Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gåshaga strand

Planens syfte är att utöka brygganläggningen nordost om befintliga bryggor med en vågbrytare/brygga, dels för att skydda övriga båtar mot svallvågor, dels för att kunna erbjuda fler medlemmar i föreningen en båtplats.

Startuppdrag har givits för att ta fram en ny detaljplan för delar av fastigheten Rasta 137.

Planområdet ligger i stadsdelen Gåshaga och omfattar Gåshaga småbåtshamn. Fastigheten ägs av Gåshaga Strands samfällighetsförening.

Planområdet föreslås omfatta lämplig del av fastigheten Rasta 137. Syftet med den nya detaljplanen är att utöka brygganläggningen nordost om befintliga bryggor med en vågbrytare/brygga, dels för att skydda övriga båtar mot svallvågor, dels för att kunna erbjuda fler medlemmar i föreningen en båtplats.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-05-25

Samråd


Granskning


Antagande


Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår. Samråd planeras till tidigast 2023.

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Plan- och bygglovsenheten, miljö- och stadsbyggnadskontoret

Kontakt
Till toppen av sidan