Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller som innebär någon annan risk för negativ påverkan för människors hälsa eller miljön.

Anmälnings- eller tillståndsplikt?

Din verksamhet kan vara tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det som avgör om en verksamhet är anmälningspliktig eller tillståndspliktigt avgörs hur verksamheten är klassad enligt miljöprövningsförordningen 2013:251.

  • A-verksamheter ska ha miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Egenkontroll enligt miljöbalken

Det finns även en särskild förordning (SFS 1998:901) som gäller egenkontroll för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du enligt miljöbalken kontinuerligt planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll. Det innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet.

Omfattning och anpassning av egenkontrollen

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En omfattande verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Utgå från din egen verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att minska risken för utsläpp från din verksamhet. Skriv ner rutinerna och bestäm hur ofta kontrollerna behöver ske. För saker som ska kontrolleras med jämna intervall underlättar det om du fyller i uppgifterna i ett journalblad.

Miljörapport för tillståndspliktiga företag

Alla som bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska varje år redovisa uppgifter om hur företaget bedrivit sin verksamhet med hänsyn till miljön under föregående år. Miljörapporten ska beskriva företagets verksamhet, utsläpp, resultat av egenkontroll, förbrukning av kemikalier med mera. Naturvårdsverkets föreskrifter för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (NFS 2006:9) reglerar vad som ska redovisas i miljörapporten.

Från och med 2008 ska alla företag skicka in sin miljörapport elektroniskt till Svenska miljörapporteringsportalen SMP. SMP är en webbportal som ägs av Naturvårdsverket. Därifrån hämtas uppgifterna av tillsynsmyndigheten.

  • Miljörapporten ska vara inskickad elektroniskt till Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP, senast den 31 mars.

Miljötillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har genom miljö- och stadsbyggnadskontoret tillsyn över miljöfarliga verksamheter i staden. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Vid tillsynsbesöken granskar vi bland annat hanteringen av kemikalier och avfall, och att företagen har kontroll på att utrustning som till exempel oljeavskiljare och reningsanläggningar fungerar som de ska.

Till toppen av sidan