Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hastigheter

Hastighetsgränserna på Lidingö är anpassade efter dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, vägstandard, fordonsutveckling och miljö.

Massor av 30-skyltar.

Vi har anpassat hastigheten i närheten av skolor och på mer trafikerade vägar, eftersom det enligt statistiken sker flest olyckor där. Grundprinciperna för de olika hastigheterna är:

  • 30 kilometer per timme för vägar med blandtrafik, vägar i bostadsområden, vägar i centrum och vid skolor.
  • 40 kilometer per timme för mer trafikerade vägar med gångbanor och för vägar med cyklar på körbanan.
  • 60 kilometer per timme för trafikleder, vägar med större avstånd mellan korsningar samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

Hastigheten har stor betydelse

En olycka kan bero på olika faktorer men hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får.

En krock i 60 kilometer i timmen motsvarar till exempel ett fall från fjärde våningen i ett hus. En krock i 80 kilometer i timmen motsvarar ett fall från åttonde våningen i ett hus.

Hastighetsgränserna sätter vi därför utifrån hur allvarliga följder en eventuell trafikolycka får. Det finns goda chanser att överleva om hastigheten inte överstiger:

  • 30 kilometer per timme vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil.
  • 50 kilometer per timme vid sidokollision.
  • 70 kilometer per timme vid frontalkollision.

Ökad respekt och acceptans för hastigheterna

Vi gör avsmalningar i körbanan, hastighetssäkrar övergångsställen och gör andra trafiksäkerhetsåtgärder för att få en bättre efterlevnad av våra hastighetsgränser, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Staden kan inte garantera att regler efterföljs och vi har därför alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att öka trafiksäkerheten. Det är polisen som ansvarar för att trafikregler efterlevs.

Hastighetsrevision och hastighetsmätningar

Hastigheter har setts över årligen och mätningar har gjorts. Resultatet av mätningarna och förslag på åtgärder har då presenterats för politiker som beslutat vilka åtgärder som ska göras. Under 2024 kommer vi i enlighet med budgeten inte att genomföra någon hastighetsrevision eller några hastighetsmätningar.

Förebyggande arbete

Mycket av arbetet med trafiksäkerhet är förebyggande. Vi har skyltat om, gjort gupp, och hastighetssäkrat övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra skyltade hastigheter. Under 2022 påbörjades arbetet med en trafiksäkerhetsplan som kommer innehålla åtgärder. Trafiksäkerhetsplanen beräknas vara klar 2024..

Åtgärder som höjer säkerheten

Gupp och chikaner, det finns många sätt att höja säkerheten i trafiken. Lidingö stad utgår från Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort när vi jobbar med detta. Katalogen beskriver de flesta åtgärderna för att öka trafiksäkerheten som genomförs idag. Det ger oss underlag att välja åtgärd och genomföra den på ett medvetet sätt. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som ger ut åtgärdskatalogen.

Kontakt
Till toppen av sidan