Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Beslut om granskning av ny detaljplan i Stockby

För att möta behovet av industrimark åt Lidingös företagare har ett förslag till ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde tagits fram. Mellan 21 augusti och 18 september skickas planen ut för granskning

Drönarbild som visar ett industriområdet från luften, skog, vägar och bostadshus runtom.

Den föreslagna detaljplanen var på samråd 5 januari–9 februari 2023. Utifrån inkomna synpunkter har planförslaget justerats något. Enligt beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 20 juni ska detaljplanen ställas ut för granskning under perioden 21 augusti–18 september.

Varsam utveckling

Markanvändningen för planområdet är verksamhet/kontor. Genom den nya detaljplanen får byggnadsarean på befintliga fastigheter i området utökas med upp till 60 procent av fastighetsytan och till en nockhöjd på 12 meter. En ny fastighet med byggrätt föreslås och markanvändningen av fastigheten Förrådet 5 kompletteras till att även gälla parkering och centrum. Sammantaget möjliggörs 21 500 kvadratmeter ny byggnadsarea för industrimark, varav endast 1 500 kvadratmeter på oexploaterad mark. Det innebär att så mycket som möjligt av den värdefulla naturmarken omkring Stockby verksamhetsområde bevaras.

Samarbete

Initiativet till planarbetet togs av fastighetsägare i Stockby, utifrån deras behov av att expandera verksamheten i området. Planen är tänkt att vara flexibel över tid för att möta marknadens behov vid olika tidpunkter.

–Vi har gjort smärre justeringar i detaljplanen och ser fram emot att ta nästa steg i processen. Med hänsyn till naturen och omgivningen ska vi tillsammans med Lidingö Näringsliv och de verksamma företagarna i Stockby utveckla verksamhetsområdet varsamt för att möta behovet av industrimark, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Granskning 21 augusti–18 september

Under granskningsperioden kommer handlingarna att finnas tillgängliga på lidingo.se/detaljplaner och utställda i Lidingö stadshus. Då finns det möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.

Till toppen av sidan