Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nämndbeslut om ny detaljplan i Stockby

Förslaget till ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde har godkänts i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Genom en varsam utökning i området ska den nya detaljplanen bidra till att möta behovet av industrimark på Lidingö.

Drönarbild över ett industriområde med skog runtom.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november att skicka vidare förslaget till ny detaljplan i Stockby för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet med planen är att göra det möjligt att utöka det befintliga verksamhetsområdet för att tillgodose Lidingöföretagares behov av industrimark.

–Genom att göra detta i ett välfungerande och populärt område kan Lidingö fortsatt vara en attraktiv kommun att bedriva verksamhet i. Vi ska utöka verksamhetsområdet på ett varsamt sätt, med hänsyn till naturen och omgivningen, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Utökning och nybyggnation

De flesta befintliga fastigheterna i området får genom den nya detaljplanen utöka byggnadsarean med upp till 60 procent av fastighetsytan och till en nockhöjd på 12 meter. En ny industrifastighet med byggrätt tillåts i det västra området, på mark som inte är exploaterad i dag. Dessutom kompletteras markanvändningen för fastigheten Förrådet 5 till att förutom industri även gälla parkering.

Sammantaget möjliggörs 21 500 kvadratmeter ny byggnadsarea för industrimark, varav endast 1 500 kvadratmeter är på oexploaterad mark. Det innebär att så mycket som möjligt av den värdefulla naturmarken omkring Stockby verksamhetsområde bevaras. Detaljplanen är tänkt att vara flexibel över tid för att möta marknadens behov vid olika tidpunkter.

Samarbete

Initiativet till planarbetet togs av fastighetsägare inom verksamhetsområdet, utifrån deras behov att expandera sina verksamheter i Stockby.

–I mycket gott samarbete med Lidingö Näringsliv och fastighetsägarna i Stockby har vi tagit fram en detaljplan som gynnar näringslivet på Lidingö. Vi lämnar den nu vidare för beslut i kommunfullmäktige, säger Birgitta Sköld.

Planförslaget ställdes ut för samråd 5 januari–9 februari 2023 och för granskning 21 augusti-18 september 2023. Det har därefter justerats något utifrån inkomna synpunkter från Lidingöbor och myndigheter. Alla synpunkter och justeringar finns redovisade och besvarade i ett granskningsutlåtande.

Den nya detaljplanen kan vinna laga kraft under första kvartalet nästa år, förutsatt att den inte överklagas. Innan kommunfullmäktige antar planen slutgiltigt ska den även passera kommunstyrelsen.

Till toppen av sidan