Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Föreningsliv

Vill du starta en förening, söka bidrag eller boka lokaler? I en förening kan du vara med på roliga aktiviteter och få nya vänner.

Fotboll på gräsplan med en fot i fotbollssko på vardera sida om bollen

Föreningar på Lidingö

Föreningsregister

Du som vill bli medlem i en förening hittar kontaktuppgifter i vårt föreningsregister. I föreningsregistret finns olika typer av ideella föreningar på Lidingö, exempelvis idrotts- kultur- eller handikappföreningar eller barn- och ungdomsföreningar.

Sök föreningar på Lidingö, Föreningsregistret (FRI) Länk till annan webbplats.

Registering eller uppdatering?

För att kunna söka bidrag eller boka hallar på Lidingö behöver din förening vara registrerad i stadens föreningsregister, i övriga fall är det frivilligt att finnas med. Vill din förening finnas med i registret fyller ni i följande formulär.

Föreningsregistrering, Föreningsregistret (FRI) Länk till annan webbplats.

Det är föreningen som ansvarar för att den kontaktinformation som finns i registret är uppdaterad. Det hanteras genom att föreningen loggar in i systemet FRI. Om föreningen saknar inloggningsuppgifter kontaktar ni webb-bokningen.

Logga in, Föreningsregistret (FRI) Länk till annan webbplats.

E-post: webb-bokning@lidingo.se

Varje år, senast sex veckor efter årsmötet, ska föreningen för att vara bidragsberättigad/få subventionerad taxa i stadens anläggningar också ladda upp följande handlingar i systemet:

 • Årsmötesprotokoll – ska vara underskrivet och justerat
 • Protokoll från konstituerande möte – om det inte framgår i årsmötesprotokollet vilka som är föreningens firmatecknare (med namn och personnummer) önskar vi ta del av protokoll från ert konstituerande möte. Protokollet ska vara underskrivet och justerat.
 • Stadgar – finns stadgar i systemet sedan tidigare behöver dessa endast laddas upp om årsmötet beslutat om ändringar.
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansrapport
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget

I föreningsregistret (FRI) ska också årligen antal medlemmar fördelat på kön och i vissa givna åldersintervall redovisas. Detta sker i tabell som finns i systemet.

Bilda förening

Är ni en grupp som har ett gemensamt intresse och vill driva, utveckla och fördjupa er verksamhet under demokratiska former och samtidigt ges möjlighet att kunna söka stöd och bidrag kan ni starta en förening.

Hur bildar man en förening?

Samla ett antal personer med ett gemensamt intresse. Fatta beslut om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar. Håll ett möte där ni bildar föreningen, så kallat bildandemöte.

Mötet ska protokollföras och innehålla beslut om:

 • Att bilda föreningen
 • Anta förslag om stadgar
 • Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör
 • Medlemsavgift
 • Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän

Förslag på stadgar

När ni bestämt er för att starta en förening måste ni fundera över vad ert mål och syfte med föreningen är. I stadgarna beskrivs hur föreningen skall styras, vad som händer vid upplösning med mera  Är ni en idrottsförening finns en stadgemall framtagen av Riksidrottsförbundet för att underlätta arbetet.

Bilda idrottsförening, Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Bildandemöte

När förslag finns framtaget till stadgar och det finns personer som är intresserade av att bli medlemmar är det dags att kalla till ett första föreningsmöte, ett så kallat bildandemöte. Vid detta möte, bildas föreningen, stadgarna antas och styrelse, revisorer och valberedning väljs.

Det första som sker på mötet är att ni väljer mötesordförande samt mötessekreterare. Det finns inget krav att upprätta och besluta om till exempel verksamhetsplan och budget redan på bildandemötet, men det kan vara bra att ta tillfället i akt och diskutera igenom den framtida verksamheten. Det är mycket viktigt att det konstituerande mötet protokollförs ordentligt och skrivs under av sekreterare och vald justeringsperson.

Under mötet eller i samband med detta, konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen fördelas mellan de valda ledamöterna. Här väljs också firmatecknare, något som bör protokollföras även om detta regleras i stadgarna – så blir det färre dokument att visa för banken när firmatecknarna skall uppdateras.

Registrering, organisationsnummer och plusgiro/bankgiro

Föreningen måste inte registreras, men det finns goda skäl därtill.  Utan en registrering hos Skatteverket går det exempelvis inte att öppna ett bankkonto, som i många fall är nödvändigt för att bedriva föreningsverksamheten. Ni kan heller inte söka bidrag från Lidingö stad, eller boka lokaler.

Anmälan om organisationsnummer gör du till Skatteverket. När ni har gjort det går det bra att skaffa ett plusgiro/bankgironummer.

Skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Möte med kommunen

Första steget för att komma med i Lidingö stads föreningsregister är att fylla i formuläret Föreningsregistrering. Därefter blir ni bli kontaktade av vår föreningsansvariga för ett introduktionsmöte. Under mötet går vi igenom vilka ytterligare handlingar föreningen behöver komplettera med, hur det sker och vilket stöd kommunen erbjuder för att er verksamhet ska kunna bedrivas och utvecklas på bästa sätt.

Föreningsregistrering, Föreningsregistret (FRI) Länk till annan webbplats.

Juridiska krav på föreningar

De juridiska krav som allmänt gäller för en förening är bland annat att den ska:

 • Ha stadgar som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad
 • Ha en styrelse
 • Hålla årsmöte som granskar styrelsens verksamhet, väljer ny styrelse och fastställer eventuell medlemsavgift
 • Ha revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte
 • Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet
 • Ha medlemmar.
 • Ska föreningen ingå avtal, skaffa bankkonton eller organisationsnummer kommer föreningen även behöva ha en firmatecknare, läs mer om firmatecknare nedan.

Ekonomiskt ansvar för styrelsen

I föreningsformen är det en grundläggande skillnad på föreningens ansvar och enskilda medlemmars personliga ansvar. Ansvariga för den juridiska personen är alltid föreningens styrelse, vilket kan leda till personligt ekonomiskt ansvar för styrelsemedlemmarna. Därför är det viktigt att ha ordning och reda på föreningens ekonomi.

Föreningens firmatecknare

Normalt brukar ordföranden och kassören vara de som tecknar föreningen, det vill säga företräder föreningen utåt och som ansvarar för de åtaganden som föreningen gör, till exempel att skriva hyreskontrakt eller och ta ut pengar från föreningens konto. Vilka som är firmatecknare beslutas vid första konstituerande styrelsemötet.

Utbildning och organisationsutveckling

Behöver din förening hjälp med utbildning- och organisationsutveckling? Lidingö stad samarbetar med RF-SISU Stockholm, där du kan få skräddarsydd hjälp inom din förening. Lidingö stad erbjuder också öppna föreläsningar och kurser i samarbete med RF-SISU Stockholm.

RF-SISU Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Hyr lokal i nya Föreningsgården

Nya Föreningsgården i Larsberg drivs helt av ideella krafter. Där kan din förening hyra sammanträdesrum, festlokaler och köpa tryckeritjänster.

Föreningsrådet heter en ideell paraplyförening på Lidingö som hyr lokaler av fastighetsbolaget John Mattson. Föreningar som är medlemmar i Föreningsrådet får utnyttja vår administrativa service och lokaluthyrning till reducerade priser. Även privatpersoner kan hyra lokaler för exempelvis barnkalas eller fest.

På Föreningsgården finns flera olika lokaler att hyra:

 • Sammanträdesrum: Ljungströmsrummet med plats för 8 personer.
 • Dalénrummet, plats för 8 personer.
 • Millesrummet med plats för 20 personer.
 • Fest- och konferenslokal: Bellmanhallen med plats för 150 personer.
 • Kaféet med plats för 40 personer.

Det finns fullt utrustat kök som du kan hyra i kombination med kaféet och Bellmanhallen. Lokalerna är anpassade för dig som är funktionsnedsatt.

Nya Föreningsgården Lidingö, Bygdegårdarnas riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Lidingö idrottsråd

Lidingö Idrottsråd är ett samverkansorgan för Lidingös idrottsföreningar. Rådet fokuserar på övergripande frågor för idrottens och föreningarnas bästa på Lidingö.

Idrottsrådet har ingen egen juridisk status utan utgör ett frivilligt samverkansorgan. Rådets syfte är att skapa bra förutsättningar för idrotten på lång sikt. Avsikten är också att Lidingö stad ska kunna använda rådet som bollplank, remissinstans eller för råd om trender, utveckling och behov inom idrotten. Typen av ärenden kan variera över tid.

Styrgrupp

 • Ingegerd Wik (ordförande) (LSK Handboll)
 • Ylva Gardell  (KFUM Lidingö Basket)
 • Mikkel Mördrup (IFK Lidingö Friidrott)
 • Fredrik Wredmark (Lidingö Slalomklubb)
 • Lotta Hellvig (LSK Volleyboll)
 • Markus Karlsson (IFK Lidingö Fotboll)
 • Jessica Wikén (LSK Fotboll)
 • Stefan Gyllberg (Lidingö Simklubb)

Med vid styrgruppens möten finns även en representant från Lidingö stad.

Lidingöidrotten vill – ett gemensamt idéprogram

Ett idéprogram för idrotten på Lidingö har gemensamt tagits fram av föreningar på ön. Det kallas "Lidingöidrotten vill" och är ett basdokument som delvis bygger på Riksidrottsförbundets "Idrotten vill". Syftet är att Lidingöidrotten vill ska vara ett underlag för dialogen mellan idrottsföreningar och andra intressenter, inte minst Lidingö stad. Dokumentet lyfter några centrala fakta och viljeinriktningar som idrottsföreningar fastställt vid Idrottsrådets föreningsmöte den 30 november 2011. "Lidingöidrotten vill" ersätter inte föreningarnas verksamhetsinriktningar eller Riksidrottsförbundets "Idrotten vill".

Vilka föreningar är med?

Vid den senaste föreningsträffen deltog:

GT Vikingarna
IBF Offensiv
IFK Lidingö Fotboll
IFK Lidingö Friidrott
LSK Handboll
LSK Volleyboll
Friluftsfrämjandet/ Freeskiers
Lidingö Ryttareförening
IFK Lidingö Slalomklubb
IFK Lidingö Skidorientering
IFK Lidingö Bordtennisklubb
IFK Lidingö Konståkningsklubb
Lidingö Allmänna Konståkningsklubb
Lidingö Rodel Club
Lidingö Golfklubb
KFUM Lidingö Basket
Okamura Karate Dojo

Kontakt

Ingegerd Wik, ordförande Lidingö idrottsråd
E-post: wik.ingegerd@gmail.com

Till toppen av sidan