Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förslag om naturreservat ut på samråd

Lidingö satsar på att bevara sin rika natur. Förslaget om att utöka Långängen-Elfviks naturreservat och bilda ett nytt naturreservat i Sticklinge skickas på samråd till berörda myndigheter och sakägare mellan den 15 juni och 11 oktober 2023.

Förslaget om de nya naturreservaten var ute på bred remiss under perioden 15 juni-12 september 2022. Då kunde privatpersoner, föreningar och organisationer lämna synpunkter om reservatens omfattning, föreslagna skötselplaner och föreskrifter.

Förslaget har därefter reviderats, bland annat utifrån vissa synpunkter som kommit in, och nu tas nästa steg i processen. I det samråd som pågår mellan den 15 juni och 11 oktober 2023 är det berörda myndigheter och sakägare, som fastighetsägare, arrendatorer och innehavare av servitut, som får chansen att tycka till. Alla berörda kontaktas direkt via brev.

–Det här är ett stort beslut. I ett slag utökas Lidingös naturreservat med omkring 75 procent. Vi går från cirka 450 till drygt 800 hektar skyddad mark. Reservaten kommer att bli en enorm tillgång för alla Lidingöbor. Men då är det också viktigt att alla berörda har chansen att lämna synpunkter i ett rejält samråd, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skydda och bevara

Syftet med att utöka reservatsytan på Lidingö är att säkerställa att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt, samtidigt som naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer vårdas och bevaras. De föreslagna områdena har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör tryggas.

–Lidingös unika karaktär är beroende av miljön, precis som människan behöver naturen. De områden som vi föreslår ska bli naturreservat ser vi som extra viktiga att skydda för framtida generationer, både för Lidingöbornas rekreationsmöjligheter och för att skydda naturen i sig, säger Daniel Källenfors.

Mycket höga naturvärden i Sticklinge

Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. En yta på 108 hektar föreslås bli naturreservat. Området har höga upplevelsevärden, med värdefull ädellövskog och äldre barrskog erbjuder det ett rikt och omväxlande friluftsliv. Sticklinge har bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingö äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar.

Rejäl utökning i Långängen-Elfvik

Naturreservatet föreslås att utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna. Med en utökning på 264 hektar och en totalyta av 703 hektar skulle ett större sammanhängande område på sikt få ökade naturvärden och högre värde för friluftslivet. Inriktningen är att långsiktigt bevara och utveckla detta tätortsnära naturområde som har en rik biologisk mångfald såväl som kustnära och kulturhistoriska miljöer.

Till varje reservat har skötselplaner tagits fram som beskriver hur områdena ska skötas av staden.

Efter genomfört samråd kan förslagen komma att revideras ytterligare. Ett slutgiltigt beslut om naturreservaten beräknas fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under vintern 2024.

Bakgrund

I december 2020 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till beslut om nya naturreservat och/eller en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat. Under 2020-2021 utreddes möjliga platser, vilket ledde fram till det förslag som skickades på remiss under 2022. Staden har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för uppdraget och Ekologigruppen har varit behjälplig i att ta fram förslag på reservatsområden och skötselplaner.

På Lidingö finns i dag 453 hektar naturreservat, varav merparten finns i Långängen-Elfvik och 13,5 hektar i Kappsta.

Till toppen av sidan