Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Positivt bokslut för miljön

Det blev ett positivt bokslut när Lidingö stad gick igenom sitt miljöprogram. Av de 129 aktiviteter som man ska genomföra fram till 2025 är 112 redan påbörjade, varav 24 redan slutförda. Här är ett axplock ur stadens miljöbokslut.

Illustration i grönt för byggnader, elsladd och annat som är relaterat till miljön.

- Lidingö tog ett rejält kliv upp i Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometerns ”Sveriges miljöbästa kommun” i fjol, vilket kan ses som ett kvitto på att våra insatser är väl välavvägda. Vi har ett ambitiöst miljöprogram. Det är ett seriöst och målstyrt arbete, som syftar till konkreta resultat, snarare än symbolpolitik. Att överlämna en god miljö till kommande generationer är grundbult för vårt sätt att arbeta, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Påbörjade aktiviteter i Miljöprogrammet

  • Staden har under året som gått fått ett klimatberäkningsverktyg på plats. Verktyget visar vilka inköpskategorier staden bör fokusera på för att sänka utsläppen i kommunorganisationen.
  • Fordonspolicyn har uppdaterats. De fordon som kan drivas på miljöanpassade bränslen också ska tankas med det. Val av drivmedel vid fordonsinköp ska alltid göras utifrån målet om fossilfrihet. Under året har även beslut tagits om installation av 120 nya publika laddstationer fram till 2030.
  • Staden har tagit fram kartanalyser som visar områden med klimatrelaterade risker kopplat till byggnader, vägar och samhällsviktiga funktioner.
  • Beslut om nytt naturreservat i Sticklinge och Långängen-Elfvik har tagits under året, som tillsammans skulle fördubbla ytan till 740 hektar. Samtidigt har kartläggning och analys av Lidingös ekosystemtjänster utförts inom ramen för den nya översiktsplanen.
  • En oljeskyddsplan har färdigställts och en utökad 3-årsmätning av vattenkvalitén i Kyrkviken, Kottlasjön och Stockbysjön har påbörjats i enlighet med de fastslagna grön- och blåplanerna. Tillsammans med grannkommunerna har delrapporter upprättats för näringsämnen och miljögifter samt för hydrologiska åtgärder i Lilla Värtan. Underlagen ska användas för att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Lidingö.
  • Besparingar på 10 procent har skett genom energibesparande åtgärder som bidragit till effektivare kylning på Exakt arena (före detta Childhoodhallen) och på Lidingövallen.
  • Under 2022 har förskolor med tillagningskök och mottagningskök påbörjat mätningen av tallrikssvinn, vilket nu gör att alla stadens kommunala verksamhetsgrupper (förskolor, grundskolor, gymnasium och äldreboenden) äntligen ingår i arbetet med att minska matsvinnet.
  • Staden fortsätter sitt samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) kring cirkulär och hållbar upphandling samt med Stockholms universitet när det gäller effektiva åtgärdsprogram för vattenförmiljöer med pilotstudie i Askrikefjärden.
  • För att underlätta för invånare och företag att agera klimatsmart så har staden via Almi initierat kostnadsfri företagsrådgivning med fokus på hållbar utveckling. Staden har dessutom lyckats fördubbla antalet energi- och klimatrådgivningar till småhusägare och bostadsrättsföreningar.

Så ska målen uppnås

De flesta aktiviteter har skett inom ordinarie verksamhet och budget. Exempel på aktiviteter som till större delen finansieras med bidrag är energi- och klimatrådgivningen, förberedelse för åtgärdsarbeten i Lilla Värtan och Askrikefjärden samt åtgärder i Stockbysjön.

- De flesta målområden bedöms i dagsläget som möjliga att uppnå. Undantagen är "Fossilfria verksamheter" som kräver krafttag kring stadens konsumtion, säger Anna Granström, miljösamordnare.

Hon fortsätter:

- För att nå målet är det vitalt att alla stadens verksamheter ställer om till ett cirkulärt tänk vid inköp och upphandling samtidigt som det är en självklarhet att hushålla med resurserna. Systematiskt arbete kring cirkuläritet är något som behöver genomsyra hela organisationen. Detta rör även målområdet "Hållbart byggande".

Även målområdet "Förbättrad vattenkvalité i Kyrkviken" har sina utmaningar, eftersom åtgärder behöver sättas in under en längre tidsperiod för att kunna åstadkomma förbättringar. När nya åtgärder sätts in krävs dessutom tid för anpassning och återhämtning i vattenmiljöerna.

Till toppen av sidan