Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kustvatten

De högsta naturvärdena i Lidingös kustvatten finns i Gråviken och Ekholmsnässjön som är vikar med mynning i inre delen av Hustegafjärden.

Vy över Lidingös kustvatten med byggnad och finlandsfärja.

De grunda, relativt ostörda vikarna har ett rikt växt- och djurliv och är mycket viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. De bedöms vara värdefulla i ett nationellt perspektiv.

Även Kyrkviken har höga naturvärden och med minskad påverkan och störning från mänskliga aktiviteter har de inre delarna av Kyrkviken stora möjligheter att få ökad betydelse för bland annat fisk.

Ekholmsnässjön

Sjön är en grund och kraftigt avsnörd havsvik, en så kallad gloflada med höga naturvärden. Undervattensvegetationen är artrik och riklig och skapar goda förutsättningar för smådjur. Viken är också värdefull som rastlokal för sjöfågel. Den är grund och värms upp snabbt på våren och detta i kombination med den rikliga växtligheten skapar en optimal lek- och uppväxtmiljö för de fiskar som gynnas av varmare vatten.

I Ekholmsnässjön är motorbåtstrafik förbjuden och det är inte mycket störningar från människor. Tillsammans med Gråviken är detta ett av de i särklass viktigaste områdena för fisk inom kommunen, något som förmodligen är helt avgörande för fiskbeståndet i de östra delarna av Lidingös kustvatten.

Gråviken

Gråviken är en 14 hektar stor trösklad vik med högsta naturvärde. Mynningen mot Hustegafjärden är cirka 40 meter bred och en meter djup, längs med vikens stränder växer breda vassbälten. Nästan hela viken är grundare än två meter men det finns en djuphåla på cirka fyra meter strax innanför mynningen.

Undervattensvegetationen är riklig med många olika arter. Liksom Ekholmsnässjön utgör Gråviken en mycket viktig rekryteringsplats för varmvattenarter av fisk , den är också en viktig fågellokal och området är ett fågelskyddsområde. Man får inte vistas på Gråviken från april till oktober, då är det också fiskeförbud från stränderna runt om. Under sommaren jobbar ett par highland cattle vid Gråviken, de äter bland annat mycket vass vilket gör att sjöfåglar trivs.

Kyrkviken och Hustegafjärden

Kyrkviken och Hustegafjärden har påtagliga naturvärden, om man bortser från de djupaste delarna och fritidsbåtshamnen. Trots det urbana läget har stränderna till stor del kvar sitt naturliga tillstånd. Området påverkas dock till viss del av båttrafik och övergödning. Delar av viken har branta stränder, andra delar är mer långgrunda och har en artrik undervattensvegetation.

Ängsholmens östra del, Rövarnas holme och Libertas

I området finns oexploaterade stränder med gott om hög undervattensvegetation. Stora delar av området är grunt och viktigt för smådjur, fisk och fågel. Området karaktäriseras av klippor, block längs stränderna och bottnar med olika djup. Här finns höga ornitologiska värden och delar av området är fågelskyddsområde med besöksförbud under vår och försommar. De mest skyddade delarna är bra rekryteringsområde för fisk, andra delar är utsatta för tät båttrafik i farlederna runt Fjäderholmarna.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan