Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Remiss om nya naturreservat

Ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat föreslås. Remissperioden avslutades den 12 september 2022. När förslaget har reviderats utifrån de synpunkter som kommit in skickas det på samråd med berörda parter. Ett beslut fattas tidigast våren 2023.

Kartbild som visar nuvarande reservat i Långängen Elfvik samt föreslagen extra yta, samt nytt reservat i Sticklinge.

Kartbilden visar nuvarande naturreservatsyta i Långängen-Elfvik i orange samt föreslagen utökning i rött. Förslag på nytt naturreservat i Sticklinge i rött.

Vi satsar ytterligare på att bevara vår rika natur på Lidingö. Beslutet att skicka förslaget om nya naturreservat på remiss fattades av kommunstyrelsen den 7 juni 2022. Staden vill få in synpunkter från privatpersoner, föreningar och organisationer med olika infallsvinklar och intressen för områdena så att ett välgrundat beslut kan fattas.

Genom att utöka reservatsytan på Lidingö kan vi säkra att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt, samtidigt som naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer vårdas och bevaras. De föreslagna områdena har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör tryggas.

Samråd före beslut

Remissen pågick till och med den 12 september 2022. Fram till dess kunde du som privatperson, berörda föreningar och organisationer lämna synpunkter om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och ordningsföreskrifter.

Under hösten 2022 kommer vi att revidera förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter skickas det på samråd till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och berörda sakägare, som arrendatorer och innehavare av servitut och andra rättigheter i reservaten. Vi räknar med att ett beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tidigast våren 2023.

Utökning av Långängen-Elfviks naturreservat

Naturreservatet föreslås att utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna.

Med en utökning på 264 hektar och en totalyta av 703 hektar skulle ett större sammanhängande område på sikt få ökade naturvärden och högre värde för friluftslivet. Inriktningen är att långsiktigt bevara och utveckla detta tätortsnära naturskogsområde som har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer.

Kartbild över nuvarande gräns för naturreservat och föreslagen utökning
Kartbild över nuvarande gräns för naturreservat och föreslagen utökning

Den streckade gröna linjen visar föreslagen totalyta för Långängen-Elfviks naturreservat, med utökning i norr och söder.

Nytt naturreservat i Sticklinge

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Skogs- och gräsmarker med en yta på 108 hektar föreslås bli naturreservat. Området har höga upplevelsevärden, med värdefull ädellövskog och äldre barrskog erbjuder det ett rikt och omväxlande friluftsliv.

I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingö äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar.

Kartbild med markerad gräns för naturrreservat

Den grönstreckade linjen visar omfattningen av det föreslagna naturreservatet i Sticklinge.

Synpunkter


Remissen pågick mellan 15 juni och 12 september 2022. Det är inte längre möjligt att lämna synpunkter. om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och ordningsföreskrifter. Planerna fanns under perioden även utställda i stadshuset.

Till toppen av sidan