Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Då behövs bygglov eller anmälan

Vad som kräver bygglov beror både på var och vad du vill bygga. Utöver nya hus finns det en del andra byggnadsåtgärder som kräver bygglov – till exempel nya plank, murar eller färgändring på fasader. Det finns också åtgärder som inte kräver bygglov, men en anmälan och ett startbesked innan du får börja.

En rad med hustak

Här hittar du en överblick över de typer av projekt som kräver bygglov eller anmälan.

Tänk också på att kolla detaljplanen för fastigheten. I den kan det finnas regler som gäller utöver de generella bestämmelserna i plan- och bygglagen. Om byggnaden eller området är av kulturhistoriskt värde ställs ofta högre krav vid en bygglovsprövning. Även åtgärder som normalt inte kräver bygglov kan behöva bygglov inom dessa områden.

När behövs bygglov?

Dessa åtgärder kräver bygglov:

 • Att bygga nytt hus
  Här finns några få undantag, exempelvis friggebodar och attefallshus.
 • Tillbyggnader
  En tillbyggnad är en byggnadsåtgärd som ökar en byggnads volym i någon riktning. Även påbyggnader och utvidgningar under mark kräver bygglov.
 • Fasadändringar
  Kräver normalt bygglov. Exempel på sådana ändringar är att måla om huset i en annan kulör, tilläggsisolera utvändigt eller att ändra utseendet på fönster. Att bygga balkong kan också räknas hit.
 • Att byta funktion på en byggnad
  Bygglov behövs alltid om du ska inreda en byggnad till ett annat ändamål än det den senast använts till, exempelvis från butik till bostad eller kontor till restaurang. Samma sak gäller om du inreder så att det blir ytterligare en lägenhet eller lokal i ett hus (om det inte är en Attefallslägenhet).
 • Murar, plank, skyltar, parkeringsplatser
  Exempel på anläggningar som också kräver bygglov. Undantaget är parkeringsplatser för eget bruk vid en- och tvåbostadshus, som kan byggas utan bygglov.

Att riva byggnader, fälla träd och för att höja eller sänka marknivåer kan också kräva lov, men då kallas det marklov eller rivningslov.

Rivning, trädfällning och markarbeten

Åtgärder som inte kräver bygglov

Du som bor i en- eller tvåbostadshus får göra vissa ändringar på huset och tomten utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för din fastighet.

Några av de vanligaste åtgärderna som inte kräver bygglov eller anmälan:

 • Friggebodar
 • Skärmtak, skyddade uteplatser eller altaner
 • Nedsänkt pool
 • Att måla om huset i samma kulör

Observera att även de här bygglovsbefriade åtgärderna lyder under vissa villkor.

Villkor för olika åtgärder på sidan "Vad vill du göra?"

Utöver dessa åtgärder som normalt kan göras utan stadens inblandning finns det bygglovsbefriade åtgärder som kräver en anmälan.

När behövs anmälan?

En anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret krävs när du ska göra följande åtgärder: 

 • En ändring som gör att byggnadens planlösning avsevärt förändras.
 • En ändring som berör en byggnads bärande konstruktion, till exempel att ta bort en bärande vägg eller göra en ny trappa.
 • Installation eller större ändringar av eldstäder, rökkanaler och ventilation eller sådant som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Installation och ändring av hissar.
 • Installation av vatten och avlopp.
 • I vissa fall av rivning (i andra fall krävs rivningslov).
 • Underhåll av vissa byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Observera att det inte räcker med att göra anmälan – du måste invänta ett startbesked innan du får börja bygga.

En anmälan kräver inte lika mycket av dig som en bygglovsansökan, men du behöver ändå bifoga vissa handlingar. Exakt vad som behövs i en anmälan beror på vilken typ av anmälningspliktig åtgärd du ska göra, men normalt sett behövs åtminstone en teknisk beskrivning, konstruktionsritningar och planritningar. För att vara säker på vad just ditt ärende behöver kan du kontakta en byggnadsinspektör på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Till toppen av sidan