Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tjänstemän

Vilka tjänstemän leder Lidingö stad och vad arbetar förvaltningarna med? Vilka är de kommunala bolagen?

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är ett stabsorgan till kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Kontoret samordnar verksamheterna och är ett nav i organisationen.

Lidingö stads ledningsgrupp

Ledningsgruppen är stadsdirektörens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Stadsdirektörens ledningsgrupp består av förvaltningscheferna och stadsledningskontorets strateger. Ledningsgruppen beslutar i kommungemensamma frågor. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Stadens ledningsgrupp träffas två gånger i månaden.

Daniel Broman

Daniel Broman
Stadsdirektör
Tel: 08-731 30 00
E-post: daniel.broman@lidingo.se

Kontakta ledningsgruppen

Daniel Broman
Stadsdirektör
Tel: 08-731 30 00
E-post: daniel.broman@lidingo.se

Stefan

Stefan Heinebäck
Chef omsorgs- och socialförvaltningen
Tel: 08-731 38 68
E-post: stefan.heineback@lidingo.se

Sara Helmersson

Sara Helmersson
Miljö- och stadsbyggnadschef
Tel: 08-731 35 40
E-post: sara.helmersson@lidingo.se

Ulrika Strandberg

Ulrika Strandberg
Chef Lärande- och kulturförvaltningen
Tel: 08-731 39 16
E-post: ulrika.strandberg@lidingo.se

Adriana

Adriana Buzea
Chef tekniska ­förvaltningen
Tel: 08-731 31 42
E-post: adriana.buzea@lidingo.se

Isabella Andersson, porträtt.

Isabella Andersson
Chef fastighets­förvaltningen
Tel: 08-731 49 17
E-post: isabella.andersson@lidingo.se

Cecilia Haslum

Cecilia Haslum
Personalchef
Tel: 08­‑731 32 17
E-post: cecilia.haslum@lidingo.se

Patric Andersson

Patric Andersson
Ekonomichef
Tel: 08‑731 30 83
E-post: patric.andersson@lidingo.se

Anncharlott Altin 

Ann Charlott Altin
Administrativ chef
Tel: 08-731 32 23
E-post: ann.charlott.altin@lidingo.se

Sara Penje

Sara Penje
Utvecklingschef
Tel: 08-731 46 83
E-post: sara.penje@lidingo.se

Förvaltningar

Stadens förvaltningar har olika ansvarsområden. Varje förvaltning lyder under en motsvarande nämnd. I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig praktisk verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är ett stabsorgan till kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Dess uppgift är att samordna verksamheterna i stadens förvaltningar och bolag samt bereda ärenden till kommunstyrelsen. Kontoret är ett nav i organisationen där politik, förvaltning, fack och medier möts.

Ansvarsområden:

 • ekonomi och verksamhetsuppföljning
 • kommunikation
 • personal
 • it
 • näringsliv
 • säkerhet
 • juridik
 • överförmyndare
 • kundcenter

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med stadsplanering, bygglov, bostadsanpassning, kartor, mark- och exploateringsfrågor samt frågor som rör miljö och hälsa.

Ansvarsområden:

 • Övergripande stadsbyggnadsfrågor.
 • Ta fram detaljplaner.
 • Frågor kring markägande (försäljning, upplåtelseformer och avtal)
 • Ärenden kring bygglov, tillsyn över byggande och hissar.
 • Mätning, kartframställning och förberedande fastighetsbildningsåtgärder.
 • Ärenden kring bostadsanpassning.
 • Hälsoskyddsfrågor, till exempel tillsyn av inomhusmiljöer vad gäller buller, ventilation och radon samt provtagning av badvatten vid strandbad och bassänger.
 • Miljöskyddsfrågor, till exempel tillsyn av verkstäder som hanterar kemiska produkter, tillsyn av enskilda avloppsanläggningar samt sanering av förorenade markområden.
 • Livsmedelsfrågor, till exempel kontroll och rådgivning vid livsmedelshantering i butiker, restauranger, skolor och förskolor. Handläggning vid misstänkt matförgiftning.
 • Kontroll och information vad gäller tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel och folköl.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret lyder under kommunstyrelsen samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Miljö- och stadsbyggnadschef
Sara Helmersson
Tel: 08-731 35 40 Länk till annan webbplats.
E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Lärande- och kulturförvaltningen

Lärande- och kulturförvaltningen ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Även kultur- och fritidsfrågor så som bibliotek, teater och föreningsliv ingår i förvaltningens frågor.

Ansvarsområden:

 • Leda den kommunala skolan och förskolan. Här ingår till exempel förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor och gymnasieskolor.
 • Svara för kontakterna med skolor och förskolor i fristående regi.
 • Utveckla kundvalssystemet.
 • Svara för stöd och resurser till barn i all verksamhet oavsett driftsform.
 • Bedriva verksamheter inom litteratur, musik, teater, film, bildkonst, folkbildning, kulturmiljön, idrott, motion, rekreation och friluftsliv.
 • Bevaka föreningslivets behov.
 • Bedriva barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med andra verksamheter inom staden.
 • Driva bibliotek och ansvara för utställningar.
 • Ge stöd till och samarbeta med annan kultur- och fritidsverksamhet på ö.
 • Lärande- och kulturförvaltningen lyder under utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningschef
Ulrika Strandberg
chef Lärande- och kulturförvaltningen
Tel: 08-731 39 16
E-post: ulrika.strandberg@lidingo.se

Omsorgs- och socialförvaltningen

Omsorgs- och socialförvaltningen ser till att äldre och funktionsnedsatta får den hjälp de behöver för att vardagen ska fungera. Förvaltningen ger även stöd åt familjer, barn, ungdomar och vuxna samt mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansvarsområden:

 • Skapa förutsättningar för trygghet och självständighet i det dagliga livet genom stöd och service till personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
 • Ge stöd och omsorg till personer över 65 år. Exempel är vård- och omsorgsboende, trygghetsboende och hemtjänst men även service som fixarservice och syn- och hörselinstruktör.
 • Se till att kommuninvånare får den hjälp individen eller familjen behöver och har rätt att få enligt socialtjänstlagen, exempelvis förebyggande åtgärder för utsatta grupper och hjälp till särskilt utsatta individer och grupper.
 • Besluta om försörjningsstöd och erbjuda hjälp och stöd kring missbruksproblematik.
 • Vid behov och önskemål ge stöd och vägledning till anhöriga.
 • Ansvara för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.
 • Samordna brottsförebyggande frågor.

Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under omsorgs- och socialnämnden.


Förvaltningschef
Stefan Heinebäck
Tel: 08-731 38 68
E-post: stefan.heineback@lidingo.se

Tekniska förvaltningen

Stadens tekniska förvaltning ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av Lidingö stads offentliga miljö.

Ansvarsområden:

 • fullgör stadens uppgifter beträffande följande anläggningar och verksamheter, såvitt avser byggande, drift, underhåll och förvaltning:
 • allmänna platser, såsom gator, vägar, broar, torg och parker
 • jordbruk, skogsområden, grönområden, naturreservaten och övrig naturvård,
 • vattenområden, bryggor, kajer och hamnar,
 • avfallshantering, renhållning samt jord- och stentippar,
 • stadens allmänna va-anläggning,
 • trafikfrågor, lokala trafikföreskrifter, undantag (dispens) från trafikföreskrifter, parkeringstillstånd med mera,
 • kollektivtrafikfrågor,
 • parkeringsövervakning och flyttning av fordon,
 • upplåtelse av offentlig plats,
 • energiplaneringen och energihushållningen.

Tekniska förvaltningen lyder under tekniska nämnden.

Förvaltningschef
Adriana Buzea
Tel: 08-731 31 42
E-post: adriana.buzea@lidingo.se

Fastighetsförvaltningen

Stadens fastighetsförvaltning ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av Lidingö stads fastigheter och anläggningar.

Ansvarsområden:

 • Den strategiska planeringen av stadens samlade bestånd av fastigheter, bostadsrätter och ägarlägenheter.
 • Uthyrning av hus eller annan byggnad (helt eller delvis), inklusive administration och förmedling av hyreskontrakt.
 • Lokal- och bostadsförsörjning på uppdrag av annan nämnd.
 • Förvaltning av stadens utarrenderingar liksom ansvar för följande anläggningar vad avser drift, underhåll och förvaltning:
  – stadens fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och inhyrda lokaler.
  – stadens idrotts- och friluftsanläggningar.

Fastighetsförvaltningen lyder under fastighetsnämnden.

Förvaltningschef
Isabella Andersson
Tel: 08-731 49 17
E-post: isabella.andersson@lidingo.se

Åtta kommunala bolag

I Lidingö stad finns åtta kommunala bolag: Lidingö stads tomt AB och koncernen Lidingö stads fastighets AB med sina sex dotterbolag

Stadens bolag

Till toppen av sidan