Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Föreningsbidrag och stöd

Ideella föreningar har möjlighet att söka olika typer av bidrag i Lidingö stad. Det finns bland annat startbidrag, aktivitetsbidrag, lokalbidrag och utvecklingsbidrag.

För att din förening ska kunna få bidrag behöver den uppfylla vissa villkor, de framgår under respektive bidrag. Ni måste också registrera föreningen i Lidingö stads föreningsregister.

Allmänna villkor

Bidrag kan utgå till förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och är uppbyggd enligt demokratiska principer. Föreningen ska verksam för en trygg och säker verksamhet som är alkohol-, drog och dopingfri.

Föreningen ska också

 • i sina stadgar ange Lidingö som verksamhetsområde
 • ha ett organisationsnummer hos Skatteverket
 • lämna in sina allmänna föreningsuppgifter tillsammans med stadgar och senaste årsmöteshandlingar på det sätt som staden anger
 • i huvudsak bedriva verksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 20 år, där minst 80 procent av dessa ska vara boende/skrivna i Lidingö stad.
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år
 • redovisa minst 10 bidragsberättigade aktiviteter
 • föra medlemsregister och bevara detta i minst fyra år efter verksamhetsårets utgång.

Ansökan om bidrag sker enligt regler för respektive bidragsform. Bidrag till flersektionsförening ansöks av huvudföreningen. För sent inkommen ansökan behandlas endast i undantagsfall.

Förening som beviljas bidrag är skyldig att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som kan ha betydelse för bidragsgivningen till förfogande för granskning.

Lidingö stad har tolkningsföreträde vad gäller bidragsreglerna. Bidrag som erhållits på felaktigt lämnade ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet och kan innebära att föreningen helt stängs av från rätten till bidrag. Om föreningen har förfallna fakturor till staden har staden rätt att hålla inne bidrag för att kvitta eller delbetala mot dessa fakturor.

Beviljade bidrag betalas ut till föreningens registrerade plus- eller bankgiro.

Föreningsbidrag:

Grundbidrag

Bidraget är avsett att täcka en del av föreningens kostnader för verksamhet och administration.

Vem kan få bidrag

Föreningar som uppfyller bestämmelserna för att vara bidragsberättigad.

Bidragets storlek

Grundbidraget utgör 5 000 kronor per år.

Ansökan

Grundbidraget erhålls tillsammans med aktivitetsbidraget via det datorbaserade systemet Aktivitetskort på nätet (APN).

Aktivitetsbidrag

Bidraget är avsett att täcka en del av föreningens kostnader för genomförd verksamhet för barn- och ungdomar.

Vem kan få bidrag

Föreningar som uppfyller bestämmelserna för att vara bidragsberättigad.

Bidragets storlek

Bidrag utgår till föreningarnas bidragsberättigade aktiviteter bland barn och ungdomar i åldern 7–20 år, i fast belopp per deltagartillfälle. För att ett tillfälle ska anses bidragsberättigat gäller att tre deltagare (7–20 år) närvarat.

 • 7–12 år 6 kr/deltagartillfälle
 • 13–20 år 9 kr/deltagartillfälle

Funktionsnedsatta 12 kr/deltagartillfälle (oavsett ålder)

Antalet bidragsberättigade deltagare per individ och förening är:

 • 7–9 år 2 ggr/vecka utslaget på ett halvår (max 40 ggr)
 • 10–20 år 3 ggr/vecka utslaget på ett halvår (max 60 ggr)

Ansökan

Aktivitetsbidraget söks via det datorbaserade systemet APN, Aktivitetskort på nätet.

Aktivitetskort på nätet, aktivitetskort.se Länk till annan webbplats.

Förening som saknar inloggningsuppgifter kontaktar idrott@lidingo.se

E-post: idrott@lidingo.se

Ansökan för höstens verksamhet (1 juli – 31 december) ska registreras senast den 15 mars och för vårens verksamhet (1 januari – 30 juni) ska registrering ske senast den 15 september.

Startbidrag för nybildade föreningar

Att stödja föreningen ekonomiskt för att ge möjlighet att starta verksamhet och driva den tills föreningen kan få aktivitetsbidrag.

Vem kan få bidrag

Föreningar som uppfyller bestämmelserna för att vara bidragsberättigad i tillämpliga delar. Om ett ordinarie årsmöte ej hunnit genomföras ersätts dessa handlingar med de från föreningens bildandemöte.

Bidragets storlek

Bidraget storlek är 10 000 kronor.

Ansökan

Du ansöker om startbidrag via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan om bidrag för förening Länk till annan webbplats.

Bidrag till lokaler, anläggningar och förråd

Bidraget är ett komplement till aktivitetsbidraget för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet på lämplig plats och i anpassad lokal eller anläggning. Bidraget utges för lokaler, anläggningar och förråd som föreningen hyr av staden eller av extern hyresvärd, med kontrakt på minst ett år.

Vem kan få bidrag

Bidrag till lokaler, anläggningar och förråd utges till föreningar som uppfyller de generella bestämmelserna för att vara bidragsberättigad.

Föreningsägd lokal på egen mark eller stadens mark

Om föreningen bedriver verksamhet i egen lokal på mark som föreningen själv äger, eller som arrenderas av staden, utges inte bidrag med stöd av dessa bidragsregler. I dessa fall regleras eventuellt bidrag, benämnt driftbidrag, genom särskilt avtal mellan staden och föreningen.

Förutsättningar

Staden kan ge bidrag för verksamhetslokal, anläggning, förråd samt kanslilokal.
Bidrag utges i första hand för lokaler, anläggningar och förråd som staden äger men om staden inte kan erbjuda lämpliga lokaler kan bidrag utges för lokalhyra hos extern hyresvärd. Lokalen ska vara belägen inom kommunen.

Lokalbidrag för extern lokal upphör om staden anvisar föreningen en likvärdig kommunal lokal/anläggning. Lokalbidrag upphör om föreningen använder lokalen/anläggningen till annat ändamål än det som avsetts. Bidraget kan då återkrävas.

Bidragets storlek

 • Bidrag för verksamhetslokaler, anläggningar och förråd
  Föreningen kan få bidrag som täcker upp till 80 % av hyreskostnaden för verksamhetslokaler, anläggningar och förråd. Staden ska godkänna lokalens storlek, standard och hyresbelopp. Utöver hyreskostnaden kan upprustningsbehov stödjas efter särskilt beslut.
 • Bidrag till kanslilokal
  Bidrag utges för kanslilokal om lokalen används minst 15 timmar per vecka av en eller flera föreningar. För kanslilokaler utges bidrag som täcker upp till 40 % av hyreskostnaden. Staden ska godkänna lokalens storlek, standard och hyresbelopp.

Ansökan

Ansökan ska inlämnas senast tre månader före varje hyresperiod tillsammans med följande handlingar:

 • Kopior på kontrakt för lokal/anläggning
 • Kopior på betald hyra under föregående period.

Ansökan med tillhörande handlingar lämnas med fördel in via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan om bidrag för förening Länk till annan webbplats.

Ungdomspeng samt innovations- och utvecklingsbidrag

Bidraget ska användas till att stödja arrangemang samt innovations- och utvecklingsinitiativ för barn och ungdomar 7–20 år. Ungdomar i åldersgruppen 13–20 år prioriteras inom ramen för ungdomspengen. Syftet med stödet är att främja nytänkande när det gäller att nå nya grupper och göra verksamheten än mer attraktiv utifrån barns och ungdomars verklighet idag. Att ta hänsyn till önskemål om hur fysisk aktivitet och rörelse kommer in i ungdomars liv är en viktig utgångspunkt. Det är viktigt att beakta alla, det vill säga en breddning av grupper och personer som deltar i föreningarnas verksamhet. Samverkan med andra föreningar och med övrig verksamhet inom staden är positivt. Föreningar kan få bidrag för utvecklingsinsatser, uppstartsverksamheter, verksamheter för funktionsnedsatta samt övriga insatser som ligger i linje med det idrottspolitiska programmet.

Vem kan få bidrag

Föreningar som uppfyller bestämmelserna för att vara bidragsberättigad.

Bidragets storlek

Avgörs efter prövning i staden.

Ansökan

För att ansöka om bidrag ska föreningen beskriva sitt initiativ enligt följande:

 • mål och syfte
 • målgrupp
 • tidsplan
 • en budget för projektet/satsningen
 • en beskrivning hur initiativet kommer att utvärderas och följas upp.

Ansökningar kan göras löpande under året och lämnas med fördel in via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan om bidrag för förening Länk till annan webbplats.

Ansökningar kan göras löpande under året. Staden beslutar om bidrag ska utges för initiativet med utgångspunkt från syftet som beskrivs i dessa bidragsregler. Beviljat bidrag betalas ut i samband med att initiativet startar. Föreningen ska lämna in en redovisning efter avslutad aktivitet. Föreningen är återbetalningsskyldig för bidrag som inte förbrukats.

Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska, liksom alla andra, ha möjlighet att tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet och andra hälsofrämjande aktiviteter.

Bidraget till föreningar för personer med funktionsnedsättning är avsett att täcka en del av föreningens kostnader för verksamhet och administration.

Vem kan få bidrag

Bidraget utges till föreningar för personer med funktionsnedsättning

Bidragets storlek

Baseras på antal medlemmar

Ansökan

Ansökningar kan göras löpande under året och lämnas med fördel in via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan om bidrag för förening Länk till annan webbplats.

Ansökan ska innehålla följande handlingar: verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, budget för innevarande verksamhetsår, senaste årsmötesprotokoll samt verksamhetsplan/aktivitetsplan.

Kulturbidrag

Bidrag till frivilligt socialt arbete

Kundsupport

Aktivitetskort på nätet (ApN)
Tel: 090-16 16 60
Kontorstid, klockan 08.00–16.30

Kontakt
Till toppen av sidan