Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avgifter vid byggande

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga, och vilka kartor och mätningar som behövs.

Händerna på en person som använder kalkylator

Avgiften för ditt bygglov varierar beroende på flera olika faktorer. Faktorerna är till exempel om åtgärden du vill göra är planenlig, är en liten avvikelse eller är utom planlagt område. En liten avvikelse innebär att ett grannhörande måste skickas ut, och om det behövs tekniskt samråd eller inte påverkar också avgiften.

Avgifter för kartor och mätningar kan variera beroende på tomtstorlek. Vilka kart- och mättjänster som krävs beror på vad du ska bygga, och hur tomten ser ut. Exemplen nedan är baserade på en tomtstorlek under 2000 kvadratmeter.

Taxa för bygglov, plan och geografisk information, gäller från och med 1 januari 2022 Pdf, 3.1 MB.

Exempel på kostnader

Nybyggnad av enbostadshus

• Bygglov och tekniskt samråd: 38 070 kronor
(med liten avvikelse: 50 055 kronor, utom plan: 52 875 kronor)
• Nybyggnadskarta A: 14 100 kronor
• Utstakning och lägeskontroll: 19 281 kronor

Tillbyggnad enbostadshus

• Bygglov utan tekniskt samråd: 14 100 kronor
(med liten avvikelse: 20 445 kronor, utom plan: 23 265 kronor)
• Bygglov med tekniskt samråd: 21 150 kronor
(med liten avvikelse: 27 495 kronor, utom plan: 30 315 kronor)
• Beroende på vad och var du ska bygga till kan det krävas en nybyggnadskarta B: 9 870 kronor
• I regel krävs även lägeskontroll: 5 181 kronor

Nybyggnad av garage

• Bygglov utan tekniskt samråd: 14 100 kronor
(med liten avvikelse: 20 445 kronor, utom plan: 23 265 kronor)
• Beroende på garagets placering och tomtens topografi kan det krävas en nybyggnadskarta B: 9 870 kronor
• Utstakning och lägeskontroll: 13 993 kronor

Fasadändring enbostadshus

• Bygglov utan tekniskt samråd: 5 640 kronor
(med liten avvikelse: 10 575 kronor)

Murar och plank

• Bygglov utan tekniskt samråd: 9 165 kronor
(liten avvikelse: 12 690 kronor, utom plan: 14 100 kronor)
• Beroende på muren eller plankets placering och tomtens topografi kan det krävas en nybyggnadskarta B: 9 870 kronor
• I vissa fall krävs i stället en gränsutvisning: 9 165 kronor

Attefallsåtgärder

Bygglovsbefriad nybyggnad av komplementbostadshus, upp till 30 kvm byggnadsarea:

• Anmälan med tekniskt samråd: 16 920 kronor
• Beroende på husets placering och tomtens topografi kan det krävas en nybyggnadskarta B: 9 870 kronor
• Utstakning och lägeskontroll: 13 993 kronor

Bygglovsbefriad tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, 15 kvm bruttoarea:

• Anmälan utan tekniskt samråd: 8 460 kronor
(om tekniskt samråd krävs för åtgärden: 15 510 kronor)
• Beroende på tillbyggnadens placering och markförhållandena på platsen kan det krävas en nybyggnadskarta B 9 870 kronor
• I vissa fall krävs även lägeskontroll: 5 181 kronor

Andra avgifter

Planavgift

En planavgift kan tas ut i samband med beslut om bygglov men endast inom områden med detaljplaner som är antagna efter den 1 juli 1987 där det inte finns något tecknat plankostnadsavtal. Detta förekommer sällan, och framgår då av detaljplanens genomförandebeskrivning.

Avgift för avslag

Om du får avslag på en bygglovsansökan tas ett belopp ut enligt aktuell taxa. Observera att även om du återkallar ansökan kan en administrativ avgift tas ut.

Sanktionsavgift för olovligt byggande ("svartbygge")

Kom ihåg att det är olagligt att bygga utan bygglov. Är det inte möjligt att bevilja lov i efterhand kan du bli förelagd om rivning. Även om lov i efterhand kan ges är den som bygger olovligt skyldig enligt plan- och bygglagen att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 48 300 kronor för år 2022.

Kontakt
Till toppen av sidan