Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Beslutat och klart – mer yta blir naturreservat

Ett nytt naturreservat bildas i Sticklinge och Långängen-Elfviks naturreservat utökas. Det beslutade kommunfullmäktige den 18 december 2023.

Ängsmark och grönskande natur.

–Det här är ett stort beslut. I ett slag utökar vi Lidingös naturreservat med omkring 75 procent, när vi går från 450 till drygt 800 hektar skyddad mark. Reservaten kommer att bli en enorm tillgång för Lidingöborna, säger Daniel Källenfors (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Skydda och bevara

Syftet med att utöka reservatsytan på Lidingö är att säkerställa att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt samt att vårda och bevara naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer. De områden som blir naturreservat har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör skyddas.

–Lidingös unika karaktär är beroende av miljön, precis som människan behöver naturen. De områden som nu blir naturreservat ser vi som extra viktiga att skydda för framtida generationer, både för Lidingöbornas rekreationsmöjligheter och för att skydda naturen i sig, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mycket höga naturvärden i Sticklinge

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Området har höga upplevelsevärden och erbjuder ett rikt och omväxlande friluftsliv. I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingös äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar. En yta på 108 hektar blir nu naturreservat.

Rejäl utökning i Långängen-Elfvik

Naturreservatet utökas med 262 hektar och blir totalt 702 hektar stort. Det utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna. Detta tätortsnära naturreservat har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer som ska bevaras och utvecklas.

De regler som gäller för allmänheten i de nya naturreservaten träder i kraft redan den 22 december. Besluten väntas i sin helhet vinna laga kraft i mitten av januari 2024, förutsatt att de inte har överklagats.

Bakgrund

I december 2020 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya naturreservat och/eller en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Under 2020-2021 utreddes möjliga platser, vilket ledde fram till de nu beslutade områdena. Staden har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för uppdraget och Ekologigruppen har varit behjälplig i att ta fram förslag på reservatsområden och skötselplaner.

Förslag till beslut om de nya naturreservaten var ute på bred remiss 15 juni-12 september 2022. Då kunde privatpersoner, föreningar och organisationer lämna synpunkter om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och föreskrifter. Ett något reviderat förslag var sedan på samråd hos sakägare och berörda myndigheter, 15 juni -11 oktober 2023.

Kartbild över Lidingö där aktuella områden markerats med orange och röd färg.

Den nuvarande reservatsytan i Långängen-Elfviks naturreservat är markerad i orange, den tillkommande ytan och det nya naturreservatet i Sticklinge i rött.

Till toppen av sidan