Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Risk- och sårbarhetsanalys

Lidingö stad gör varje mandatperiod en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen sammanfattar det arbete som gjorts, identifierar tänkbara risker samt sårbarheter och ger förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka kommunens förmåga att hantera samhällskriser.

Att identifiera dessa faktorer är första steget mot att minska samhällsviktig verksamhets sårbarheter samt öka deras förmåga att hantera olika händelser innan de eskalerar. Därför har risk- och sårbarhetsanalysen identifierat ett antal åtgärder som bedöms vara av särskild vikt. Analysen är generell för staden. Mer detaljerade och specifika analyser finns på nämndnivå.

Risker som kommunen analyserat

Lidingö stad består av öar och är en av Sveriges mest tätbefolkade kommuner. I risk- och sårbarhetsanalysen kartläggs dessa geografiska och demografiska aspekter, såväl som försörjning, infrastruktur, näringsliv, säkerhet och skydd samt servosanläggningar. Respektive aspekt utgör grunden för de möjliga risker och sårbarheter som identifierats.

Analysen redogör för Lidingös samhällsviktiga verksamhet, kritiska beroenden och hur vi arbetar med att minska risker och sårbarheter. Fyra risker i analysen anses som särskilt viktiga:

Energibortfall

Tillfälligt eller långvarigt energibortfall har blivit en mer framträdande risk. Många av stadens verksamheter förlitar sig på elförsörjningen för att utföra sina uppdrag. En del verksamheter har tillgång till reservkraft, men följdverkningar av avbrott kan vara omfattande. Under hösten 2023 har arbete för att minska elförbrukningen i Lidingö stad och Stockholmsregionen påbörjats.

Extrema väderhändelser

Till följd av klimatförändringar blir extrema väderhändelser vanligare. Väder som för med sig till exempel värmeböljor och stora nedbördsmängder kräver hänsyn och arbete, både nu och på lång sikt. Kommunen kommer bland annat att arbeta mycket med förebyggande åtgärder.

Pandemi

Covid-19 hade stor påverkan på samhället, både lokalt och globalt. En pandemi kan resultera i stort personalbortfall och dagens globaliserade värld innebär att eventuella sjukdomsutbrott sprids snabbt. Lärdomar från Covid-19 har bland annat tydligt förbättrat kommunens förmåga att hantera personalbortfall.

Avbrott i vatten- och/eller livsmedelsförsörjningen

Kommunen saknar både självförsörjning samt lagerhållning för livsmedel och vatten, vilket utgör en sårbarhet för både individer och verksamheter. Enligt totalförsvarspropositionen 2021–2025 ska individen ha egenberedskap för en vecka och kommunen bör vidta åtgärder för att minska sårbarhet och stärka uthållighet vid störningar.

Kontakt
Till toppen av sidan