

Efter samrådet och med hänsyn till befintliga grannar har radhusens högsta tillåtna nockhöjd sänkts en meter. Plankartan har kompletterats med fler bestämmelser för hur byggnader och tomter ska utformas så att de passar platsen på ett så bra sätt som möjligt, säger Marcus Sandbäck, projektledare för Brädgården och Båtbyggaren.

Verksamhetsområdet kvar

En del av kvarteret Båtbyggaren blir bostäder, men den större delen av kvarteret fortsätter som i dag att vara verksamhetsområde. Lidingö Tomt AB äger marken och flera arrendatorer och hyresgäster har verksamhet där. När detaljplanen genomförs ska marinanknutna verksamheter prioriteras och deras utfarter ledas mot Varvsvägen för att hålla isär bostads- och verksamhetstrafik. Det innebär att dagens marinanknutna verksamheter kan komma att flyttas om något inom kvarteret Båtbyggaren för att få till lämpliga verksamhetsutrymmen.

Detaljplanen är planerad att antas i kommunfullmäktige den 23 oktober 2023 och får laga kraft i slutet av november 2023, förutsatt att den inte överklagas.

Till toppen av sidan