Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya arrendeavtal för båtklubbarna

Arrendeavtalen för de elva båtklubbarna på Lidingö som hyr mark- och vattenområde för sina båtar behöver justeras. De nuvarande avtalen, som gäller till slutet av 2026, sägs därför upp för omförhandling till nya villkor.

Fritidsbåtar ankrade vid båtplatser i en havsvik.

Fastighetsnämnden beslutade den 6 december att säga upp samtliga båtarrendeavtal för att justera avgifter och villkor till dagens nivåer. Avtalen gäller framför allt hamn- och uppläggningsavgifter för fritidsbåtar. De nuvarande arrendeavtalen löper på femton år, med en uppsägningstid på tre år. Avtalen behöver sägas upp före årsskiftet 2023/2024 för att nya avtal med ändrade villkor ska kunna börja gälla den 1 januari 2027.

Opartisk värdering

Kommunallagen styr att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar, till exempel en förening, i samma situation ska behandlas lika, objektivt och rättvist. Inga dolda subventioner får förekomma till enskilda parter.

För att säkerställa att kommunallagen följs och att avgifterna sätts på rätt nivå har staden låtit en extern fastighetsvärderare bedöma vad som är en rimlig arrendeavgift. Bedömningen är helt opartisk och kan inte påverkas av tjänstemän eller politiker. Medianvärdet som framkom I en ortsprisanalys inom regionen motsvarar i 2023 års penningvärde 1 500 kronor per hamnplats och år, respektive 1 454 kronor per uppläggningsplats och år. Detta bedömdes vara en lämplig avgiftsnivå för Lidingö. De nuvarande avgifterna är 650 respektive 504 kronor.

Nya villkor

För de nya avtalen föreslås en arrendetid på tre år, med en uppsägningstid på ett år. Avgiften justeras varje år efter konsumentprisindex. Staden kommer fortsatt att ansvara för underhåll och utbyte av uttjänta bryggor och pontoner.

Samtliga båtklubbar har tagit emot uppsägningen av nuvarande avtal och fått information om de avgifts- och villkorsändringar som staden önskar göra (i enlighet med Jordabalken, kapitel 8-11, om arrenden). Under uppsägningstiden på tre år finns dock gott om tid att förhandla om villkoren för att nå en överenskommelse som båda parter accepterar.

Hur avgiftshöjningen påverkar en enskild båtägare med hamnplats kan variera, eftersom varje båtklubb ansvarar för sin interna avgiftssättning.

Bakgrund

På Lidingö finns elva båtklubbar, samtliga anslutna till Lidingö Båtförbund
(Lbf). Till respektive båtklubb upplåter staden genom arrendeavtal mark- och vattenområde för bland annat uppläggning av fritidsbåtar och båthamn. Staden äger bryggor och pontoner och står för underhållet av dessa. Ett samarbetsavtal mellan staden och Lbf reglerar i dag de gemensamma villkoren för upplåtelserna till båtklubbarna.

Båtklubbarna betalar en avgift för varje hamnplats och uppläggningsplats de nyttjar. Arrendeavtalen omfattar också biytor, som mark i anslutning till hamnarna och uppläggningsplatserna.

Till toppen av sidan