Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Politik och nämnder

På Lidingö bildar Moderaterna och Lidingöpartiet koalition efter valet 2022. Tillsammans har de bägge partierna 29 av de 61 platserna i kommunfullmäktige och måste därför söka stöd hos andra partier för att bilda majoritet.

Daniel Källenfors (M), kommunalråd, Lidingö stad

Daniel Källenfors (M)
Kommunalråd
Kontaktuppgifter

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd, Lidingö stad

Anders Paulsen (LP)
Kommunalråd
Kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen leder arbetet

Kommunstyrelsen leder arbetet i staden och har ansvaret för att övervaka att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar även stadens verksamheter och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen har uppsikt över alla kommunala nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och har sedan ansvaret att övervaka att fullmäktiges beslut genomförs. En annan uppgift är att rapportera till fullmäktige hur verksamheten och ekonomin i staden utvecklas.

Kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans kan liknas vid kommunens "regering".

Ledamöterna, som utses av kommunfullmäktige, sammanträder en gång i månaden. Deras sammanträden är inte offentliga.

Kommunfullmäktige – stadens högsta beslutande organ

I kommunfullmäktige fattas de övergripande besluten om staden. Ledamöterna i fullmäktige bestämmer till exempel mål och inriktning för stadens verksamheter och beslutar om budget och kommunalskatt. Kommunfullmäktige utser även ledamöterna i kommunstyrelsen och stadens övriga nämnder och styrelser samt stadens revisorer.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunen "riksdag" eller parlament.

I fullmäktige sitter 61 ledamöter från nio olika partier. Ledamöterna väljs av kommuninvånarna i de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden i stadshusets sessionssal. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Det går också bra att följa debatten på webb-tv.

Nämnder

Förutom kommunstyrelsen finns nämnder med olika ansvarsområden i staden. Nämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktige kan delegera till nämnderna att fatta beslut i vissa frågor. Nämnderna kan också fungera som remissinstanser i kommunala frågor.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det innebär att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas under en mandatperiod och utser ledamöterna som ska sitta i dem. Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstemän arbetar för att genomföra besluten och bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Våra nämnder, tromanregistret Länk till annan webbplats.

Fastighetsnämnden

Stadens fastighetsnämnd ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av Lidingö stads fastigheter och anläggningar.

Ansvarsområden:

 • Den strategiska planeringen av stadens samlade bestånd av fastigheter, bostadsrätter och ägarlägenheter samt beredning av ärenden som rör köp, försäljning och byte av fastigheter, bostadsrätter och ägarlägenheter med undantag av exploateringar.
 • Uthyrning av hus eller annan byggnad (helt eller delvis), inklusive administration och förmedling av hyreskontrakt.
 • Lokal- och bostadsförsörjning på uppdrag av annan nämnd.
 • Förvaltning av stadens utarrenderingar.
 • Nämnden ansvarar för följande anläggningar vad avser drift, underhåll och förvaltning:
  – stadens fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och inhyrda lokaler.
  – stadens idrotts- och friluftsanläggningar.
 • Nämnden ansvarar också för byggande inom ramen för ovanstående uppdrag av fullmäktige eller annan nämnd.

Nämndordförande: Anna Britta Bergman (M)

Verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare
Kristine Håkansson
Telefon: 08-731 30 48
E-post: kristine.hakansson@lidingo.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet.

Ansvarsområden:

 • Bedriva verksamheter inom litteratur, musik, teater, film, bildkonst, folkbildning, kulturmiljön, idrott, motion, rekreation och friluftsliv.
 • Bevaka föreningslivets behov.
 • Bedriva barn- och ungdomsarbete i samarbete med andra verksamheter inom staden.
 • Driva bibliotek och ansvara för utställningar.
 • Ansvara för kommunal skolbarnsomsorg i form av fritidsklubbar.
 • Sköta stadens uppgifter i fråga om lotterier.
 • Ge stöd till och samarbeta med annan kultur- och fritidsverksamhet på ön.
 • Samverka med annan nämnd om det rör den nämndens verksamhet.

Nämndordförande: Staffan Strömbäck (M)

Nämndsekreterare:
Jonas Andersson
Telefon: 08-731 47 09
E-post: jonas.andersson@lidingo.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Stadens miljö- och stadsbyggnadsnämnd ansvarar för stadsplanering, bygglov och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Ansvarsområden:

 • Upprätta detaljplaner.
 • Pröva bygglov, ha tillsyn över byggande och hissar.
 • Hantera ärenden om bostadsanpassning.
 • Mätning, kartframställning och förberedelser vid fastighetsbildning.
 • Kontroller och rådgivning enligt livsmedelslagstiftningen (bland annat i restauranger, butiker, skolor).
 • Kontroller och rådgivning enligt smittskyddslagen.
 • Kontroller och rådgivning enligt lagstiftningen om handel med vissa receptfria läkemedel (i handeln, närbutiker).
 • Kontroller och rådgivning enligt miljöbalken:
  - hälsoskydd (i bostäder, skolor/förskolor, bad)
  - kemiska produkter (omfattar bland annat värmepumpar, oljecisterner)
  - miljöskador (förorenad mark, sediment och byggnader)
  - miljöfarlig verksamhet (bensinstationer, båtvarv, enskilda avloppsanordningar).

Nämndordförande: Birgitta Sköld (LP)

Nämndsekreterare:
Camilla Vikman
Tel: 08-731 39 97

Omsorgs- och socialnämnden

Stadens omsorgs- och socialnämnd ansvarar för att äldre och funktionsnedsatta får den hjälp de behöver för att vardagen ska fungera. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten samt mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansvarsområden:

 • Skapa förutsättningar för trygghet och självständighet i det dagliga livet genom stöd och service till personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
 • Ge stöd och omsorg till personer över 65 år. Exempel är vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst men även service som fixarservice och syn- och hörselinstruktör.
 • Se till att kommuninvånare får den hjälp individen eller familjen behöver och har rätt att få enligt socialtjänstlagen, exempelvis förebyggande åtgärder för utsatta grupper och hjälp till särskilt utsatta individer och grupper.
 • Vid behov och önskemål ge stöd och vägledning till anhöriga.
 • Ansvara för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.
 • Samordna brottsförebyggande frågor.

Nämndordförande: Peter Lönnqvist (M)

Nämndsekreterare:
Richard Crole-Rees
Tel: 08-731 31 19

Tekniska nämnden

Nämnden fullgör stadens uppgifter beträffande följande anläggningar och verksamheter, såvitt avser byggande, drift, underhåll och förvaltning.

Ansvarsområden:

 • allmänna platser, såsom gator, vägar, broar, torg och parker
 • jordbruk, skogsområden, grönområden, naturreservaten och övrig naturvård,
 • vattenområden, bryggor, kajer och hamnar,
 • avfallshantering, renhållning samt jord- och stentippar,
 • stadens allmänna va-anläggning,
 • andra uppgifter av övervägande teknisk art, som inte av rationella skäl bör skötas inom ramen för annan nämnds löpande verksamhet.
 • energiplaneringen och energihushållningen.

Nämnden fullgör också stadens uppgifter beträffande:

 • kollektivtrafikfrågor,
 • parkeringsövervakning och flyttning av fordon,
 • upplåtelse av offentlig plats,
 • det som ankommer på en kommunal nämnd enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, lokala trafikföreskrifter, undantag (dispens) från trafikföreskrifter, parkeringstillstånd med mera
 •  

Nämndordförande: Anders Paulsen (LP)

Nämndsekreterare:
Anita Karlsson
Tel: 08-731 32 48

Utbildningsnämnden

Stadens utbildningsnämnd ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor.

Ansvarsområden:

 • Kommunala grundskolor och gymnasieskolan.
 • Kommunala förskolor.
 • Ungdoms- och fritidsverksamheten.
 • Kommunala vuxenutbildningen.
 • Kommunala musikskolan.
 • Kommunala särskolan.
 • Elevhälsovården på de kommunala skolorna.
 • Ungdomsmottagningen.
 • Tillståndsgivning och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
 • Beslut om skolskjuts, vårdnadsbidrag med mera i enskilda fall.
 • Beslut om särskilt stöd i enskilda fall och rådgivning till skolorna.
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola.

Nämndordförande: Christer Mohlin (M)

Nämndsekreterare:
Jonas Andersson
Telefon: 08-731 47 09
E-post: jonas.andersson@lidingo.se

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Valnämnden har även ansvar för allmänna och lokala folkomröstningar.

I nämnden sitter fem ledamöter och lika många ersättare.

Nämndordförande: Johan Cederin (LP)

Nämndsekreterare:
Per Franzén
Tel: 08-731 30 53

Till toppen av sidan