Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förslag på fler naturreservat ut på remiss

Lidingö satsar ytterligare på att bevara sin rika natur. Nu föreslås ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Förslaget går ut på bred remiss och allmänheten är välkommen med synpunkter fram till den 12 september.

Äng med en gångväg igenom den, kor och träd i bakgrunden

Beslutet att skicka förslaget på remiss fattades av kommunstyrelsen den 7 juni. Staden vill få in synpunkter från privatpersoner, föreningar och organisationer med olika infallsvinklar och intressen för områdena för att sedan fatta ett välgrundat beslut.

Syftet med att utöka reservatsytan på Lidingö är att säkerställa att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt, samtidigt som naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer vårdas och bevaras. De föreslagna områdena har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör tryggas.

—Naturen på Lidingö är väldigt uppskattad, både för rekreation och för vårt fantastiska växt- och naturliv. De områden som vi nu föreslår ska bli naturreservat ser vi som extra viktiga att skydda för framtida generationer. Både för Lidingöbornas rekreationsmöjligheter och för att skydda naturen i sig, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mycket höga naturvärden i Sticklinge

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Skogs- och gräsmarker med en yta på 108 hektar föreslås bli naturreservat. Området har höga upplevelsevärden, med värdefull ädellövskog och äldre barrskog erbjuder det ett rikt och omväxlande friluftsliv. Sticklinge har bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingö äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar.

Rejäl utökning i Långängen- Elfvik

Naturreservatet föreslås att utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna. Med en utökning på 264 hektar och en totalyta av 703 hektar skulle ett större sammanhängande område på sikt få ökade naturvärden och högre värde för friluftslivet. Inriktningen är att långsiktigt bevara och utveckla detta tätortsnära naturskogsområde som har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer.

Till varje reservat har skötselplaner tagits fram som beskriver hur områdena ska skötas av staden.

Samråd före beslut

Remissen pågår mellan 15 juni och 12 september 2022. Synpunkter kan lämnas om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och ordningsföreskrifter. Remissen skickas till berörda föreningar och organisationer och finns tillgänglig i stadshusets entréhall samt via länken nedan.

Under hösten 2022 kommer förslaget att revideras utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter skickas det på samråd till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och berörda sakägare, som arrendatorer och innehavare av servitut och andra rättigheter i reservaten. Våren 2023 beräknas ett beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bakgrund

I december 2020 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya naturreservat och/eller en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Under 2020-2021 utreddes möjliga platser, vilket lett fram till det nuvarande förslaget. Staden har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för uppdraget och Ekologigruppen har varit behjälplig med att ta fram förslag på reservatsområden och skötselplaner. På Lidingö finns i dag 453 hektar naturreservat, varav merparten i Långängen-Elfvik och 13,5 hektar i Kappsta.

Till toppen av sidan