Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Frågor och svar

Här kan du ta del av frågor och svar angående översiktsplanering, planförslaget och planprocessen.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan anger stadens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön inom staden. Översiktsplanen ska ge vägledning för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt.

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger vägledning och stöd vid till exempel bygglovsprövning och detaljplanering.

Varför tas en ny översiktsplan fram?

I stadens aktualitetsförklaring från år 2020 konstaterades det att en ny översiktsplan behöver tas fram. En av slutsatserna var att Lidingö stad behöver en översiktsplan med uppdaterade långsiktiga mål och en uppdaterad viljeinriktning.

Vad innebär översiktsplanen för min fastighet?

I och med att översiktsplanen inte är juridiskt bindande finns det inga skyldigheter eller rättigheter för att den utpekade mark- och vattenanvändningen ska genomföras men den är vägledande för efterföljande planering och lovgivning.

Vad innebär samråd och hur länge pågår det?

Med samråd menas en tidsbestämd period där vi går ut till allmänheten och önskar få in synpunkter på den berörda planen. När det gäller översiktsplanen så är tiden cirka två månader för samråd.

Syftet med översiktsplanens samråd är att förbättra beslutsunderlaget och ge allmänheten insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.

När samrådet är avslutat kommer vi att sammanställa och bemöta alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Där kommer även att stå vilka ändringar som har gjorts av planförslaget. Det ändrade planförslaget kommer sedan att ställas ut för granskning tillsammans med samrådsredogörelsen. Under granskningen har du möjlighet att ta del av det ändrade planförslaget och lämna synpunkter än en gång. Tiden för granskning är ännu inte bestämd.

Vad händer med mina synpunkter?

Om du har lämnat in synpunkter skriftligt kommer de att diarieföras och bemötas i samrådsredogörelsen som kommer att finns tillgänglig när planförslaget ställs ut för granskning. Muntliga synpunkter, till exempel vid samrådsmötet, tas inte om hand utan alla yttranden måste vara skriftliga.

Vad är skillnaden mellan en detaljplan och en översiktsplan?

En översiktsplan redovisar grunddragen för den avsedda mark- och vattenanvändningen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras för hela kommunen.

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst avgränsat område.

Till skillnad från en detaljplan är en översiktsplan inte juridiskt bindande.

Om översiktsplanen inte är juridiskt bindande, varför är den då så viktig och behövs?

Översiktsplanen anger en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.

Översiktsplanen är rådgivande och vägledande vid bland annat detaljplanering och bygglovsgivning.

Översiktsplanen är även ett viktigt instrument för dialog mellan staten och staden om riksintressen. I översiktsplanen görs konsekvenserna av ett riksintresseanspråk tydliga och hur påverkan blir i förhållande till andra allmänna intressen. I översiktsplanen ska staden redovisa hur man avser att tillgodose riksintressen.

Vad är de största skillnaderna mellan den nu gällande översiktsplanen och samrådsförslaget?

Den största skillnaden mellan Översiktsplan 2012 och samrådsförslaget för Översiktsplan 2024 är att samrådsförslaget ger uttryck för en utveckling som är mer återhållsam. I aktualitetsprövningen från år 2020 förklaras det varför Översiktsplan 2012 inte längre anses vara aktuell.

Aktualitetsprövning översiktsplan med politiska kommentarer Pdf, 575.6 kB.

Vad gäller för markanvändning?

Vad innebär pågående markanvändning?

Pågående markanvändning innebär att den nuvarande markanvändningen ska fortsätta.

Vad innebär utvecklad markanvändning?

Utvecklad markanvändning innebär att den nuvarande markanvändningen kommer bestå men att det kan tillkomma bebyggelse som är kompatibel med den nuvarande användningen.

Vad innebär ändrad markanvändning?

Ändrad markanvändning innebär att den nuvarande markanvändningen kommer ändras till något annat.

Jag bor i ett område som pekats ut som sammanhängande bostadsbebyggelse, vad innebär det?

Ett område som definieras som sammanhängande bostadsbebyggelse består huvudsakligen av bostadsbebyggelse med en eller ett fåtal servicefunktioner. Bebyggelsetätheten är generellt lägre än den i områden som pekas ut för mångfunktionell bebyggelse.

Jag bor i ett område som pekats ut som mångfunktionell bebyggelse, vad innebär det?

Områden som definieras som mångfunktionell bebyggelse är områden som i huvudsak består av bostäder, kontor, handel och andra typer av verksamheter som är förenliga med bostäder. Områden som i planförslaget har definierats som mångfunktionella är områden med centrumbildningar och generellt en högre bebyggelsetäthet.

Kontakt
Till toppen av sidan