Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö klättrar rejält i miljörankning

I Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometerns ”Sveriges miljöbästa kommun” tar Lidingö ett rejält kliv och hamnar på plats 122 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring från plats 212 i förra årets rankning.

I rankningen utvärderas närmare 40 olika frågeområden inom alltifrån hur staden jobbar med transporter och bränsle, till klimatpåverkan vid nybyggen, klimatpåverkan från kommunens matserveringar, energieffektivisering, förnybar energi, miljömärkning- och hållbarhetscertifiering, systematiskt arbete för klimatanpassning, plan för dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten, avfall och koldioxidutsläpp per kommuninvånare.

—En rankning ger inte hela bilden men är ett sätt att mäta stadens insatser. Att Lidingö har förbättrat sitt resultat beror på flera faktorer. Sedan förra årets rankning har staden antagit ett nytt miljöprogram med målområden som ringar in Lidingös främsta utmaningar. Vi har inlett över 70 procent av alla aktiviteter som ska utföras fram till 2025 och ett antal är redan slutförda. En viktig aspekt i utvärderingen är också att staden har ett systematiskt arbete och dokumentation, säger Anna Granström, miljösamordnare i Lidingö stad.

En tydligare bild av stadens satsningar finns i miljöbokslutet för 2021 där aktiviteter som har påbörjats eller slutförts under 2021 redovisas. Sammantaget har 72 aktiviteter påbörjats och nio slutförts. Staden har inlett fyra samarbeten med universitet och högskolor, där ett av dem handlar om att förbättra vattenkvalitén i Askrikefjärden.

Miljöbokslut 2021 (länk till Lidingö stads webbplats).

För att lyckas i miljöarbetet vill staden också inspirera Lidingöborna och ge förutsättningar för att göra klimatsmarta val och bidra till en bättre miljö. Därför fokuserar vi på aktiviteter där både staden och enskilda individer kan bidra och göra skillnad. Exempel på aktiviteter staden gör är att öka användningen av solceller, klimatanpassa fastigheter, använda fossilfria drivmedel och installera fler laddstolpar. Andra insatser handlar om att minska matsvinnet och öka utsorteringen av matavfall. För att stärka växt- och djurlivet arbetar staden med att skapa fler ängsytor, naturreservat och blommande ytor för att främja pollinering och biologisk mångfald. Flera olika projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken, Kottlasjön och Stockbysjön samt i Lilla och Stora Värtan runt Lidingö drivs också.

Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometerns miljörankning, resultat för Lidingö (Aktuell Hållbarhets webbplats) Länk till annan webbplats.

Mer information om Lidingö stads miljöarbete

Lidingö stads miljöprogram

Utgångspunkten för stadens hållbarhetsarbete är miljöprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i februari 2021. Programmet fokuserar på klimat, natur och vatten. Det sträcker sig fram till 2030 och syftet är att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Miljöprogrammet består av tre målbilder som tillsammans innehåller tio målområden. Till dessa har 129 konkreta aktiviteter tagits fram. Flera av dessa har genomförts eller är pågående aktiviteter.

Hela miljöprogrammet för 2021–2030 finns på Lidingö stads webbplats.

Miljöprogrammets målbilder och målområden

1. Begränsad klimatpåverkan

  • Fossilfria verksamheter
  • Begränsa energianvändningen
  • Klimatanpassa staden
  • Mat med låg klimatpåverkan
  • Hållbart byggande

2. Rikt växt- och djurliv

  • Främja biologisk mångfald
  • Visualisera och värdera ekosystemtjänster
  • Minska nedskräpningen

3. Rika och livskraftiga vattenmiljöer

  • Förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken och runt Lidingö
  • Rena dagvattnet
Till toppen av sidan