Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Snöröjning

På Lidingö ska det gå att ta sig fram även på vintern. För att underlätta snöröjning och halkbekämpning har vi datumparkering under några månader. Även du som är fastighetsägare har ett visst ansvar för framkomligheten.

Illustration på traktor som sandar.

Plogning och halkbekämpning

Vid snöfall plogas i första hand huvudgator och bussgator för att viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Stadens ambition är att även tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.

Större gång- och cykelvägar (huvudstråk) är prioriterade och snöröjs när det kommit 2 centimeter snö. De plogas och sandas.

Har du synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning gör en felanmälan. Observera att vi hanterar felanmälningar först när ett helt pådrag är avslutat. Bifoga gärna en bild.

Felanmäl snöröjning och halkbekämpning, e-tjänst Länk till annan webbplats. 

Så kan du hjälpa till

 • Respektera våra arbetsfordon på gatorna så att de kan komma fram och håll säkerhetsavstånd för att undvika olyckor.
 • Tänk på var du parkerar, det är datumparkering under vintern. Om det är möjligt så parkera på din egen tomt. Står din bil i vägen för plogbilen blir snöröjningen mycket svårare, sämre och tar längre tid. Det finns dessutom risk för att din bil blir skadad.
 • Rapportera halka och trafikfara i korsningar där snön skymmer sikten.

Så hanteras snöröjningen – våra snösvängar

Stora snösvängen

 • När: Startar vid 6 centimeter snö, förutsatt att snöfallet avtagit.
 • Var och hur: Alla ytor där staden har ansvar för vinterväghållning snöröjs – vägar, gång- och cykelvägar, trottoarer, trappor och kommunala parkeringsplatser. Bussvägnätet och gång- och cykelvägarna röjs först.
  Både plogning och sandning ingår i det stora snösvängen.
 • Klart: Inom 12 timmar från insatsens start. Därefter tas vallar vid villainfarter inom ytterligare 12 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 12 timmar efter att stora snösvängen påbörjats.

Lilla snösvängen

 • När: Startar vid 4 centimeter snö, förutsatt att snöfallet avtagit.
 • Var och hur: Bussvägnätet, busshållplatser, anslutande gångvägar, cykelvägar, trappor och pumpstationer snöröjs.
  Både plogning och sandning ingår i lilla snösvängen.
 • Klart: Inom 8 timmar från insatsens start.

Felanmälningar hanteras tidigast 8 timmar efter att lilla snösvängen påbörjats.

Minisvängen

 • När: Startar vid 2 centimeter snö, förutsatt att snöfallet avtagit.
 • Var och hur: Gång- och cykelvägar som ingår i huvudstråket. Både sandning och plogning ingår i minisvängen.
 • Klart: Inom 4 timmar från insatsens start.

Felanmälningar hanteras tidigast 4 timmar efter att minipådraget påbörjats.

Stora halksvängen

 • När: Vid snö, ishalka eller underkylt regn.
 • Var och hur: Bussvägnätet, lokalvägnätet, gång- och cykelvägar och övriga vägnätet halkbekämpas med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 6 timmar från insatsens start.

Felanmälningar hanteras tidigast 6 timmar efter att stora halksvängen påbörjats.

Lilla halksvängen

 • När: Vid tillfällig halka.
 • Var och hur: Lokalvägnätet och gång- och cykelvägar. Halkbekämpning med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 4 timmar från insatsens start.

Felanmälningar hanteras tidigast 4 timmar efter att lilla halksvängen påbörjats.

Utlastningssvängen

 • När: Bortforsling av snö görs när det inte går att ta sig fram trots ordinarie snösväng.
 • Hur: Görs med lastbilar och hjullastare, körs till anvisade snötippar.

Skador och skadeanmälan

I samband med snöröjningen kan våra snöröjningsfordon ibland skada till exempel brevlådor och staket, föraren är då skyldig att kontakta fastighetsägaren. Om du har råkat ut för en skada eller fått din egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om staden eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Att en olyckshändelse eller skada har inträffat innebär inte i sig skadeståndsskyldighet.

Anmäla skada

Fotografera skadan, skriv ner vad som har hänt och ange datum och tidpunkt.
Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag.

Kontakta staden:
E-post: kundcenter@lidingo.se

Det är viktigt att vara medveten om att staket, häckar och andra anordningar intill gatumark ska tåla en normal vinterväghållning. Detta innefattar exempelvis en plogad vall som trycks in i vägkanten och mot anordningar i den direkta närheten.

Ansvar för vinterväghållning

På områden som enligt detaljplan är allmän platsmark, till exempel gator och torg, ansvarar staden för framkomlighet och trafiksäkerhet.

Enskilda fastighetsägare ansvarar för snöröjning inom sin egen fastighet, men även för att exempelvis snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom åtgärdas utan oskäligt dröjsmål.


I vår webbkarta ser du var vi snöröjer Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om snöröjning

Hur prioriteras snöröjningen?

Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator, gång- och cykelvägar. Undantag får förekomma vid extrema väder­för­hållanden. Uppdraget är att utifrån fastställda ramar och rutiner planera en så effektiv vinterväghållning som möjligt. Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att hålla sig med sådana resurser att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt, därför prioriteras de gator och gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst. Snöröjningen startar vid ett visst snödjup och djupet varierar beroende på vilken sorts gata eller väg det är frågan om. Läs våra startkriterier för snöröjning Om snöfallet är kraftigt och det fortsätter att snöa länge kan det vara nödvändigt att börja om direkt med de prioriterade gatorna och gång- och cykelvägarna. Då kan det dröja ganska lång tid innan snön röjs på övriga gator och gång- och cykelvägar.

Det är mer än 6 centimeter snö på min gata, varför är det inte plogat?

En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det kan ha kommit mer än sex centimeter snö på din gata innan plogbilen för ditt område hunnit komma förbi.

Varför börjar ni ploga så sent?

Vid rusningstrafik kan vi vänta med att snöröja för att underlätta framkomligheten för trafikanter. Vi avvaktar också om det väntas mer snö det kommande dygnet. Vet vi om att det ska komma mycket snö inom de närmaste timmarna så kan vi vänta ytterligare eftersom det inte går att kalla ut bilarna två gånger på direkt efter varandra, förarna måste vila mellan körningarna.

Varför snöröjer ni på nätterna?

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö oavsett tid på dygnet. Det tar cirka 12 timmar att snöröja hela kommunen. Snöröjningen blir också effektivare och säkrare nattetid då det inte är så mycket annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Varför görs inte mer för att röja undan snön och halkbekämpa?

Våra resurser är dimensionerade för en normalvinter och utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet. Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att avsätta sådana resurser att snöröjning omedelbart och samtidigt kan utföras i hela kommunen. Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar efter en fast prioriteringsordning. Vid en vinter med väsentligt mera snöfall än normalt tar det längre tid att snöröja.

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Varför sopsaltar ni inte gång- och cykelvägar?

Sopsaltning av vissa huvudstråk för gående och cyklister har körts på prov under några år. Kostnaden blev dock för hög i förhållande till antalet användare, därför förlängdes inte försöket, en normal vinter blir det upp till 20 gånger dyrare än traditionell snöröjning. Metoden med sopsaltning kan bara användas ner till fem minusgrader, är det kallare så fungerar inte saltet. Dessutom behöver sträckorna sopsaltas två gånger per dygn. Gång- och cykelvägar är fortsatt prioriterade, vilket innebär att vi snöröjer dem när det kommit 2 centimeter snö. Vi plogar och sandar gång- och cykelvägarna. Vid traditionell halkbekämpning ligger sanden kvar i 2–3 dygn, oftast ännu längre, och därför behövs betydligt färre insatser.

Varför blir det så moddigt?

Fördröjningen av plogningen efter det första snöfallet tillsammans med trafik bildar en packad skorpa av snö och is som vid plusgrader löses upp och bildar stora mängder modd och djupa fåror i vägen

När tar ni bort ojämnheter på gator och gång- och cykelvägar?

Under vintersäsongen skrapar vi bort is (isriver) endast på huvudgator, bussgator och prioriterade gång- och cykelvägar. Om det blir riktigt besvärligt väglag, det vill säga spårigt och ojämnt, på övriga gator och gång- och cykelvägar isriver vi även där.

Jag ser flera plogbilar som åker runt utan att ploga?

​Det finns flera olika aktörer i kommunen som arbetar med snöröjning. De har sina egna områden att sköta och plogar där deras avtal tillåter dem att ploga.

Varför forslas inte snön bort vid snöröjning?

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas. Vid snöhantering är det själva transporterna som utgör miljöbelastningen, för att minimera transporterna forslas snö bara bort helt när framkomligheten är hotad och/eller för att förbereda gatorna inför väntade mycket kraftiga snöfall. På bostadsgator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna mötesplatser. Snön forslas inte bort förrän den åtgärden inte är tillräcklig. Snöhögar som innebär siktproblem, exempelvis vid övergångsställen och i korsningar, flyttas eller körs bort efter behov.

Måste man ploga upp snön i stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogenheten finns inget annat rimligt alternativ. Vi har inte resurser att öppna infarter i samband med plogning. Direkt efter att vi har slutfört en snösväng börjar vi efterarbetet. Då rensar vi busshållplatser och övergångsställen, siktröjer i korsningar och forslar bort snön. Först därefter kan vi börja med öppning av infarter. Efterarbetet kan ta upp till 24 timmar och då har de flesta redan hunnit öppna sina infarter själv. Inte ens med en avsevärd ökning av resurserna har vi möjlighet att befria enskilda utfarter eller brevlådor från snövallar.

Vem ska skotta fram brevlådan som snöplogen har lagt snö över?

Kommunen skottar inte fram brevlådan utan det är ditt ansvar som fastighetsägare. Det gäller även plats för sopkärl.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen.

Min gata är helt igensnöad. Hur ska jag komma till jobbet i tid?

Lidingö stad arbetar utifrån fastställd prioriteringsordning. Vi kommer att göra allt vi kan för att uppfylla denna prioriteringsordning samt att försöka skapa bästa möjliga framkomlighet och trafiksäkerhet utifrån rådande omständigheter. Dock kan det förekomma extrema vädersituationer, till exempel mycket stora mängder snö, vilket gör att enskilda kommuninvånare kan drabbas olika.

Varför ligger det snö på många trottoarer?

Den ena sidan av gatornas trottoarer används som snöupplag under vintern. På villagator är bedömningen att trafiksäkerheten på gatan är tillräcklig för blandad trafik, det vill säga både bilar och gående, även under vinterperioden då gatan blir smalare. Särskild hänsyn tas till skolvägar som används av många barn, här görs alltid en bedömning av förutsättningarna som råder.

Om inte trottoarerna skulle användas för förvaring av snö skulle en stor del av snön behöva köras bort. Detta skulle kräva orimliga resurser i förhållande till effekterna.

Varför är det parkeringsförbud vissa dagar när ni ändå inte är där och snöröjer eller sandsopar?

Snöröjning och sandsopning sker dagligen inte enbart under de dagar när det är parkeringsförbud. Ibland krävs det fler insatser på en gata för att tömma den på snö eller sand. På smala gator där många parkerar är det viktigt att en dag per vecka ha åtkomst till hela gatans bredd för att kunna åtgärda det som inte kan åtgärdas de dagar som det står parkerade bilar där.

Hur kontrollerar ni om det har snöröjts?

Vi gör stickprov, men kan omöjligt kontrollera alla vägar dagligen. Vid normala snöfall där du upplever att den kommunala gatan inte har plogats och sandats som den ska vill vi gärna att du gör en felanmälan. Vid kraftiga snöfall gör vi fler ronderingar och har en kontinuerlig kontakt med snöröjningsentreprenören.

Varför saltar ni innan ni plogar?

När det är varmare än 5 minusgrader fungerar saltet. Det luckrar upp snön och gör det lättare att få upp den från kalla vägbanor.

Plogbilen har kört sönder min brevlåda. Vad ska jag göra?

Det händer ibland att våra fordon och maskiner orsakar skador på staket, häckar och brevlådor vid snöröjning. Skulle något sådant inträffa ska du omgående göra anmälan till kommunen.

Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsett för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen ersätter inte föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

Kan man få hjälp att skotta sin infart av kommunen?

Kommunen har tyvärr inte den möjligheten. Fråga istället andra lokala företag.

Min granne skottar ut snön från sin tomt ut på gatan, får hen det?

Viktigt att tänka på är att snö från den egna fastigheten inte får skottas ut på gatan. Det inte bara försvårar för snöröjningen, utan kan även ställa till problem för grannar som ska köra igenom till sin egen uppfart. När plogen sen kommer så kan grannen också få en större snövall att skotta vid sin infart. Prata med din granne, hänvisa hen gärna att läsa informationen som finns på vår webbplats. Den snö som finns på respektive fastighet, får inte skottas ut på allmänna ytor. Var och en håller sin egen snö inom den egna fastighetsgränsen.

Kontakt
Till toppen av sidan