Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Strategiskt klimat- och miljöarbete

Lidingös klimat- och miljöutmaningar ligger i att möta befolkningstillväxten samtidigt som stadens miljö- och klimatpåverkan minskar och klimatanpassningar införs. Vi vill ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Äng med prästkragar i solljus

Vårt klimat- och miljöarbete

Utgångspunkten för Lidingö stads klimat- och miljöarbete finns formulerat i miljöprogram 2021–2030. Miljöprogrammet visar stadens vision och övergripande mål. Målsättningen är att minska stadens klimat- och miljöpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Miljöprogrammet är grunden till de handlingsplaner som våra förvaltningar tagit fram inom sina respektive verksamhetsområden. Handlingsplanerna visar vilka aktiviteter som varje förvaltning ska utföra fram till 2025 för att bidra till miljöprogrammets mål.

Lidingös miljöprogram 2021–2030

Staden har även ett antal andra planer som också syftar till att främja ett rikt växt- och djurliv, livskraftiga vattenmiljöer och en hållbar avfallshantering:

  1. Grönplan
  2. Blåplan
  3. Plan för dagvattenhantering – uppdatering av befintlig plan pågår
  4. Översiktsplan
  5. Avfallsplan 2021–2032, Sörabs webbplats Länk till annan webbplats.

Uppföljning i årligt miljöbokslut

För att se hur klimat- och miljöarbetet i staden går är det viktigt att arbetet följs upp. I Lidingö stad följer varje förvaltning upp de aktiviteter och insatser som utförts under året som gått. Dessa uppföljningar sammanställs sedan i stadens årliga miljöbokslut.

Miljöbokslut 2023

Uppföljning av avfallsplanen

År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Avfallsplanen har tydligt fokus på cirkulär ekonomi och ligger i linje med FNs hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. Planens beskriver hur Lidingö och ett antal andra kommuner tillsammans med det gemensamägda avfallsbolaget Sörab ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2032.

Vi ska arbeta mot följande fem målområden:

  1. System efter behov
  2. Avfall förebyggs
  3. Material cirkulerar
  4. Matavfall
  5. Skräp och nedskräpning

Hos Sörab kan du läsa hur vi ligger till för att nå målen:

Miljöbarometern, Sörabs webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det är nödvändigt att både arbeta med anpassning till klimatförändringar och minskade utsläpp. Klimatanpassa staden är ett av miljöprogrammets tio målområden.

Staden har i dag ett uppdaterat kartunderlag för klimatanpassning som innefattar: översvämning till följd av höjda havsnivåer och skyfall, värmekartering som visar områden med risk för höga temperaturer, områden med risk för ras och skred samt erosion. Dessa kartunderlag kommer att implementeras i stadens nya översiktsplan, i detaljplanearbeten, fysisk planering samt i förvaltning och drift av mark och byggnader.

Läs mer om hur staden arbetar med förebyggande insatser för att kunna hantera eventuella kriser.

Säkerhet och krishantering

Du kan läsa mer om arbete med klimatanpassning hos våra nationella och regionala myndigheter och institut:

1. Klimatanpassning, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

2. Klimatanpassning i planeringen, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

3. Klimatanpassning, förändrat klimat, MSB webbplats Länk till annan webbplats.

4. Klimatanpassning, SMHI webbplats Länk till annan webbplats.

5. Klimatanpassning, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

6. Havs och vattenmyndighetens arbete med handlingsplan för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

7. Framtidens klimat, SMHI webbplats Länk till annan webbplats.

8. Klimatsäkra din fastighet, fastighetsägarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Samarbete med universitet och högskola

Under 2021 har Lidingö stad initierat en hel del spännande samarbeten med universitet och högskola.

Förbättrade vattenkvalité i Askrikefjärden (SU)

Vi har under 2021 påbörjat ett samarbete med Stockholms universitet som handlar om att utveckla effektiva åtgärdsprogram i syfte att uppnå god vattenkvalitet och god ekologisk status i vattenmiljöer på land och i kuster och hav. Projektet utgår från en pilotstudie för Askrikefjärden. En del av samarbetsprojektet finansieras med medel från Formas.

Innovation och partnerskap för effektiva åtgärdsprogram för god vattenkvalitet, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Hållbar upphandling (KTH)

Under 2021 har vi tillsammans med Kungliga tekniska högskolan (KTH) påbörjat ett samarbete kring hållbar upphandling. KTH hjälper oss att ta fram en miljöspendanalys som visar stadens inköp kopplade till utsläpp av växthusgaser. Miljöspendanalysen kommer att synliggöra vilka inköpskategorier staden bör fokusera på för att effektivt sänka våra koldioxidutsläpp. Samarbetet kommer även att belysa hur införandet av klimatkrav och cirkulära krav påverkar beställare och leverantörer och på så vis synliggöra vilka åtgärder staden bör införa för att underlätta processen.

Elnätskapacitetens utmaningar med ökat antal elbilar (KTH)

Vi har under 2021 påbörjat ett samarbete med KTH kring elnätskapacitetens utmaningar. Parametrar som inkluderas för att skapa sannolika scenarier och beräkna utmaningarna med elnätskapaciteten och ökad elanvändning är: Integration av elbilar (för att minska transportutsläpp), integration av värmepumpar där det är meningsfullt, integration av solel (för att öka lokalproducerad och förnybar el), lastbalansering (för att minska effektproblematik i nätet) samt energioptimering för effektivare byggnader.

Energi- och driftoptimering i skolbyggnader (KTH)

Under 2021 har vi initierat ett samarbete med KTH som rör driftoptimering i skolbyggnader. Syftet med samarbetet är att undersöka hur man kan optimera byggnaders resursanvändning, förenkla kommunikationen mellan system och människor samt öka kundnöjdheten. Detta utan att installera tusentals sensorer och avancerade och kostsamma överordnade styr- och kontrollsystem. En del av samarbetsprojektet hoppas kunna finansieras med medel från Energimyndigheten.

Regional klimat- och miljösamverkan

Lidingö stad både påverkas av och har påverkan på det som finns utanför kommungränsen. Att medverka i olika forum där klimat- och miljöfrågor diskuteras och samverka med andra aktörer ger möjlighet att hantera kommunövergripande klimat- och miljöutmaningar, inspireras av goda exempel och lära av varandras erfarenheter. Därför är Lidingö med i ett flertal nätverk och förbund.

Klimatnätverket

Det är Länsstyrelsens roll att samordna arbetet med klimatanpassning i länet. Genom Länsstyrelsens klimatnätverk får Lidingö stad möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter när det gäller klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Klimatanpassning, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Miljömålsnätverket

Det är Länsstyrelsens roll att samordna och följa upp det regionala arbetet med miljömålen. Genom Länsstyrelsens miljömålsnätverk samarbetar Lidingö stad med andra kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Miljömål, Länsstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats.

Svealands kustvattenvårdsförbund

Som medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF) kan Lidingö tillsammans med andra kommuner på ett effektivare sätt verka för en bättre och mer hållbar framtid för Svealands kust. SKVVF har som syfte att tillhandahålla ett regionalt system för miljöövervakning av Svealands kustvatten. Förbundet mäter och beskriver miljötillståndet längs hela Svealandskusten, från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder. Förbundet ska också så långt som möjligt ta fram underlag till aktörer som arbetar med åtgärder och med information påverka olika aktörer i en positiv riktning.

SKVVF webbplats Länk till annan webbplats.

Östra Sveriges luftvårdsförbund

Lidingö är med i Östra Sveriges luftvårdsförbund, en medlemsorganisation för kommuner, landsting, statliga myndigheter, företag samt ideella föreningar och organisation. Förbundets syfte är att bidra till en förbättrad luftkvalité i regionen genom att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag till sina medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalité.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Håll Sverige Rent kommunnätverk

Genom Lidingös medlemskap i kommunnätverket Håll Sverige Rent får vi ta del av verktyg och metoder för hur vi mäter skräpet, arbetar strategiskt mot nedskräpning och påverkar beteenden bland kommuninvånarna. Målet är att få en renare och tryggare kommun!

Håll Sverige rent webbplats Länk till annan webbplats.

Sörab

Sörab är ett regionalt bolag som ägs av kommunerna Lidingö, Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Bolagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det kommunala avfall samt bygg- och rivningsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Vi tar även emot verksamhetsavfall från företag i regionen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan. För Sörab-kommunerna finns en gemensamt framtagen Avfallsplan för perioden 2021-2032.

Avfallsplan 2021–2032, Sörabs webbplats Länk till annan webbplats.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som ägs av elva medlemskommuner, varav Lidingö stad är en. Käppalaförbundets uppgift är att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten.

Käppalaförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om vilken kvalitet en vattenmiljö måste uppnå till en viss tidpunkt. De flesta vattenmiljöerna ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Miljökvalitetsnormerna utgår från EU:s ramdirektiv för vatten. Alla Sveriges kustvatten, större sjöar och vattendrag är indelade i så kallade vattenförekomster. Lidingös kustvatten hör till de tre vattenförekomsterna Lilla och Stora Värtan och Askrikefjärden. Vilken miljökvalitetsnorm som gäller för ett specifikt vatten hittar du i VISS.

Sök på vattenförekomster och/eller områden i VISS, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för vatten

Vattenmyndigheterna har ett uppdrag att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i och kring våra vattenmiljöer. Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. De beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av dem.

Åtgärdsprogram, Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Utöver dessa regionala åtgärdsprogram behöver kommunerna ta fram lokala åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås. Lidingö stad samarbetar nu med Stockholm, Solna, Danderyd och Nacka kommun för att ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram för Lilla Värtan.

Miljökvalitetsnormer för luft

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG. På Lidingö ligger halterna under de så kallade nedre tröskelvärdena vilket innebär att det inte finns några krav för kommunen att mäta lufthalten. Luftmätning sker istället via Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Globala, nationella och regionala miljömål

Miljöprogrammet har koppling till sex av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och till åtta av de 16 nationella miljömålen.

Globala miljömål – Agenda 2030

Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar utveckling, inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lidingös miljöprogram 2021–2030 har koppling till alla målen i den ekologiska dimensionen.

Globala miljömålens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden, bland annat Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö.

Övergripande finns Generationsmålet som tillsammans med de 16 miljömålen är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser. Generationsmålet är ett övergripande mål som inriktar den svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Sveriges miljömåls webbplats Länk till annan webbplats.

Regionala miljömål

De nationella miljömålen har brutits ner till regional nivå av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen samordnar och följer upp det regionala arbetet med miljömålen. I Stockholms län är bland annat Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv samt en God bebyggd miljö prioriterade mål.

Regionala miljömål, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan