Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Simhall i Dalénum

Bygget av vår nya, moderna badanläggning har startat i Dalénum. Simhallen utformas för att passa alla målgrupper och blir granne med den nya fotbollsplanen. Första spadtaget togs i slutet av augusti 2022, hösten 2025 ska simhallen vara klar.

Modernt bad

Lidingö ska få en ny modern badanläggning som motsvarar dagens behov och verksamheter. Nuvarande badet i Gångsätrahallen byggdes 1965 och ett nytt badhus har länge stått överst på Lidingöbornas önskelista. Det visade bland annat ett hälsoarbete som staden genomförde 2011 och undersökningen ”Ung Livsstil” 2015.

Simhallens placering på ön

Simhallen byggs i Dalénum, på den plats där det funnits en stor företagsparkering och över den tidigare Brostugevägen. Den blir granne med den nybyggda fotbollsplanen. Platsen är central och det finns bra kommunikationer hit, både med Lidingöbanan, bussar och båtpendel.

Utformning och innehåll

Badet byggs med höga krav på tillgänglighet. Moderna, miljövänliga tekniska lösningar ska ge låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan ska vara låg. Flexibla lösningar ska göra de möjligt att använda bassängerna effektivt för olika verksamheter.

Arkitektur

Byggnadens form och volym kommer utgå från simhallens funktion och ändamålsenlig inre logistik. Den yttre miljön kommer att anpassas till området och fasaden ska vara i klassisk stil.

Planerade funktioner

 • 25 x 25 meters bassäng med 10 banor för simträning, tävling och aktiviteter
 • Multibassäng/undervisningsbassäng med ställbart vattendjup
 • Mindre familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta
 • Friskvårdslokal
 • Omklädningsrum för badgäster, friskvårdsbesökare och fotboll
 • Bastu i dam- och herromklädning samt familjebastu
 • Servering/café
 • Föreningslokal, kansli
 • Personalutrymmen (kontor, omklädning, pausrum)
 • Teknikutrymmen för installationer för husets fulla funktion och drift

Målbild/vision

Simanläggningen ska vara en tillgänglig mötesplats som tillgodoser Lidingöbornas behov av motion, simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Barn, unga och vuxna ska ha möjlighet att lära sig simma och livrädda och kunna ha en meningsfull fritid. Badet ska ha något att erbjuda alla målgrupper och åldrar.

Simhallen får tre olika bassänger

 • motionsbassäng
 • mindre familjebad med attraktioner för yngre barn
 • multibassäng med höj- och sänkbart golv, lämplig för exempelvis simundervisning och vattengymnastik

En simhall som är ändamålsenlig, attraktiv och med en verksamhet som är ekonomiskt möjlig att bedriva.

Beslut

 • Den 4 december 2017 beslutade kommunstyrelsen att utreda innehåll, placering och kostnader för en ny simhall i Dalénum.
 • Den 27 november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om inriktning och utformning av simhallen.
 • Den 13 september 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att inleda upphandlingsprocessen av entreprenör. Projektet har tagit fram byggnadsprogram, kalkyl, entreprenadform och exakt placering inom detaljplanen.
 • Den 8 mars 2022 tecknades avtal med Cobab Sverige AB som efter anbudstävlingen tilldelades uppdraget att bygga simhallen.
 • Beslut att bevilja bygglov för simhallen fattades den 21 juni 2022.

Processen framåt och förändringar på plats

 • Detaljprojektering pågår under hösten 2022.
 • Entreprenören etablerade sig på plats i mitten av augusti 2022.
 • Parkeringsanläggningen som har funnits på denna plats upphörde att gälla den 22 augusti 2022.
 • Första spadtaget togs den 31 augusti 2022.
 • Trafiken flyttade från den gamla till den nya Brostugevägen i slutet av augusti 2022.
 • Dalénparken övertogs av staden den 15 oktober 2022. Utöver simhallstomten kommer den att användas som materialupplag för att säkra materialleveranser och undvika förseningar.
 • Markarbeten med rivning, grovschakt, installation av spont, vatten och avlopp, dränering, pålning och gjutning av fundament pågår under hösten 2022.
 • Under 2023 fortsätter grundläggningen och stommen med yttre väggar, bärande delar och tak börjar resas.
 • År 2024 ska stommen kompletteras invändigt och installationer utföras.
 • Hösten 2025 är det tänkt att simhallen ska slå upp portarna för allmänheten. Runt simhallen finns då även grönytor och torg, samt cykel- och parkeringsplatser.

Utredningar/bakgrund

Behovet av simhall på Lidingö har utretts vid flera tillfällen. Möjligheterna att bygga en ny modern anläggning har undersökts liksom förutsättningarna för en om- och tillbyggnad av den befintliga simhallen i Gångsätra.

Ny anläggning ger lägst kostnader

År 2008 konstaterades att en helt nybyggd anläggning ger den lägsta kostnaden per besökare och att en sådan kommer att attrahera flest besökare.

Ny simhall högst på Lidingöbornas lista för att främja hälsa

År 2011 genomförde kommunen ett hälsoarbete, där det mest populära önskemålet från Lidingöborna var ett nytt badhus. Undersökningen Ung Livsstil 2015, visade samma resultat.

Badets placering

Alternativa placeringar för ett nytt bad utreddes. Dalénumtomten (med en färdig detaljplan) konstaterades vara mest lämplig för en nybyggnation.

Gångsätrahallens brister

Utredningar har visat att Gångsätrahallens bad är för litet för kommunens storlek och har brister i tillgängligheten. Badet är dyrt i drift. En ombyggnad av Gångsätrahallen skulle innebära flera kompromisser och samlat större risktagande än ett nybygge.

 • Målgrupps- och besöksanalys för Gångsätrabadet har genomförts.
 • En utredning ska tillsättas för att undersöka både behov och förutsättningar för hur simhallsdelen i Gångsätrahallen kan byggas om för ny användning.

Erfarenheter från andra kommuner

Som en del i en drift- och ägarutredning från 2018 har omvärldsbevakning skett. Utredningen tog del av erfarenheter som gjorts av andra kommuner runt om i Sverige som nyligen byggt nya badhus.

Här byggs nya simhallen - översiktsplan under byggtiden

Karta över byggområde.

Nyheter kring simhallen i Dalénum

Kontakt
Till toppen av sidan