Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Remiss om nya naturreservat

Ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat föreslås. Förslaget är ute på bred remiss fram till den 12 september 2022. Välkommen med dina synpunkter!

Ängsmark med smal gångväg igenom, kor och träd i fjärran.

Vi satsar ytterligare på att bevara vår rika natur på Lidingö. Beslutet att skicka förslaget om nya naturreservat på remiss fattades av kommunstyrelsen den 7 juni. Innan ett välgrundat beslut kan fattas vill vi få in synpunkter från privatpersoner, föreningar och organisationer med olika infallsvinklar och intressen för områdena.

Genom att utöka reservatsytan på Lidingö vill vi säkra att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt, samtidigt som naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer vårdas och bevaras. De föreslagna områdena har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör tryggas.

Samråd före beslut

Remissen pågår till och med den 12 september 2022. Synpunkter kan lämnas om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och ordningsföreskrifter. Remissen har skickats till berörda föreningar och organisationer och finns också tillgänglig i stadshusets entréhall.

Under hösten 2022 kommer förslaget att revideras utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter skickas det på samråd till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och berörda sakägare, som arrendatorer och innehavare av servitut och andra rättigheter i reservaten.
Vi räknar med att ett beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige våren 2023.

Utökning av Långängen-Elfviks naturreservat

Naturreservatet föreslås att utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna.

Med en utökning på 264 hektar och en totalyta av 703 hektar skulle ett större sammanhängande område på sikt få ökade naturvärden och högre värde för friluftslivet. Inriktningen är att långsiktigt bevara och utveckla detta tätortsnära naturskogsområde som har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer.

Kartbild över nuvarande gräns för naturreservat och föreslagen utökning

Den rosa linjen visar nuvarande sträckning och den gröna föreslagen utökning av Långängen-Elfviks naturreservat, södra delen.

Kartbild över nuvarande gräns för naturreservat och föreslagen utökning

Den rosa linjen visar nuvarande sträckning och den gröna föreslagen utökning av Långängen-Elfviks naturreservat, norra delen.

Nytt naturreservat i Sticklinge

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Skogs- och gräsmarker med en yta på 108 hektar föreslås bli naturreservat. Området har höga upplevelsevärden, med värdefull ädellövskog och äldre barrskog erbjuder det ett rikt och omväxlande friluftsliv.

I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingö äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar.

Kartbild med markerad gräns för naturrreservat

Den grönstreckade linjen visar föreslagen omfattning av naturreservatet i Sticklinge.

Lämna synpunkter


Remissen pågår mellan 15 juni och 12 september 2022. Du kan lämna synpunkter om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och ordningsföreskrifter.

Du som vill kan komma och titta på förslagen i stadshuset. Synpunkter behöver lämnas in skriftligt för att kunna tas med och det ska framgå vem som är avsändare.
Ange vilket dokument och vilka sidor dina synpunkter gäller.

Skicka dina synpunkter till:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se


Till toppen av sidan