Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Företag och verksamheter

För dig som driver en verksamhet eller ett företag gäller särskilda bestämmelser för avfallshanteringen.

Abonnemang och taxa

Vad reglerar avfallstaxan?

Den juridiska grunden för stadens utformning och tillämpning av avfallstaxor utgörs av 27 kapitel i miljöbalken och kommunallagen.

Kommunallagens självkostnads-och likställighetsprincip är tillämpliga och innebär att de samlade avgifterna inte får överskrida kommunens kostnader för verksamheten och att alla invånare ska behandlas lika.

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning med föreskrifter och en styrande avfallsplan. I föreskrifterna kan du läsa om förutsättningarna för en sund avfallshantering utifrån våra lokala villkor.

Lidingö har en gemensam avfallsplan tillsammans med åtta andra norrortskommuner.

Avfallstaxan består av följande avgifter:

Fast avgift – Den fasta avgiften för verksamheter täcker kostnader för administration, information och kundcenter samt kommunal avfallsplanering och utveckling. Avgiften täcker även kärltvätt en gång per år samt subventionerad insamling av matavfall från verksamheter.

Rörlig avgift – Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfall.

Olika betalsätt

Autogiro – beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto (anmäl till kundcenter)
E-faktura – Fakturan kommer till dig elektroniskt via din bank (Anmäl till din internetbank att du vill ha e-faktura)

Taxa

Den fasta avgiften är 485 kronor per verksamhet och år inklusive moms.

Siffrorna visar kostnad per år och kärl

Behållare

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

190-literskärl

2 423 kronor

5 833 kronor

240-literskärl

2 642 kronor

6 360 kronor

370-literskärl

3 675 kronor

8 846 kronor

660-literskärl

5 410 kronor

13 020 kronor

Gröna linjen, matavfall

0 kronor

451 kronor

Hushållsavfall

Uppstår hushållsavfall i ditt företag eller verksamhet ska ett abonnemang för hushållssavfall tecknas. Till hushållsavfall räknas de sopor som till exempel alstras i fikarummet, köket, på toaletten och vid städning av lokaler.

Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang.

Extra säckar

Har du tillfälligtvis mer sopor än vanligt går det att köpa extra säckar, som säljs per styck och som rullar om tio stycken för 900 kronor. Beställ säckarna hos kundcenter för leverans veckan efter.

Säckarna ställs ut inför nästa ordinarie hämtning. Om ditt avfall redan har hämtats vid tillfället kan du beställa en extra hämtning mot avgift. Beställningen sker via kundcenter och hämtningen sker inom tre dagar.

Matavfall

Att sortera ut sitt matavall är enkelt! Gör miljön en tjänst och teckna abonnemang för matavfallsinsamling. Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt att sortera sitt matavfall.

När du väljer du att sortera ut ditt matavfall bidrar du till en effektiv användning av våra gemensamma naturresurser. Matavfallet är både energi- och näringsrikt och används för att producera biogas och biogödsel.

Biogas har sina givna användningsområden som bränsle i fordon och till att framställa el och värme, medan biogödseln kommer till nytta som ett klimat- och miljövänligare alternativ till konstgödsel, för att förbättra markens bördighet.

Källsortering

Du ansvarar som verksamhetsutövare för att farligt avfall, grovavfall, elavfall, förpackningar och tidningar samt eventuellt trädgårdsavfall tas om hand på godkänt sätt. Du kan själv välja vilken entreprenör som ska hämta de här typerna av avfall. Verksamheter kan lämna mindre mängder avfall på Stockby returpark och större mängder på Hagbytippen i Täby. Enklaste betalningssättet är att köpa ett företagskort.

Observera att företagets förpackningar inte kan lämnas vid en återvinningsstation.

Kontakta Sörab

Vid frågor om regler, avgifter och vad som är tillåtet att lämna på Stockby kontaktar du Sörab. Alla företag måste betala för att lämna sitt avfall, enklast genom att köpa Sörabs företagskort.

Betalning och priser, Sörabs webbplats Länk till annan webbplats.

Sörab, tel: 08–505 804 00

Grovavfall, grovsopor

Du kan lämna grovavfall på Sörabs återvinningscentraler mot en avgift. Avgiften betalar du per gång eller med ett förköpt klippkort.

Lämna 1–2 kubikmeter grovavfall på Stockby returpark.
Lämna större mängder grovavfall på Hagby återvinningscentral i Täby.

Farligt avfall

Lämna ditt farliga avfall mot avgift på Hagby återvinningscentral i Täby.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. För vissa transporter räcker det dock med en anmälan. Information om vad som kräver ett tillstånd respektive anmälan finns på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Elavfall

Elavfall så som IT-produkter, telekom- och kontorsutrustning, liksom ljuskällor och armaturer kan kostnadsfritt lämnas på Hagby återvinningscentral i Täby. Mindre mängder kan även lämnas på Stockby returpark.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall lämnar du på Södergarns kompostanläggning mot avgift.

Riskavfall

Alla kanyler, skalpeller, lancetter, knivblad med mera som har varit i kontakt med kroppsvätskor är enligt Socialstyrelsen smittförande avfall. Detta avfall är farligt avfall.

För att minimera risker i samband med hantering ska allt skärande och stickande hanteras på samma sätt, oavsett om det varit i kontakt med kroppsvätskor eller inte.

Smittförande avfall är allt som är eller bedöms vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer inom skyddsklass 3–4.

Exempel på smittförande avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Detta avfall läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger märkta "smittförande". Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.

Returpapper

Från och med den år 2022 är det Lidingö stad som är ansvarig för insamlingen och återvinningen av returpapper då producentansvaret upphör. Insamlingen kan fortsätta som tidigare förutsatt att den entreprenör som anlitas är auktoriserad av Sörab. Ställ frågan till er entreprenör om de är auktoriserade. Mer information finns på Sörabs webbplats.

Returpapper, sorab.se Länk till annan webbplats.

Fettavskiljare

Bedriver du en restaurangverksamhet måste du även ha en fettavskiljare. Tömning av fettavskiljare sker en gång var tredje månad. Tömningen sköts av Sortera.

Fettavskiljare

Farligt avfall

Har du lysrör i dina lokaler? Eller har ni kanske batterier i er verksamhet, har ni småelektronik eller målarfärg? I så fall är du en av dem som ska rapportera till Naturvårdsverket att du hanterar farligt avfall.

År 2020 skärptes kraven på verksamheter att rapportera farligt avfall. Exempel på farligt avfall är batterier, lysrör, elektronik, olika kemikalier, varor som är brandfarliga, frätande eller giftiga.

Vem ska rapportera?

Till exempel skolor, äldreboenden, advokatbyrå, restauranger, frisersalong, biltvätt med flera. En verksamhet kan vara allt från ett företag med få anställda till en stor fabrik. Du ska rapportera om din verksamhet gör något av följande:

 • producerar eller hanterar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Så här rapporterar du

Anteckning och rapportering av det farliga avfallet ska ske när du lämnar över eller transporterar farligt avfall.

Du rapporterar via Naturvårdsverkets avfallsregister Länk till annan webbplats.

Exempel på farligt avfall

 • Batterier och bilbatterier
 • Bekämpningsmedel
 • Lampor, lysrör
 • Propplösare, klorin, blekmedel, golvrengöring
 • Färg och lim
 • Lacknafta, penseltvätt, aceton, nagellackborttagningsmedel
 • Hårspray, deospray
 • Kyl och frys
 • Tryckimpregnerat trä

Fortsätt även att anteckna som tidigare

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.

Insamlingssystem

Vi samlar in hushållens avfall på olika sätt. Historiskt var säcken det vanliga, men i dag strävar vi mot en minskad manuell hantering för att förbättra arbetsmiljön för insamlingspersonalen.

De system som finns för verksamheter är:

 • Kärl i olika storlekar.
 • Container för hushållsavfall och grovavfall i större verksamheter.
 • Underjordsbehållare i storlek 3-5 kubikmeter. Avfallet samlas i säck under jord och hämtas med en kranbil. Passar grupper av hushåll eller större verksamheter.
 • Tank för kvarnat matavfall.
 • Sopsug.

Matavfall i storkök

Få snurr på ditt matavfall och hoppa på Gröna linjen du med! Du gör miljön en tjänst och blir utnämnd till Biogastronom på köpet!

Varför sortera matavfall?

Matavfall är både energi- och näringsrikt. Genom att sortera ut matavfallet i separat kärl kan vi ta tillvara på alla nyttigheterna. Vi ser till att matavfallet omvandlas till biogas, som används för att framställa miljösmart fordonsgas.

Materialet som blir kvar efter rötningen blir till mull- och näringsrik biogödsel, som ersätter den mer miljöbelastande konstgödseln i jordbruket. På så sätt används ditt matavfall för att odla ny mat – och voilà, så har vi med gemensamma krafter sett till att sluta matens kretslopp!

Så här fungerar sortering av matavfall

Matavfallet sorteras ut i ett separat 140-liters kärl med en innersäck av papper. Efter hämtningen transporteras avfallet till en rötningsanläggning i Uppsala där omvandlingen till biogas och biogödsel utförs.

Ditt företag kan abonnera på ett eller flera kärl. Välkommen att bli en Biogastronom genom att beställa ditt Gröna linjen-abonnemang hos kundcenter.


Projektörer

Här hittar du information om sådant som är viktigt att tänka på vid nybyggnation och vid ombyggnation av bostadshus eller andra byggnader där hushållsavfall kommer att genereras.

När du bygger och restaurerar avfallsutrymmen ska du ta hänsyn till följande:

 • Kontakta staden innan bygglovet är klart. Vi kan då hjälpa er med dimensionering och lämpliga system.
 • ​Ha god tillgänglighet för både hämtpersonal och avfallslämnare.
 • Ha god plats för en utbyggd källsortering.
 • Hygienaspekten- undvik olägenhet för människors hälsa och miljö.
 • Avfall Sverige har gett ut en handbok med riktlinjer för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall.

Material för förskolor och skolor

Miljö och hållbarhetsperspektiv blir en allt större del av vår vardag och läroplanen säger att skolorna ska bidra med detta till sina elever. Här kan du som pedagog hitta inspiration att ta med dig in i klassrummet.

Till toppen av sidan