Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avfall och återvinning

Lidingö stad är skyldig att ta hand om restavfall och alla fastighetsägare måste enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Som Lidingöbo kan du välja mellan olika abonnemang.

Hanteringen av avfall och återvinning i Lidingö stad sköts av miljö- och returbolaget Sörab som ägs av tio kommuner, Lidingö är en av dem. Kommunen har skyldighet att ta hand om restavfall och alla fastighetsägare måste enligt lag ha abonnemang för hämtning av avfall. Kontakta Lidingö stads kundcenter om du vill ha ett abonnemang.

Abonnemang och avfallshantering

Enklaste sättet att få reda på vilken veckodag avfallet hämtas är att logga in på min sidor:

Varför tömdes inte mitt avfall?

Ibland blir det tokigt och soporna kan inte tömmas som de ska. För att hjälpa dig förstå orsaken lämnar sophämtaren en kärlhängare på kärlet där de bockat i en lista med vad som var felet, exempelvis "för tungt kärl". Här förklarar vi vad felen innebär.

Felplacerat kärl

Behållare ska placeras vid fastighetsgräns, så nära sopbilens stannställe som möjligt. För kärl får gångavståndet till sopbilens närmaste stannställe vid hämtningstillfället inte överstiga fem meter. Kärlet ska stå på ett hårt och plant underlag och det får inte finnas några hinder på dragvägen till sopbilen. Om kärlet inte är placerat enligt regelverket måste fastighetsägaren ställa kärlet rätt och beställa extratömning för att få tömt innan nästa tömningstillfälle.

Dåligt underlag

Kärl måste senast klockan 06.30 på tömningsdagen stå uppställda på hårt och plant underlag. Det innebär att det inte är tillåtet att ha kärlet på grus, gräsmatta eller annat ojämnt underlag. Anledningen till det är att ojämnt underlag gör kärlet tungt att rulla vilket försämrar arbetsmiljön för våra sophämtare. Se därför till att ställa fram kärlet inför sophämtning.

Dragvägen har trappor, kanter eller brant lutning

Det får inte förekomma trappsteg, kanter, trösklar eller brant lutning på vägen från kärlets uppställningsplats till sopbilen. Om det gör det måste fastighetsägaren själv flytta kärlet till en godkänd uppställningsplats senast klockan 06.30 på tömningsdagen.

Felvänt kärl

Kärlet ska senast klockan 06.30 på tömningsdagen vara vänt med handtaget och hjulen utåt så att det är lätt för sophämtaren att hämta och rulla kärlet till bilen.

Hinder

Det är viktigt att det är gott om utrymme på dragvägen från kärlet till sopbilen. Bredden på dragvägen bör vara minst 1,5 meter för att inte riskera att skada närliggande byggnad eller fordon. Om det finns grind eller om kärlen står i skåp ska dessa vara lätta att öppna och låset måste sitta i arbetshöjd. Om vägen varit blockerad på grund av anledning som fastighetsägaren kan råda över sker hämtning först efter extra beställning.

Felsorterat avfall

Det är bara tillåtet att slänga det avfall som ingår i abonnemanget i respektive behållare. Vid osäkerhet på hur ett visst avfall ska sorteras går det att vända sig till sorab.se/sorteringsguiden eller till kundcenter. Om sophämtaren inför tömning upptäcker att behållaren innehåller felsorterat avfall kommer kärlet inte att tömmas. Fastighetsägaren ansvarar själv för att sortera avfallet rätt samt beställa extratömning om tömning önskas innan nästa tömningstillfälle. Om sophämtaren upptäcker att avfallet var felsorterat först efter att det tömts i sopbilen har Lidingö stad rätt att ta ut en felsorteringsavgift enligt gällande taxa.

Överfull behållare

Kärl får inte fyllas mer än till kanten, lock ska kunna stängas helt. Bara det avfall som ligger i behållare som ingår i abonnemanget hämtas om ingen ytterligare beställning gjorts i förväg.

Fastighetsägare till småhus kan beställa betalsäckar som lämnas bredvid kärlet och hämtas vid ordinarie tömning om mer avfall än normalt beräknas uppstå. Om extra avfall finns som inte ligger i betalsäck, hämtas det först efter extra beställning.

Fastighetsinnehavare till flerbostadshus kan beställa extrahämtning mot särskild avgift om mer avfall än vad som ingår i abonnemanget lämnas.

Vid upprepade avvikelser om överfulla behållare har avfallsansvarig nämnd rätt att besluta om vidare åtgärder som exempelvis justering av abonnemanget.

Tung behållare

Kärl får inte vara för tunga vid tömningstillfället eftersom det utgör en arbetsmiljörisk för sophämtaren. Om sophämtaren bedömer att kärlet är för tungt för att tömmas åligger det fastighetsägaren att packa om avfallet och beställa extratömning.

En stor del av restavfallets vikt utgörs ofta av matavfall, därför är det viktigt att ha ett abonnemang för separat utsortering av matavfall. Matavfallet hämtas alltid i små kärl (a 140 liter) för att det inte ska bli för tungt. Tänk på att krama ur så mycket vätska som möjligt ur matavfallet innan det slängs för att minska vikten.

Kärl för trädgårdsavfall riskerar att bli för tunga om de fylls med en stor mängd fallfrukt. Tänk därför på att inte slänga för stora mängder fallfrukt åt gången.

Halt/snö

Det är viktigt att det är lätt för sophämtaren att dra kärlet från dess uppställningsplats till sopbilen. Se därför till att underlätta detta genom att skotta och sanda under vintertid. Om det inte är skottat så att kärlet kan dras kommer kärlet tömmas först efter att fastighetsägaren skottat samt beställt extratömning.

Vegetation

För att underlätta för sophämtaren som ska dra kärlet är det viktigt att det inte finns högt gräs, buskar eller träd i vägen för dragvägen till sopbilen. Se därför till att hålla dragvägen fri från vegetation.

Fastfruset avfall

Avfall som är fastfruset och inte lossnar vid ordinarie tömning har sophämtaren ingen skyldighet att ta loss. Ett sätt att hindra att avfallet fryser fast i kärlet är att hålla kärlet rent samt att krama ur så mycket vätska som möjligt ur blött avfall innan det slängs.

Förändringar från 1 januari 2024

Matavfallssortering obligatoriskt från 1 januari 2024

Matavfallssortering har varit frivilligt på Lidingö sedan 2009, men den 1 januari blir det obligatoriskt i hela landet efter förändringar i lagstiftningen. Det innebär att både hushåll och verksamheter är skyldiga att sortera ut sitt matavfall ur restavfallet och att Lidingö stad är skyldig att hämta det.

Småhus

Under hösten har vi ställt ut bruna matavfallskärl till de småhus som inte redan sorterade innan och nu ser vi fram emot att de fylls med matavfall. För den som inte sorterar ut något matavfall har Staden en möjlighet att debitera fastighetsägaren en felsorteringsavgift enligt taxa då restavfallet innehåller matavfall.

Flerfamiljshus

Är du fastighetsägare till ett flerfamiljshus och behöver hjälp att få i gång matsorteringen kontaktar du kundcenter i första hand. I samband med att kärl ställs ut eller markbehållare tas i bruk ska även startpaket med korgar och papperspåsar levereras till samtliga hushåll i fastigheten. Därför behöver vi ha kontakt innan något händer.

För Storholmen och övriga öar pågår ett arbete med att se över avfallshanteringen i stort och i det arbetet inkluderas matavfallet. Eventuellt kommer en provisorisk lösning att komma under våren.

Verksamheter

Verksamheter som behöver hjälp kontaktar också kundcenter. Men det går även bra att beställa kärl och sätta i gång sorteringen på egen hand.

Matavfallssorteringen är kostnadsfri och hämtas var 14:e dag hos småhus och varje vecka hos flerfamiljshus och verksamheter. Små påsar för sortering är kostnadsfritt för småhus och flerfamiljshus medan verksamheter i stället har en brun påse i sitt kärl som ingår i abonnemanget.

Förpackningar

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från Förpackningsinsamlingen. För Lidingös del innebär det att det är Lidingö stad som ser till att återvinningsstationerna töms och städas och det är till oss du hör av dig om du har synpunkter. Nya skyltar kommer att sättas upp på stationerna under januari månad och under året kommer även dekaler på behållarna bytas ut. Lidingö stad kommer att sköta städningen av stationerna i egen regi med hjälp av Jobbforum, stadens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Fastighetsägare till flerfamiljshus kan redan i dag ha avtal med valfri entreprenör om hämtning av förpackningar. Från 1 januari 2024 måste denna entreprenör vara auktoriserad av Lidingö stad vilket innebär att entreprenören måste uppfylla vissa krav, som t ex att månadsvis rapportera var och hur mycket förpackningar man har hämtat.

Under försommaren gick vi ut med ett utskick till fastighetsägare till flerfamiljshus där vi berättade lite om vad som skulle ske och i slutet av november kommer ytterligare ett utskick med mer information om auktorisationen, vad som gäller och om ersättning.

Viktigt att fastighetsägare svarar på enkäten vi har på lidingo.se/enkät för att vi ska få en bild över vilka föreningar som har sortering och vilka entreprenörer som används. Auktorisationen för entreprenörerna finns att hitta på e-avrop.se och är öppen hela tiden även efter årsskiftet.

Från den 1 januari 2027 ska även småhusen kunna sortera förpackningar på sin fastighetsgräns och hur det ska gå till är ännu inte beslutat.

Lokala föreskrifter, avfallsplan och taxa

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar: lokala föreskrifter och en styrande avfallsplan.

Lokala föreskrifter

De lokala föreskrifterna gäller specifikt för Lidingö stad och beskriver ansvarsförhållanden för avfallshanteringen samt styrningen av den praktiska hanteringen av avfallet i staden.

Avfallsplan

Avfallsplanen anger målen för avfallet och hur vi ska arbeta strategiskt för att uppnå dem. Planen gäller både avfall som kommunen ansvarar för och avfall där ansvaret ligger hos företag och producenter. Lidingö stads avfallsplan har tagits fram i samarbete med avfallsbolaget Sörab och övriga Sörab-kommuner.

Avfallstaxan

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret.

Till toppen av sidan