Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Upprustning av Zetterbergsdammen klar

Under det senaste året har arbeten med att restaurera Zetterbergsdammen pågått. Dammen har bland annat fått ett nytt tätskikt för att förhindra att den torrläggs, och en ny utformning med ett större vattendjup och en öppnare vattenspegel.

Under våren har arbetet med att rusta upp i och kring Zetterbergsdammen pågått för fullt.

Den tidigare träsponten som löpte runt dammen har ersatts av flacka slänter vilket bidrar till en säkrare och mer tillgänglig damm där grodor och salamandrar nu kan vandra ned i vattnet istället för att klättra på träsponten. Trådstaketet som tidigare ramade in dammen har tagits bort för att öka tillgängligheten.

- Jag är mycket glad och nöjd med att detta arbete nu är slutfört. Zettebergsdammen är nu en riktigt pärla att besöka för oss Lidingöbor, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Fler boplatser för djurlivet

Vintern 2021/2022 startade arbetet runt om kring dammen genom att vi tog ned ett antal träd. Detta gjordes för att öka solinstrålningen i dammen vilket gynnar det akvatiska livet samt grod- och kräldjur. Trädstammarna från de fällda träden sparades och har nu lagts ut i och runt dammen för att gynna den biologiska mångfalden genom att skapa boplatser för insekter, svampar och salamandrar.

Inför upprustningen togs en del av de befintliga dammväxterna tillvara och de har nu återplanterats i dammen. Bland annat har missne, en asiatisk läkeväxt som fördes in under medeltiden i Europa, bevarats, liksom blomstersäv, starr och fackelblomster.

Ny stor träbrygga


Prunkande blomsteräng och ny träbrygga kring Zetterbergsdammen.

Prunkande blomsteräng och ny träbrygga kring Zetterbergsdammen.


Arbetena i själva dammen påbörjades i januari i år och avslutades sista mars. Under april och maj har den stora träbryggan utmed Zetterbergsvägen färdigställts liksom planterings- och ängsytorna runt dammen. Vi har planterat nya buskar, träd, vattenväxter, lökväxter och perenner runt dammen och i parken. Vi har sått blomsterängar med olika karaktär och även sått in blomsteråkerfrö för en snabbare etablering och blomning.

Norr om dammen har ett övervintringsröse, eller som vi kallar det, ett groddjurshotell, anlagts. Under den blommande ängen gömmer sig en katedral fylld av stenar, trästockar och löv – mumma för små salamandrar och grodor att krypa ned och övervintra i!

Salamandrar hittar tillbaka

Redan innan arbetena runt dammen avslutades i mars så hade de första salamandrarna hittat tillbaka till dammen. Nu spirar det för fullt runt dammen och såväl änder som hjortar, dykarbaggar, trollsländor, grodor och skräddare har skådats i dammen. I ängsblommorna surrar det för fullt av bin och humlor och i träden sjunger fåglarna för fullt.  

Till toppen av sidan