Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Politik och nämnder

På Lidingö bildar Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna majoritet efter valet 2018. Tillsammans har de fyra partierna 29 av de 51 platserna i kommunfullmäktige.

Daniel Källenfors (M), kommunalråd, Lidingö stad

Daniel Källenfors (M)
Kommunalråd
Kontaktuppgifter

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd, Lidingö stad

Birgitta Sköld (LP)
Kommunalråd
Kontaktuppgifter

Suzanne Liljegren (L), kommunalråd, Lidingö stad

Suzanne Liljegren (L) Kommunalråd
Kontaktuppgifter

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd, Lidingö stad

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd
Kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen leder arbetet

Kommunstyrelsen leder arbetet i staden och har ansvaret för att övervaka att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar även stadens verksamheter och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen har uppsikt över alla kommunala nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och har sedan ansvaret att övervaka att fullmäktiges beslut genomförs. En annan uppgift är att rapportera till fullmäktige hur verksamheten och ekonomin i staden utvecklas.

Kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans kan liknas vid kommunens "regering".

Ledamöterna, som utses av kommunfullmäktige, sammanträder en gång i månaden. Deras sammanträden är inte offentliga.

Kommunfullmäktige – stadens högsta beslutande organ

I kommunfullmäktige fattas de övergripande besluten om staden. Ledamöterna i fullmäktige bestämmer till exempel mål och inriktning för stadens verksamheter och beslutar om budget och kommunalskatt. Kommunfullmäktige utser även ledamöterna i kommunstyrelsen och stadens övriga nämnder och styrelser samt stadens revisorer.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunen "riksdag" eller parlament.

I fullmäktige sitter 51 ledamöter från nio olika partier. Ledamöterna väljs av kommuninvånarna i de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden i Stadshusets sessionssal. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Det går också bra att följa debatten på webb-tv eller Radio Lidingö FM 97,8.

Nämnder

Förutom kommunstyrelsen finns nämnder med olika ansvarsområden i staden. Nämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktige kan delegera till nämnderna att fatta beslut i vissa frågor. Nämnderna kan också fungera som remissinstanser i kommunala frågor.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det innebär att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas under en mandatperiod och utser ledamöterna som ska sitta i dem. Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstemän arbetar för att genomföra besluten och bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Våra nämnder, tromanregistret Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet.

Ansvarsområden:

 • Bedriva verksamheter inom litteratur, musik, teater, film, bildkonst, folkbildning, kulturmiljön, idrott, motion, rekreation och friluftsliv.
 • Bevaka föreningslivets behov.
 • Bedriva barn- och ungdomsarbete i samarbete med andra verksamheter inom staden.
 • Driva bibliotek och ansvara för utställningar.
 • Ansvara för kommunal skolbarnsomsorg i form av fritidsklubbar.
 • Sköta stadens uppgifter i fråga om lotterier.
 • Ge stöd till och samarbeta med annan kultur- och fritidsverksamhet på ön.
 • Samverka med annan nämnd om det rör den nämndens verksamhet.

Nämndordförande: Hans Barje, M

Nämndsekreterare:
Jonas Andersson
Telefon: 08-731 47 09
E-post: jonas.andersson@lidingo.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Stadens miljö- och stadsbyggnadsnämnd ansvarar för stadsplanering, bygglov och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Ansvarsområden:

 • Upprätta detaljplaner.
 • Pröva bygglov, ha tillsyn över byggande och hissar.
 • Hantera ärenden om bostadsanpassning.
 • Mätning, kartframställning och förberedelser vid fastighetsbildning.
 • Kontroller och rådgivning enligt livsmedelslagstiftningen (bland annat i restauranger, butiker, skolor).
 • Kontroller och rådgivning enligt smittskyddslagen.
 • Kontroller och rådgivning enligt lagstiftningen om handel med vissa receptfria läkemedel (i handeln, närbutiker).
 • Kontroller och rådgivning enligt miljöbalken:
  - hälsoskydd (i bostäder, skolor/förskolor, bad)
  - kemiska produkter (omfattar bland annat värmepumpar, oljecisterner)
  - miljöskador (förorenad mark, sediment och byggnader)
  - miljöfarlig verksamhet (bensinstationer, båtvarv, enskilda avloppsanordningar).

Nämndordförande: Mats Gröndahl, M

Nämndsekreterare:
Karin Troedsson
Tel: 08-731 38 67

Omsorgs- och socialnämnden

Stadens omsorgs- och socialnämnd ansvarar för att äldre och funktionsnedsatta får den hjälp de behöver för att vardagen ska fungera. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten samt mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansvarsområden:

 • Skapa förutsättningar för trygghet och självständighet i det dagliga livet genom stöd och service till personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
 • Ge stöd och omsorg till personer över 65 år. Exempel är vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst men även service som fixarservice och syn- och hörselinstruktör.
 • Se till att kommuninvånare får den hjälp individen eller familjen behöver och har rätt att få enligt socialtjänstlagen, exempelvis förebyggande åtgärder för utsatta grupper och hjälp till särskilt utsatta individer och grupper.
 • Vid behov och önskemål ge stöd och vägledning till anhöriga.
 • Ansvara för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.
 • Samordna brottsförebyggande frågor.

Nämndordförande: Birgitta Sköld, LP

Nämndsekreterare:
Richard Crole-Rees
Tel: 08-731 31 19

Teknik- och fastighetsnämnden

Stadens teknik- och fastighetsnämnd ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av Lidingö stads offentliga miljö samt stadens fastigheter och anläggningar.

Ansvarsområden:

 • Underhåll av vägar, gång- och cykelvägar samt Lidingöbroarna.
 • Trafikplanering, trafiksäkerhet och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
 • Underhåll av utomhusbelysning, torg och offentliga lekplatser avfallshantering, vatten och avlopp.
 • Energiplanering och energihushållning.
 • Skötsel av naturområden och parker.
 • Förvaltning av Lidingö skärgård bland annat öarna Björkskär och Lilla Nassa
 • Stadens fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och inhyrda lokaler.
 • Stadens idrotts- och friluftsanläggningar.

Nämndordförande: Carl-Johan Schiller, KD

Nämndsekreterare:
Anita Karlsson
Tel: 08-731 32 48

Utbildningsnämnden

Stadens utbildningsnämnd ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor.

Ansvarsområden:

 • Kommunala grundskolor och gymnasieskolan.
 • Kommunala förskolor.
 • Ungdoms- och fritidsverksamheten.
 • Kommunala vuxenutbildningen.
 • Kommunala musikskolan.
 • Kommunala särskolan.
 • Elevhälsovården på de kommunala skolorna.
 • Ungdomsmottagningen.
 • Tillståndsgivning och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
 • Beslut om skolskjuts, vårdnadsbidrag med mera i enskilda fall.
 • Beslut om särskilt stöd i enskilda fall och rådgivning till skolorna.
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola.

Nämndordförande: Suzanne Liljegren, L

Nämndsekreterare:
Jonas Andersson
Telefon: 08-731 47 09
E-post: jonas.andersson@lidingo.se

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Valnämnden har även ansvar för allmänna och lokala folkomröstningar.

I nämnden sitter fem ledamöter och lika många ersättare.

Nämndordförande: Lou Hallenberg

Nämndsekreterare:
Per Franzén
Tel: 08-731 30 53

Till toppen av sidan