Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Boendeparkering

Zonindelad boendeparkering gäller sedan 2021 i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset.
Är du fordonsägare och folkbokförd i något av områdena kan du söka digitalt boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst.

Skylt boendeparkering

Vad är boendeparkering?

Syftet med boendeparkering är att göra det lättare för de som bor i ett område att parkera nära bostaden och låta bilen stå parkerad en längre tid utan att flytta den.

Boendeparkering ger dig som är folkbokförd i en zon med boendeparkering möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. På Lidingö får du med boendeparkeringstillstånd låta din bil stå parkerad i den egna zonen, utan att flytta den, i maximalt sju dagar.

Oftast får den som har boendeparkeringstillstånd också parkera till en lägre avgift än besökare. På Lidingö är både boendeparkeringstillstånd och besöksparkering gratis.

Får jag parkera utan tillstånd i zonen?

Du som inte är folkbokförd i ett område med boendeparkering får fortfarande parkera där, även utan boendeparkeringstillstånd. Gratis besöksparkering gäller i maximalt tre timmar på vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00. P-skiva gäller. Vardag före helgdag, söndag samt under kvällar och nätter är det fri parkering.

Skillnaden är att personer med boendeparkeringstillstånd får stå längre tid än besökande i områden där boendeparkering gäller.

Här gäller boendeparkering

Skyltar "P boende" och zonbeteckningen visar var boendeparkering gäller. Zonindelningen är: Torsvik (To), Baggeby-Bodal (Ba) och Näset (Nä).

Kartorna nedan visar de gator där boendeparkering gäller och den zon där
du som boende kan få tillstånd. Parkering på fastighetsmark som inte ägs av staden ingår inte i boendeparkering.

Zon Baggeby-Bodal (Ba)

Det är samma vägar som ingick i försöket, som omfattas av boendeparkering, med ett undantag: På Bodalsvägen, efter övergångsstället vid det rivna kapellet ned till korsningen med Larsbergsvägen gäller annan parkeringsreglering. På merparten av de snedställda parkeringarna gäller parkering i maximalt sju dagar. På vissa av dessa platser och på motsatt sida av Bodalsvägen är det tillåtet att parkera i maximalt 24 timmar.

Näset

På Näset har flera olika parkeringsregleringar funnits.
Samtliga 24-timmarsparkeringar, förutom Ekorrvägen, omfattas av boendeparkering.
Städgatans reglering behålls, men har kompletterats med boendeparkering.
Tidigare p-förbud kvarstår.

Karta med zoner för boendeparkering sedan februari 2021 Pdf, 566.6 kB.

Karta på vägar med boendeparkering sedan februari 2021 Pdf, 346.1 kB.

Regler för att få tillstånd

Grundregler

 • Sökande ska vara folkbokförd i Lidingö stad.
 • Sökande ska ha fyllt 15 år.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas endast för den zon där den sökande är
  folkbokförd.
 • Zoner för boendeparkering är:
  • Torsvik (To)
  • Baggeby inklusive Bodal (Ba)
  • Näset (Nä)
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas utan begränsning av antal fordon per sökande, utom i de fall som anges nedan för Tillfälliga tillstånd.
 • Sökande ska vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare av det svensk-registrerade fordon för vilket tillstånd söks, utom i de fall som anges nedan.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas för fordon med totalvikt på högst 3,5 ton.
 • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning,
  vändskiva, för påhängsvagn) kan inte få boendeparkeringstillstånd.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas inte för fordon som är avställt eller har
  användnings- eller körförbud.
 • Till fordon som inte har en godkänd kontrollbesiktning, inte är trafikförsäkrade
  eller där fordonsskatten inte är betald utfärdas inte boendeparkeringstillstånd.
 • Om du har privat leasingbil ska du bifoga kopia på leasingavtalet från leasinggivaren.
 • Om du har förmånsbil ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda tjänstebilen privat.
 • Tillståndet gäller 1 år efter utfärdat datum och ska därefter förnyas för fortsatt boendeparkering.

Tillfälliga tillstånd

 • Om du är skriven i annat område på Lidingö och har ett tillfälligt boende i en boendeparkeringszon ska du bifoga ett intyg som styrker att du är tillfälligt boende, till exempel en kopia av ditt hyreskontrakt.
 • Om du har hyrbil ska du bifoga ett intyg som styrker att du är tillfälligt boende, till exempel en kopia av ditt hyreskontrakt.
 • Om du lånar en bil ska du bifoga ett intyg om utlåning av bil som fylls i och undertecknas av bilägaren. Använd gärna blanketten "Intyg om utlåning av bil" nedan.
 • Tillfälligt tillstånd på hyrbil eller lånebil gäller max ett (1) fordon per sökande. Låneperioden ska vara minst 14 dagar och maximalt 365 dagar. (Kom ihåg att kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid lån av fordon).
 • Vid innehav av tillstånd enligt grundreglerna kan ett tillfälligt tillstånd erhållas för max 30 dagar.
 • I och med att ansökan om tillfälliga boendeparkeringstillstånd måste kompletteras med bifogade intyg kommer en manuell handläggning av dessa ansökningar att behövas, vilket kan fördröja svar från Lidingö stad.

Parkering

 • Digitalt tillstånd, inga fysiska biljetter.
 • Med boendeparkeringstillstånd kan du parkera ditt fordon i maximalt sju dagar i följd på skyltad boendeparkering i den zon som tillståndet gäller i.
 • Vägmärken med tilläggstavlan "Boende To", ”Boende Ba” samt ”Boende Nä”
  anger var tillståndet för boendeparkering gäller.
 • Tillståndet ger inte rätt att parkera när parkeringsförbud eller stoppförbud
  gäller.
 • Tillståndet ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen är
  förbjudet att parkera.
 • Innehav av tillstånd innebär inte att parkeringsplats garanteras.

Avslut och återbetalning

 • Tillståndet upphävs om den sökande inte längre uppfyller tillståndsreglerna.
 • Missbruk av boendeparkeringstillstånd medför indragning av tillståndet.
 • Tillfälligt tillstånd upphör direkt om tillstånd enligt grundreglerna erhålls.

Undantag

 • Innehavare av bostadsrätt eller hyreslägenhet i boendeparkeringszon, som är folkbokförd i Sverige utanför aktuell boendeparkeringszon, och ej hyr ut sin bostad till annan, beviljas tillfälligt tillstånd i 365 dagar.
 • Bilar tillhörande lokala bilpooler kan beviljas boendeparkeringstillstånd. Kontakta Lidingö stad för ansökan.


Så fungerar tillståndet

För att få tillstånd för boendeparkering behöver du vara folkbokförd på Lidingö och i det område du söker tillstånd för. Tillståndet gäller för ett år i taget, från det datum det utfärdats, därefter behöver det förnyas. Boendeparkeringstillståndet är digitalt, ingen lapp behövs i bilen.

Zonindelning gäller: Torsvik (To), Baggeby-Bodal (Ba) och Näset (Nä).

Du söker tillståndet enklast via vår e-tjänst boendeparkering Länk till annan webbplats.
Observera att du numera inte får någon bekräftelse via e-post när ditt tillstånd har blivit godkänt. Du ser status genom att logga in med Bank-id på Mina sidor.

Väntar du status på din ansökan?

Du som väntar besked på din ansökan behöver inte oroa dig för att få en parkeringsanmärkning på grund av boendeparkeringsreglerna under tiden. Använd p-skiva tills du fått ditt tillstånd. Vi skickar en bekräftelse så snart ditt ärende är hanterat. Notera att du inte kommer få ett fysiskt tillstånd till bilen, utan allt sköts digitalt. Titta gärna i skräpkorgen i din e-post om du inte hittar meddelandet om att din ansökan blivit godkänd. 

Gratis parkering

Boendeparkeringen är avgiftsfri. Även besöksparkering är gratis. Besöksparkering är tidsbegränsad till tre timmar på vardagar, klockan 09.00–17.00. P-skiva gäller.

Vad betyder skylten?

Skyltar "P boende" och respektive zonbeteckning visar var boendeparkering gäller. I Transportstyrelsens regler kan du se hur skyltarna ska tolkas.

Frågor och svar om boendeparkering

Var kommer permanent boendeparkering att gälla?

På samma vägar där försök pågått med boendeparkering i Torsvik, Baggeby och Bodal, samt på Näset. De vägar som kommer omfattas framgår av kartorna och av skyltningen ”P-boendeparkering” och zonbeteckningen på plats.

Vem får boendeparkera i respektive område?

Den som är folkbokförd i det aktuella området får skaffa tillstånd och boendeparkera i det egna bostadsområdet (zonen) . Zonindelningen blir Torsvik (To), Baggeby, inklusive Bodal (Ba) och Näset (Nä).

Varför är det zoner?

Boendeparkering riktar sig i egentlig mening till de som bor i ett aktuellt område för att de ska kunna parkera nära bostaden. Under försöket med boendeparkering 2019-2020 såg vi att platser frigjordes för boende i vissa områden. I andra, till exempel i Torsvik, blev skillnaden liten, då många platser utnyttjades av jobbpendlare som bor längre ut på ön.

Varför fick alla på Lidingö boendeparkeringstillstånd under försöket?

Försökstiden var just en testperiod för att se hur boendeparkering skulle kunna fungera. Vi ville också få bort långtidsparkerade bilar från andra kommuner, de har nu försvunnit från de zoner där försöket genomfördes.

Hur fungerar boendeparkering på Näset?

Det fanns flera olika parkeringsregleringar på Näset. Alla vägar omfattas av boendeparkering förutom Ekorrvägen. 24-timmarsparkeringarna görs om till boendeparkering. Städgatans reglering behålls, men kompletteras med boendeparkering. Befintligt p-förbud kommer att behållas.

Hur länge får jag stå parkerad med boendeparkeringstillstånd?

Du får parkera upp till sju dagar i sträck utan att flytta bilen. Under försöket gällde 14 dagar, men för att underlätta rotationen av parkeringsplatser och för att kunna sköta drift och underhåll av gator enklare gäller sju dagar som längst. På allmän gata gäller annars parkering i maximalt 24 timmar.

Hur skaffar jag boendeparkeringstillstånd?

Via vår e-tjänst söker du snabbt och enkelt tillståndet. Allt sköts digitalt och inga parkeringsbevis behövs i bilen. Vi hjälper dig som inte har möjlighet att söka tillstånd digitalt, kontakta Kundcenter.

E-post: kundtjanst.teknik@lidingo.se
Telefon 08-731 33 03

Vad kostar ett boendeparkeringstillstånd och hur länge gäller det?

Tillståndet är gratis och gäller i ett år, från det datum det utfärdas, sedan behöver det förnyas.

Hur många bilar per familj får ett tillstånd?

Antalet är obegränsat, men alla fordon behöver ha en registrerad ägare som bor på Lidingö och är skriven i den aktuella zonen.

Kan jag få tillstånd för alla typer av fordon?

Fordon med en totalvikt under 3,5 ton får tillstånd. Fordonet måste vara kontrollbesiktigat, trafikförsäkrat och ha betald fordonsskatt. Boendeparkeringstillstånd gäller inte för husvagnar och släpfordon.

Jag har tjänstebil skriven på företaget, hur gör jag?

Du bifogar intyg från din arbetsgivare i ansökan för att visa att du är anställd på företaget och har rätt att använda fordonet privat. Observera att du behöver vara skriven i det område du söker boendeparkeringstillstånd för.

Kan jag få ett tillstånd om jag hyr eller lånar en bil?

Ja, du kan få tillfälligt tillstånd om du bifogar hyresavtal eller låneavtal, undertecknat av dig och hyrbilsföretaget/fordonsägaren/hyresvärden. Du får tillstånd för ett lånebilstillfälle per kalenderår och lånetiden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar. Du behöver vara skriven i den aktuella zonen för att få tillfälligt tillstånd.

Vad gäller om jag inte har tillstånd men vill parkera i ett område med boendeparkering?

Du får som besökare parkera gratis upp till tre timmar på vardagar, mellan klockan 09.00 och 17.00, i ett område med boendeparkering. P-skiva gäller. Övrig tid, som kvällar, nätter och helger, gäller fri parkering.

Vad gäller om jag är skriven i en annan kommun men bor tillfälligt på Lidingö?

Grundregeln för att få boendeparkeringstillstånd är att du ska vara folkbokförd på Lidingö – och i det bostadsområde som du söker tillstånd för. Är du inte det så parkerar du gratis med p-skiva upp till tre timmar, på vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00. Övrig tid gäller fri parkering.

Det finns ett undantag: om du har en bostadsrätt eller hyresrätt i en boendeparkeringszon och inte hyr ut bostaden till annan, då beviljas du tillfälligt tillstånd.

Vad gäller om jag är skriven på Lidingö men inte i den zon jag bor i?

För att få boendeparkeringstillstånd i en specifik zon behöver du även vara skriven personligen i just det området, det räcker inte med att du är folkbokförd på Lidingö. I det här fallet kan du parkera gratis med p-skiva upp till tre timmar på vardagar, mellan klockan 09.00 och 17.00. Övrig tid gäller fri parkering.

Om du är skriven i annat område på Lidingö och har ett tillfälligt boende i en boendeparkeringszon kan du få ett tillfälligt tillstånd. Då bifogar du ett intyg som styrker att du är tillfälligt boende, till exempel en kopia av ditt hyreskontrakt.

Vad gäller om jag jobbar i ett område med boendeparkering men inte är skriven på Lidingö?

Om du är folkbokförd i en annan kommun använder du dig av besöksparkering i områden med boendeparkering, om företaget saknar egna parkeringsplatser på fastighetsmark.

Planerar staden att införa boendeparkering i fler områden?

Det finns inga konkreta planer just nu, men det kan komma att bli aktuellt om det visar sig att behov finns i fler bostadsområden. Boendeparkering lämpar sig bäst i i områden där det är lite svårare att hitta parkeringsplats, vilket oftast är i flerbostadsområden.

Varför boendeparkering? Vilka är fördelarna?

Att vi testat och infört boendeparkering är resultatet av en förstudie som visade att många Lidingöbor tyckte det var svårt att hitta parkering nära bostaden. Med boendeparkering minskar antalet långtidsparkerade bilar som inte ägs av Lidingöbor betydligt och parkeringsplatser frigörs åt de som bor i det aktuella området.

Boendeparkering ger dig som bor i ett område med boendeparkering möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkerings-tillstånd får du parkera upp till sju dagar i sträck i din egen zon, utan att flytta bilen.

Försök med boendeparkering (avslutat)

Ett pilotförsök med boendeparkering pågick åren 2019–2020 i Torsvik, Bodal och Baggeby. Alla fordonsägare skrivna på Lidingö hade då möjlighet att söka boendeparkeringstillstånd och boendeparkera i samtliga försöksområden.

Beslutet att införa boendeparkering permanent i dessa områden och även på Näset, fattades av teknik- och fastighetsnämnden den 9 december 2020.

Utvärdering av försöket

Försöket utvärderades löpande under tiden det pågick. Utvärderingen visade bland annat att Lidingöborna överlag tycker att boendeparkering är positivt. I vissa områden blev det lättare för de boende att hitta parkering i nära anslutning till bostaden, i andra inte. Det blev tydligt att boendeparkering behövde begränsas till att gälla de som bor i ett specifikt området, så att det inte riskerar att bli en infartsparkering för jobbpendlare. Därför fattades beslutet om att införa zoner.

Till toppen av sidan