Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Driva livsmedelsverksamhet

Alla livsmedelsföretag måste vara registrerade hos en kontrollmyndighet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret är den myndighet som utför kommunens livsmedelstillsyn.

Som livsmedelsföretagare har du också ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här finns information till dig som har eller planerar att starta ett livsmedelsföretag.

Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet, kontakta oss.

Registrera livsmedelsverksamhet

Innan du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet måste du registrera den. Om du byter organisationsnummer eller flyttar verksamheten till ny lokal måste du registrera verksamheten på nytt. Registreringen måste göras senast två veckor innan verksamheten planerar att starta. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet. Sedan 1 januari 2019 tas en sanktionsavgift ut för de företag som startat utan att registrera sin verksamhet.

Registrera livsmedelsanläggning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vad räknas som en livsmedelsverksamhet?

Alla verksamheter som på något sätt hanterar livsmedel eller sätter livsmedel på marknaden räknas som en livsmedelsverksamhet. Butiker, restauranger, bryggerier, skolor, huvudkontor, lager, kosttillskott och e-handel med livsmedel är några exempel på livsmedelsverksamheter.

Vad kostar det att registrera en livsmedelsverksamhet?

Staden tar ut en avgift för registrering av en livsmedelsverksamheten. Avgiften motsvarande en timmes handläggningstid. Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen. Därför behöver du betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten.

Vad händer om jag inte registrerar min verksamhet?

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera den riskerar du sanktionsavgifter. Detta gäller även verksamheter som byter organisationsnummer, ägare, lokal eller gör en bolagsombildning. Sanktionsavgiftens storlek avgörs utifrån verksamhetens årsomsättning och blir som lägst 2 500 kronor och högst 75 000 kronor.

Sanktionsavgift, Livsmedelsförordningen (2006:813 ) 39 § Länk till annan webbplats.

När du startar

Redan första dagen du startar din verksamhet ska detta finnas/vara på plats:

 • Registrering hos oss. Detta gäller även vid ägarbyte och vid byte av organisationsnummer.
 • Rutiner för verksamheten.
 • Lokalen ska vara anpassad till verksamheten.
 • Verksamhetsutövaren ska känna till de lagar som är relevanta för sin verksamhet.

Livsmedelskontroll

Konsumenter ska kunna lita på att inte bli sjuka eller lurade av maten. Det är du som bedriver en livsmedelsverksamhet som ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, rätt märkta och håller den kvalitén som utlovas.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för driva din livsmedelsverksamhet. Det är viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshantering och att ni vet hur man producerar mat som är säker, rätt märkt och spårbar. Livsmedelsinspektörer gör besök i din verksamhet för att kontrollera livsmedelssäkerhet och redlighet. Med redlighet menas att konsumenter får det de betalar för och inte blir lurade. För dig som företagare betyder det att informationen mot kund ska vara korrekt samt att märkning och presentation ska följa de regler som finns.

Kontrollbesök

Alla verksamheter som hanterar livsmedel och är registrerade hos kommunen får kontrollbesök av våra livsmedelsinspektörer. Hur ofta kontrollbesöken genomförs på din verksamhet beror bland annat på hur stor din verksamhet är och vilken typ av livsmedelshantering du har.

Den första kontrollen efter registrering förbokas. Därefter är kontrollbesöken oftast oanmälda, inspektörerna kommer till verksamheten utan att ha bokat en tid innan. Om kontrollen innebär till exempel granskning av märkning eller hemsida kan kontrollen genomföras på distans. Som verksamhetsutövare är det ditt ansvar att se till att livsmedelslagstiftningen följs inom din verksamhet.

Vid inspektionerna fokuserar inspektören på olika lagstiftningsområden beroende på vad som tidigare noterats samt specifika områden som livsmedelsgruppen har valt att kontrollera extra. Anledningen till att allt inte kontrolleras vid en och samma inspektion är för att det finns för mycket att kontrollera, varje inspektion skulle ta för lång tid.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det hända att vi behöver följa upp brister efter en tidigare kontroll eller vid klagomål.

Kontrollrapport

Efter varje kontrollbesök skickas en skriftlig kontrollrapport till verksamheten. I den står det om avvikelser noterades under besöket samt lagstöd som avvikelsen grundas på. I kontrollrapporten framgår även om och hur eventuella avvikelser kommer att följas upp. Fanns det många eller allvarligare avvikelser vid besöket kan ett föreläggande med beslut om åtgärder fattas som livsmedelsinspektörerna följer upp genom extra kontroll.

Vad händer om det finns brister?

Uppföljning av avvikelserna sker på olika sätt beroende på hur allvarlig avvikelsen bedöms att vara. Om kontrollen visar att det finns brister mot lagstiftningen skriver miljö- och stadsbyggnadsnämnden ett föreläggande om att rätta till bristerna. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan också besluta om förbud för delar eller hela verksamheten. All tid för uppföljning samt tid för handläggning debiteras enligt gällande timtaxa.

Handlingar är offentliga

Miljö- och stadsbyggnadskontoret är en myndighet vilket innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Saknar du kunskap?

Kunskap inom livsmedelshygien är en förutsättning för att driva en livsmedelsverksamhet. Saknar du kunskap måste du utbilda dig. Du kanske även tar hjälp utifrån, till exempel av din branschorganisation eller en konsult. På Livsmedelsverkets hemsida kan du hitta mer information om livsmedelssäkerhet, om gällande lagstiftningen och branschriktlinjer.

Avgift för livsmedelskontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift efter varje genomförd livsmedelskontroll som miljö- och stadsbyggnadskontoret genomför.

Faktura efter varje besök

Du får en faktura efter varje genomförd livsmedelskontroll. Hur stor avgiften blir avgörs av hur lång tid varje kontroll tar, inklusive för- och efterarbete. Kontrollfrekvensen bestäms genom riskklassning enligt Livsmedelsverkets modell.

Planera för avgiften

En vanlig kontroll tar sammanlagt ungefär fyra timmar. I en kontroll ingår förarbete, platsbesök, rapportskrivning och administrativ handläggning som är kopplad till kontrollen. Om avvikelser noteras och det behövs ett uppföljande besök så debiteras det som tidigare i efterhand.

Du som har en väl fungerade verksamhet med bra rutiner och egenkontroll kan få en snabbare handläggning. Ett tips är därför att ha koll på alla krav i lagstiftningen som är relevanta för din verksamhet och ha ordning på dina dokument.

Vem har bestämt detta?

Riksdagen har bestämt att kontroll av livsmedelsverksamheter ska debiteras efter kontrollbesöket och att alla kommuner ska införa detta senast 31 december 2023.

Timkostnad

 • Taxan för livsmedelstillsyn är 1 664 kronor/timme (från och med 1 januari 2024).
 • Kostnaden omfattar vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.
 • Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott.
 • Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer lägger på tillsyn ute på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.
 • Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen
 • Det är kommunfullmäktige som beslutar taxan. Enligt taxan har Miljö- och stadsbyggnadsnämnden rätt att höja timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Riskklassning

Livsmedelskontrollen är baserad på vilka risker som finns i verksamheten och vad som ska kontrolleras. Hur mycket kontroll varje livsmedelsverksamhet behöver bestäms med hjälp av Livsmedelsverkets riskklassningsmodell.

Riskklassning från 2024

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvens. Denna träder i kraft 1 januari 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under en fem årsperiod.

Kontrollfrekvensen kan sättas ned (reduceras) om det finns en godkänd tredjepartscertifiering eller god efterlevnad av lagstiftningen. Om en verksamhetsutövare inte längre uppfyller förutsättningarna för att få en lägre kontrollfrekvens med anledning av god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen ska kontrollmyndigheten fastställa en ny planerad kontrollfrekvens. Du kan läsa mer om nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets webbplats.

Nya regler för servering i mugg och låda

Pappersmuggar för take away.

Från 1 januari 2024 kommer det vara krav på att företag som erbjuder mat eller dryck i engångsmatlåda eller mugg även måste erbjuda återanvändbara alternativ.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg respektive den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda erbjuda möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda. Också locken inkluderas.

För vem gäller reglerna?

De nya kraven gäller för verksamheter som tillhandahåller fler än 150 engångsartiklar per dag. Antalet som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.

Den som inte omfattas av kraven och som inte väljer att tillhandahålla återanvändningsbara muggar och matlådor ska skapa rutiner för att säkerställa att inte fler än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor tillhandahålls per dag i genomsnitt.

Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Hör av dig vid frågor

Kontakta oss via stadens växel på telefon 08-731 30 00 om du är osäker på att du omfattas av kravet eller läs mer information på Naturvårdsverkets hemsida.

FCM (Food Contact Materials)

Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar produkter avsedda för kontakt med livsmedel ska du registrera den hos miljö-och stadsbyggnadskontoret.

Material i kontakt med livsmedel förkortas ibland FCM (Food Contact Materials). Kontaktmaterial är allt från förpackningsmaterial och plasthandskar till köksredskap, köksmaskiner, processutrustning samt andra produkter och material som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

Du som har ett företag som tillverkar, importerar eller säljer kontaktmaterial/produkter, omfattas av vår kontroll. Därför måste du registrera din verksamhet hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Senast den 1 juli 2024 ska samtliga befintliga verksamheter som omfattas av registreringskravet ha anmält sin verksamhet till sin kontrollmyndighet.

Kontakta oss för mer information och för att ta reda på om ditt företag omfattas av lagstiftningen.

Material i kontakt med livsmedel, Livsmedelverkets webbplats Länk till annan webbplats.

UF – Företag inom livsmedelsbranschen

Många elever på gymnasiet startar ett så kallat UF-företag som en del av undervisningen. Om ert UF-företag hanterar livsmedel så gäller i princip samma regler för er som för andra företag i livsmedelsbranschen.

Om ni driver ett UF-företag eller ett ”vanligt” livsmedelsföretag spelar ingen roll när det handlar om livsmedelshygien.

 • Kunden är i fokus och kunden ska garanterat få säkra livsmedel.
 • Kunden får heller inte luras eller vilseledas.
 • Det ska finnas märkning på era produkter om innehåll och som informerar om eventuella allergener.

Ska UF-företaget registreras?

Grundprincipen är att alla företag som hanterar livsmedel ska registreras hos kommunen. Men det finns undantag, till exempel när det handlar om enstaka tillfällen.

Om det finns en viss kontinuitet och viss grad av organisation i din verksamhet räknas det som ett livsmedelsföretag. Då ska det registreras och stå under kommunens livsmedelskontroll. Kontakta oss för mer information och för att ta reda på om ditt företag omfattas av en livsmedelsregistrering.

Starta UF-företag med livsmedelshantering, Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Övrigt att tänka på

 • Ombyggnationer, ändringar av lokalen eller dess användningsområde kan kräva bygglov och/eller bygganmälan.
 • Köldmedieanläggning med sammanlagd köldmediefyllning över 14 ton CO2e ska anmälas.
 • Installation av gas till exempel i spisar kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
 • Ny-, om- eller tillbyggnad av livsmedelslokal kan kräva installation av fettavskiljare.

För vidare hjälp kontakta kundservice:

Telefon: 08-731 30 00

Till toppen av sidan