Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sjöar och vattendrag

På Lidingö finns två sjöar, Kottlasjön och Stockbysjön. Kottlasjön har de senaste åren behandlats mot algblomning och fått ett betydligt renare och klarare vatten, det är en fin badsjö.

Badpalts med klippa i Kottlasjön.

Stockbysjön är en liten grund sjö med stora naturvärden, sjön är omgiven av kärr och på grund av det till stora delar otillgänglig.

Kottlasjön

Kottlasjön har höga naturvärden som bedöms vara av regionalt intresse. Det är en sprickdalssjö med en yta på cirka 24 hektar och ett maxdjup på drygt sju meter. Här finns många olika arter av vattenväxter, fisk och bottendjur, flera av dem hotade och ovanliga. Här förekommer också de för sjön främmande arterna signalkräfta och vattenpest. Vid en del av Kottlasjöns stränder växer nyckelbiotopen översvämningsskog. Sjön drabbas av återkommande blomning av blågröna alger, något som dock blivit bättre sedan sjön behandlats de senaste åren. Vid sjön trivs också bäver, groddjur, olika fågelarter, insekter och fladdermöss.

Stockbysjön

Stockbysjön har höga naturvärden. Den är cirka 2,4 hektar med ett maxdjup på två meter. Här finns många olika arter av vattenväxter. Den rödlistade kransalgen uddslinke bildar mattliknande bestånd över stora delar av bottnen. Här finns även andra ovanliga arter och stora delar av sjön gränsar mot nyckelbiotopen översvämningsskog. Sjön är omgiven av kärr som gör den otillgänglig.

Stockbyån

Stockbyån är 300 meter lång och förbinder Kottlasjön och Stockbysjön. Ån har ett påtagligt naturvärde och flyter långsamt genom en översvämningsskog. Den har hög grad naturlighet och utgör en viktig funktion som ekologist samband mellan sjöarna.

Mölnaån

Mölnaån är cirka 650 meter lång och rinner från Kottlasjön för att mynna ut i Lilla Värtan. Tillsammans med Mölna kvarndamm ha den en hög biologisk mångfald med påtagligt naturvärde. Människan har sedan lång tid omformat vattendraget, bland annat genom dämning, stensättning och kulvertering. Tidvis torkar ån ut helt, nedströms Mölna kvarndamm och vattenstånden är för lågt för att ån ska fylla någon viktig funktion för fisk och bottendjur.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan