Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förslag om utökad yta för naturreservat

Ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat har föreslagits. Den första remissperioden pågick under 2022 och under 2023 var ett något reviderat förslag på samråd hos berörda myndigheter och sakägare. Ett slutgiligt beslut kan komma att fattas före årsskiftet 2023/2024.

Kartbild som visar nuvarande reservat i Långängen Elfvik samt föreslagen extra yta, samt nytt reservat i Sticklinge.

Kartbilden visar nuvarande naturreservatsyta i Långängen-Elfvik i orange samt föreslagen utökning i rött. Förslag på nytt naturreservat i Sticklinge i rött.

Vi satsar på att bevara vår rika natur på Lidingö, bland annat genom att utöka ytan skyddad natur. På det sättet vill vi säkra att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt, samtidigt som naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer vårdas och bevaras. De områden i Sticklinge och Långängen- Elfvik som nu föreslås bli naturreservat, har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör tryggas.

Remiss och samråd

Ett förslag till beslut skickades under 2022 ut på bred remiss till myndigheter, föreningar och organisationer. Även allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter. Ett något reviderat förslag till beslut skickades under 2023 ut på samråd till sakägare och myndigheter. För att kunna fatta ett välgrundat beslut ville vi få in synpunkter från såväl myndigheter, föreningar, organisationer, sakägare och allmänheten med olika infallsvinklar och intressen i områdena.

Beslut före årsskiftet

Vi räknar med att ett slutgiltigt beslut om de föreslagna reservatsytorna fattas i kommunstyrelsen den 4 december och i kommunfullmäktige den 18 december, 2023.

Bakgrund och beredning

I december 2020 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya naturreservat och/eller en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Under 2020-2021 utreddes möjliga platser, vilket lett fram till det nuvarande förslaget. Staden har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för uppdraget och Ekologigruppen har varit behjälplig med att ta fram förslag på reservatsområden och skötselplaner.

Arbetet med att ta fram beslut och föreskrifter och en uppdaterad skötselplan har pågått under åren 2020–2023. Beslutet att skicka förslaget om nya naturreservat på bred remiss fattades av kommunstyrelsen den 7 juni 2022. Den 7 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen att skicka förslaget på samråd. Sammanställningar av yttranden och ändringar i förslag till beslut och skötselplan har skett under 2023.

Utökning av Långängen-Elfviks naturreservat

Naturreservatet föreslås att utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna.

Med en utökning på 264 hektar och en totalyta av 703 hektar skulle ett större sammanhängande område på sikt få ökade naturvärden och högre värde för friluftslivet. Inriktningen är att långsiktigt bevara och utveckla detta tätortsnära naturskogsområde som har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer.

Kartbild över nuvarande gräns för naturreservat och föreslagen utökningFörstora bilden

Den streckade gröna linjen visar föreslagen totalyta för Långängen-Elfviks naturreservat, med utökning i norr och söder.

Nytt naturreservat i Sticklinge

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Skogs- och gräsmarker med en yta på 108 hektar föreslås bli naturreservat. Området har höga upplevelsevärden, med värdefull ädellövskog och äldre barrskog erbjuder det ett rikt och omväxlande friluftsliv.

I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingö äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar.

Kartbild med markerad gräns för naturrreservatFörstora bilden

Den grönstreckade linjen visar omfattningen av det föreslagna naturreservatet i Sticklinge.

Äldre dokumentation (från remissen,)

Observera att dessa dokument inte är samrådshandlingar som du kan tycka till om, de hör till remissen som pågick under 2022.

Föreslagna skötselplaner

Remiss om förslag till skötselplan Sticklinge Pdf, 6.6 MB.

Remiss om förslag till skötselplan Långängen-Elfvik Pdf, 11.1 MB.

Föreslagna föreskrifter

Remiss om beslut och föreskrifter Sticklinge naturreservat Pdf, 741.1 kB.

Remiss om beslut och föreskrifter, Långängen-Elfvik Pdf, 1.5 MB.

 

Till toppen av sidan