Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Starta livsmedelsverksamhet

All yrkesmässig hantering av livsmedel ska ske i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal.

Vad är en livsmedelsanläggning?

En verksamhet räknas som livsmedelsföretag om:

 • Företaget är verksamt i livsmedelskedjan (artikel 3 p. 2 i förordning (EG) 178/2002).
 • Verksamhetsformen har en viss organisation (beaktandesats 9 i förordning (EG) 852/2004).
 • Verksamhetsformen har en viss kontinuitet (beaktandesats 9 i förordning (EG) 852/2004).

Verksamheter som omfattas är bland annat restauranger, caféer, skol- och förskolekök, matbutiker, torghandlare, importörer och matmäklare.

Anmäl din anläggning i god tid

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet eller är på väg att ta över någon annans livsmedelsanläggning är du skyldig att anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret, som är kontrollmyndighet. Anmälan ska inkomma senast två veckor innan verksamheten startar. Vi behöver uppgifter om vilken typ av hantering som kommer att ske och vilken omfattning, anläggningens adress samt uppgifter om livsmedelsföretagaren.

Anmäla livsmedelsanläggning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Brott att inte anmäla

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet. Det är ett brott mot livsmedelslagen (2006:804) att starta ett livsmedelsföretag utan att anmäla detta. Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringpliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller även för den som tar över en redan registrerad livsmedelsverksamhet och inte anmäler detta.

Tillståndet är personligt

Ditt tillstånd att sälja eller förmedla livsmedel är personligt och hör ihop med den person eller det företag som anmält verksamheten till kontrollmyndigheten. Om din verksamhet förändras är du skyldig att uppge detta för kontrollmyndigheten. Samma sak gäller om verksamheten upphör.

Flera verksamheter

Ibland har en företagare ansvar för flera olika verksamheter som berörs av livsmedelslagstiftningen. I ett sådant fall kan mer än en registrering krävas hos kommunen. I vissa fall kan det då bli så att samma verksamhetsutövare har anmälda verksamheter i till exempel både Stockholm och på Lidingö. Hör av dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret om du har frågor kring detta.

Vad krävs av dig som livsmedelsföretagare?

Lokalens förutsättningar

En grundförutsättning att lokalen där livsmedel hanteras är anpassad för verksamheten.

Att tänka på är bland annat:

 • Ytor behöver vara täta, släta och lätt rengörbara om oförpackade livsmedel ska hanteras.
 • Flöden ska separeras till exempel av rent och smutsigt och av kyckling och grönsaker.
 • Livsmedel ska kunna förvaras vid rätt temperatur.

Om lokalen inte är optimal kan det i vissa fall kompenseras med att det finns rutiner i anläggningens system för egenkontroll som tar hänsyn till detta.

Egenkontroll

Du som skall starta en livsmedelsverksamhet måste enligt livsmedelslagen ha ett system för egenkontroll, som är baserat på HACCP-principerna och God Hygien Praxis (GHP.)

Systemet för egenkontroll är till för att undvika de faror som kan förknippas med livsmedelshanteringen. Då väldigt många människor blir matförgiftade varje år har behovet av att hantera och kontrollera riskerna med matförgiftning eller felaktig märkning vuxit fram. Målet är att livsmedel som släpps ut på marknaden ska vara säkra.

Rutiner för god hygien

Ett livsmedelsföretag måste ta fram rutiner baserade på god hygien praxis (GHP) för att ha kontroll på de faror som finns i samband med hanteringen av livsmedel. Ett annat uttryck för GHP är grundförutsättningar. Typiska rutiner som vanligtvis behöver finnas i ett livsmedelsföretag är till exempel rutin för övervakning av temperaturer, hygien och rengöring. Det är också viktigt att ha rutiner för att inte vilseleda konsumenterna med felaktig märkning eller liknande.

Hazard Analysis Critical Control Points, HACCP, faroanalys med kritiska styrpunkter

Förutom de rutiner som systemet för egenkontroll ska baseras på behöver ett livsmedelsföretag arbeta med det som lagstiftningen kalla HACCP. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Points, faroanalys med kritiska styrpunkter. Det innebär att du i en faroanalys identifierar de moment i verksamheten som är kritiska ur livsmedelshygienisk synpunkt (s k kritiska kontroll-/styrpunkter) och övervakar hanteringen så att hälsofarorna kan minskas eller helt tas bort. Med kritiska ur livsmedelshygienisk synpunkt menas att det saknas ett efterföljande moment i hanteringen av ett livsmedel som kan ta bort faran. Ett exempel är tillagning av kyckling för direkt servering, där är det viktigt att hela kycklingen är genomstekt. Om inte detta skett finns en risk stor risk att konsumenten blir magsjuk.

Saknar du kunskap?

Saknar du kunskap när det gäller att upprätta ett system för egenkontroll måste du se till att utbilda dig. Du kanske även måste ta hjälp utifrån, till exempel av din branschorganisation eller en konsult. Lagstiftningen uppmanar olika branscher att ta fram tolkningar för hur just deras medlemmar kan uppnå lagstiftningen. Fler och fler branscher kommer med sådana riktlinjer som dessutom är godkända av Livsmedelsverket. Bland annat har Svensk Handel och Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram riktlinjer för sina verksamheter. På Livsmedelsverkets hemsida kan du hitta mer information om HACCP, egenkontroll och branschriktlinjer.

Ett undantag från kravet på ett system baserat på HACCP-principerna kan vara möjligt då endast förpackade livsmedel hanteras.

Säkra livsmedel

Alla som släpper ut livsmedel på marknaden ska kunna garantera att livsmedlen är säkra. Enligt lagstiftningen är det verksamhetsutövaren som har det primära ansvaret att följa lagen och garantera säkra livsmedel (artikel 1 p.2 ai förordning (EG) 852/2004).

Avgift för livsmedelskontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift efter varje genomförd livsmedelskontroll som miljö- och stadsbyggnadskontoret genomför. Verksamhetens kontrollfrekvens speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten.

Faktura efter varje besök

Du får en faktura efter varje genomförd livsmedelskontroll. Hur stor avgiften blir avgörs av hur lång tid varje kontroll tar, inklusive för- och efterarbete. Kontrollfrekvensen bestäms genom riskklassning enligt Livsmedelsverkets modell.

Planera för avgiften

En vanlig kontroll tar sammanlagt ungefär fyra timmar. I en kontroll ingår förarbete, platsbesök, rapportskrivning och administrativ handläggning som är kopplad till kontrollen. Om avvikelser noteras och det behövs ett uppföljande besök så debiteras det som tidigare i efterhand.

Du som har en väl fungerade verksamhet med bra rutiner och egenkontroll kan få en snabbare handläggning. Ett tips är därför att ha koll på alla krav i lagstiftningen som är relevanta för din verksamhet och ha ordning på dina dokument.

Vem har bestämt detta?

Riksdagen har bestämt att kontroll av livsmedelsverksamheter ska debiteras efter kontrollbesöket och att alla kommuner ska införa detta senast 31 december 2024.

Timkostnad

 • Taxan för livsmedelstillsyn är 1 595 kronor/timme (från och med 1 januari 2023).
 • Kostnaden omfattar vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.
 • Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott.
 • Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer lägger på tillsyn ute på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.
 • Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

Övrigt att tänka på

 • Köldmedieanläggning med sammanlagd köldmediefyllning över 14 ton CO2e ska anmälas.
 • Ombyggnationer kan kräva bygglov och/eller bygganmälan.
 • Installation av gas till exempel i spisar kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
 • Ny-, om- eller tillbyggnad av livsmedelslokal kan kräva installation av fettavskiljare.

För vidare hjälp kontakta kundservice:

Telefon: 08-731 30 00

Till toppen av sidan