Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolskjuts

En elev har rätt till skolskjuts om bedömningskriterierna för skolskjuts uppfylls, eleven är folkbokförd på Lidingö och går i en skola i kommunen. Om eleven valt att gå i en skola utanför kommunen har eleven inte rätt till skolskjuts.

Buss

Skolskjuts är ett individuellt stöd som endast ges till elever som behöver det. Efter ansökan via stadens e-tjänst, prövar kommunen om skolskjuts ska beviljas med hänsyn till elevens behov. Skolskjuts gäller enbart resor mellan skolan och folkbokföringsadressen och i direkt anslutning till skoldagens början och slut.

Beroende på behov kan skolskjuts innebära att eleven får terminskort för kollektivtrafik, taxiresor eller ersättning för egen transport till och från skolan.

På Lidingö har i stort sett alla elever nära till en kommunal skola. Eleverna har därför inte rätt till skolskjuts med hänsyn till avstånd om man själv väljer en skola längre ifrån folkbokföringsadress. Staden delar inte heller ut SL:s terminskort automatiskt till några elever. 

Om eleven flyttar inom kommunen, men väljer att gå kvar i sin nuvarande skola och därmed får längre resväg, har eleven inte rätt till skolskjuts om det inte finns särskilda omständigheter. Dessa måste då prövas individuellt efter ansökan om skolskjuts.

E-tjänster och blanketter för barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Tillfälligt funktionshinder

En elev med tillfälliga funktionshinder har generellt sett inte rätt till skolskjuts om konvalescensen är på mindre än tolv veckor. Att eleven kommer till och från skolan är i detta fall vårdnadshavarens ansvar. Blir skadetiden längre än 12 veckor kan vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts.

Vid ett tillfälligt funktionshinder på grund av olyckshändelse som inträffat under skoltid/ fritidshemstid eller under elevens direkta färd till eller från skolan/fritidshem ska vårdnadshavaren anmäla skadan till Lidingö stads försäkringsbolag där alla elever är olycksfallsförsäkrade.

Olycksfallsförsäkring

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev med växelvis boende, där båda vårdnadshavarna är bosatta inom Lidingö stad, kan ha rätt till skolskjuts. Eleven måste vara boende halva tiden hos respektive vårdnadshavare och det måste finnas omständigheter kring ett av boendena som motiverar skolskjuts.

Ansökan, handläggningstid och beslut

Ansökan

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst ”Skolskjuts – ansökan". För att slutföra ansökan måste du och eventuell medsökande, signera ansökan med Mobilt BankID eller annan e-legitimation. En försenad eller ofullständig ansökan kan innebära att beslutet försenas. I avvaktan på beslut ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan. Vi rekommenderar att du som ansöker om skolskjuts läsårssvis ska ha skickat in, för nästkommande läsår, senast 31 maj. Därefter sker en individuell prövning.

Handläggningstid

General handläggningstid för skolskjutsligger är tre till fyra arbetsveckor. Vi behandlar ansökan först när samtliga sökande signerat med e-legitimation.

Beslut

Staden tar beslut läsårsvis. Alla beslut lämnas via e- tjänsten. Du som sökt via e-tjänsten loggar in på ”Mina ärenden” för att hämta beslutet. Eftersom många ansöker till början av varje läsår skickar vi besked om beslut senast den 15 augusti. För att alla ska ha en chans att överklaga inom tre veckor skickar Lidingö stad inte ut några beslut i semestertider utan väntar till augusti.

Överklaga skolskjutsbeslut

Skolskjutsbeslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag man tagit del av beslutet. Mer information alltid finns på beslutet.

Skolskjuts – ansökan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Självskjuts - så fungerar det

I vissa fall, till exempel där vatten skiljer hem och skola eller där det saknas kollektivtrafik, kan kommunen använda så kallad självskjutsning. Då skjutsar vårdnadshavare eleven till skolan eller närmaste lämpliga plats på Lidingö mot en självskjutsersättning. Ersättningen kan kombineras med terminskort i kollektivtrafiken. Finns det fler elever i samma familj gäller samåkning. Ersättningsnivåerna redovisas i riktlinjerna.

Skolskjuts med kollektivtrafik/pendelbåt och taxi

Staden ersätter självskjutsersättning motsvarande kostnaden för ett SL:s skol-terminsbiljetter per läsår. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer i tid till skolan.

Boende på Storholmen

Från och med 1 januari 2020 ansvarar SL året runt pendelbåt 80 linjetrafik i Stockholms län. Information om tider med mera finns hos SL / Waxholmsbolaget.

Pendelbåt
Båttider: Tidtabeller, Vaxholmsbolagets webbplats Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-632 90 50

Kollektivtrafik
Tidtabeller: SL:s webbplats Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-600 10 00

Skolskjuts med taxi

Elever som fått beslut om skolskjuts med skoltaxi kontaktar Sverigetaxi för tidtabell för hämtning och lämning.

Sverigetaxi
Telefon: 08-632 90 50
E-postadress: planering@sverigetaxi.se

Till toppen av sidan