Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Samråd om ny detaljplan för seniorlägenheter

Nya bostadshus för 68 seniorlägenheter och en samlingslokal planeras i Björnbo. Den föreslagna detaljplanen ställs ut för samråd 1–22 november. Välkommen med dina synpunkter.

Vy över området med de nya byggnaderna. Visionsbild: BSK Arkitekter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 oktober att ställa ut detaljplanen för delar av fastigheten Björnbo 2 för samråd. Förslaget gör det möjligt att komplettera verksamheten med 68 seniorlägenheter i nya flerbostadshus och en ny samlingslokal för cirka 200 personer. Områdets karaktär ska behållas i stor sett intakt.

–Vår strävan är att komplettera bebyggelsen med varsamhet och så liten påverkan på natur och kulturmiljö som möjligt. Den kulturhistoriskt värdefulla radhus- och kedjehusmiljön skyddas genom bland annat rivningsförbud och nya byggnader ska samspela väl med de befintliga, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Fem nya hus

De nya byggnaderna föreslås placeras i två olika delområden inom Björnbo. Ett nytt bostadshus om fyra våningar kan byggas i områdets centrala del och en samlingslokal i ett plan i parken intill, delvis inskjuten i terrängen. I den norra delen av Björnbo föreslås en komplettering med tre lamellhus i fyra våningar, med mellanliggande gårdar och garage under mark.

–De nya bostäderna ska ha hög kvalitet och god tillgänglighet. Arkitekturen ska ges en tidlös karaktär, med inspiration från byggnader på platsen. Nya hus ska ansluta till den befintliga skalan och placeringen bygga vidare på befintliga rumsligheter och strukturer, säger Marcus Sandbäck, planarkitekt, Lidingö stad.

Teckning av tre flerbostadshus med lite grönt runtom.

Vy från sydöst över tre nya lamellhus i norra delen av Björnbo. Visionsbild: BSK Arkitekter.

Låg miljöpåverkan

Exploateringen sker på redan hårdgjorda ytor och delvis på naturmark. Påverkan på ekologiska samband bedöms som små. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att förtäta i området, där det finns utbyggd infrastruktur för vägar, vatten och avlopp och är nära till kollektivtrafik och service.

Lämna synpunkter

Vi ställer ut förslaget till ny detaljplan för samråd mellan den 1 och 22 november, 2023. Planhandingarna visas under samrådstiden i stadshuset och finns även digitalt, via länken nedan. Under samrådet får Lidingöbor och myndigheter tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Posta dina synpunkter senast den 22 november till:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Bakgrund

Beslutet att påbörja detaljplanearbete för Björnbo fattades redan 2015. Det ursprungliga utbyggnadsförslaget var på cirka 250 nya bostäder, detta har successivt bearbetats. Efter att mer hänsyn tagits till kultur- och naturmiljön har förslaget minskats till 68 seniorlägenheter och en samlingslokal.

Det område i Björnbo som byggdes för seniorboende under 1950-talet består i dag av 210 lägenheter och 19 radhus. AB Cisterna äger fastigheterna, som förvaltas av Wallfast AB. Nybyggnationen kommer att ske på fastighetsmark och utföras i privat regi. Syftet är att öka den befintliga verksamheten och servicen i Björnbo. Projektering och byggstart kan starta när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske tidigast i mitten av 2024.

Teckning av ett område med flerbostadshus med grönska runtom.

Vy över bland annat ett nytt flerbostadshus och en samlingssal i centrala delen av Björnbo. Visionsbild: BSK Arkitekter.

Till toppen av sidan